Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Meskeniyet Şikayeti esnasında İcra Dosyasının İnfazen Kapatılması

12. HD. 12.01.2022 T. E: 2021/7807, K: 297-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi E. Yurtseven tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Hakkında yapılan ve kesinleşen takipte borçlunun meskeniyet şikayetinde bulunduğu, mahkemece şikayetin kabulü ile taşınmazın davacının haline münasip ev alması için gerekli olan 200.000TL’den aşağı olmamak üzere satılmasına, satıştan elde edilecek tutardan 200.000TL’nin haline münasip ev alması için borçluya, kalanının ise alacaklıya ödenmesine karar verilerek alacaklı aleyhine yargılama giderleri ile vekalet ücretine hükmedildiği, borçlunun istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, borçlu icra mahkemesine 13.02.2020 tarihinde yaptığı başvuruda; kayden maliki olduğu 1424 ada 7 sayılı parseldeki 2 numaralı bağımsız bölümün haline münasip evi olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını talep etmiştir. Ancak, meskeniyet iddiasına ilişkin yargılamanın devamı sırasında icra müdürlüğünün 29.12.2021 tarihli karar ile dosyanın infazen kapatılması ile hacizlerin fekkine karar verdiği ve anılan karar doğrultusunda M.paşa Tapu Müdürlüğü’nün 31.12.2021 tarihli yazısı ile taşınmaz üzerine konulan haczin terkin edildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, haczin kaldırılması ile meskeniyet şikayeti ile elde edilmek istenen gaye fiilen gerçekleşmiştir.

Bu durumda mahkemece, şikayet tarihinden sonra davaya konu haczin kaldırıldığı nazara alınarak “şikayet konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 01/06/2021 tarih ve 2021/1661 E. – 2021/1278 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA, Antalya 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 03/11/2020 tarih ve 2020/103 E. – 2020/661 K. sayılı kararının BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/01/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12. HD. 12.01.2022 T. E: 2021/7807, K: 297

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu