Bölge Adliye Mah. KararlarıHaciz&Muhafaza

Maaş Haczi Müzekkeresine Cevap Vermeyen İşveren Hakkında İİK Uyarınca İşlem Yapılması

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
İzmir 12 HD.Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 80

Karar: 2016 / 63

Karar Tarihi: 13.10.2016

Konu : İŞLEM İPTALİ İSTEMİ – MAAŞ HACİZ MÜZEKKERESİNE CEVAP VERMEYEN İŞVEREN HAKKINDA İİK UYARINCA İŞLEM YAPILMASININ TALEP EDİLDİĞİ – İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ÖNCELİKLE TEKİDEN YAZI YAZILMASINA ŞİMDİLİK TALEBİN REDDİNE ŞEKLİNDE KARAR VERİLMESİ – TEKİD YAZILMASINI GEREKTİREN HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞI – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ GEREĞİ

(2004 S. K. m. 356, 357, 364) (6100 S. K. m. 353)

Dava: Davacı alacaklı vekili 04.07.2016 tarihli dava dilekçesinde Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip de İcra Müdürlüğü’nün 28.06.2016 günlü işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

CEVAP: Davalı cevap dilekçesi sunmamıştır.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Memur muamelesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ: Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde dava dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri tekrar ederek ilk derece mahkemesinin kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia etmiştir.

GEREKÇE: Davacı alacaklı vekili tarafından davalı borçlu hakkında Dikili İcra Müdürlüğü’nün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takibin kesinleşmesi üzerine borçlunun çalışmakta olduğu M. Gıda Meş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne İİK’nun 355.nci Maddesi uyarınca ayrıntılı maaş haciz müzekkeresi gönderildiği, müzekkerinin işverene 20.05.2016 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği, işverenin yasal 1 haftalık süresi içinde herhangi bir cevap vermediği, maaş haczine dair bir kesintinin de gönderilmediği, bunun üzerine alacaklı vekilinin 28.06.2016 tarihinde icra müdürlüğüne müracaat ederek maaş haciz müzekkeresine riayet etmeyen işveren hakkında İİK’nun 356 ve 357.nci maddesi uyarınca işlem yapılmasını talep ettiği, İcra Müdürlüğü’nce aynı gün talebin “öncelikle tekiden yazı yazılmasına şimdilik talebin reddine” şeklinde karar verildiği, bu işlemin söz konusu yasa maddelerine aykırı olduğu, tekid yazılmasını gerektiren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla İlk Derece Mahkemesinin şikayetin reddine dair kararının da somut olarak uygun düşmediği bu suretle davacı vekilinin istinaf başvurusun kabulüne karar verilmesi gerektiği anlaşılmış, aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile Dikili İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2016/68-56 E. K. sayılı kararının HMK 353/1-b-(2) maddesi gereği kaldırılarak,

Şikayetin KABULÜ ile Dikili İcra Müdürlüğünün 2015/670 sayılı dosyası üzerinden başlatılan takip nedeniyle icra müdürlüğünün 28.06.2016 günlü işleminin İPTALİNE;

Şikayetin niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına peşin alman harcın istek halinde davacıya iadesine,

Şikayetin niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Şikayetin niteliği gereği vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda İİK’nun 364.ncü maddesi uyarınca miktar itibariyle KESİN olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 13.10.2016

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu