İcra Örnekler

Konutta Haciz Kararının Mahkeme Onayına Sunulmasına İlişkin Üst Yazı Örneği

T.C.
….. İCRA
DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK MAHKEMELERİ TEVZİ BİRİMİNE

     7445 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere “Konutta haciz” başlıklı 79/a maddesi eklenmiştir.
Yasal düzenleme ile haciz işlemi bakımından konut mahremiyetinin güçlendirilmesini amaçlayan düzenleme yapılmış ve konutta haciz yapılmasına ilişkin icra müdürü kararının, icra mahkemesinin onayıyla uygulanacağı hüküm altına alınmış ve icra müdürünün haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar vereceği ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacağı düzenlenmiştir.
Haciz talep edilen yerin konut olup olmadığının tespitine ilişkin araştırma görevi icra müdürüne tevdi edilmiştir. Ceza Genel Kurulu’nun 11.03.1993 gün ve 25-67, 21.06.1993 gün ve 155-184 ile 27.12.1993 gün ve 169-354 sayılı kararlarında konut ; “Kişilerin, devamlı veya geçici olarak yerleşmek ve barınmak amacıyla oturmalarına elverişli yerlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Konut veya ikametgah hakkında Medeni Kanun m.19’da “…Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticarî ve sınaî kuruluşlar hakkında uygulanmaz…” hükmü mevcuttur.
Şu halde takibin kesinleştiği ve fiili haciz talebinde beyan edilen adresin adres kayıt sistemindeki konut adresi olduğu anlaşılmış olup, karine olarak adres konut adresi kabul edilmekle konutta haciz talebinin kabulü gerektiği kanaatine varıldı.
Açıklanan gerekçelerle dosyamız ve ekleri yazımız ekinde gönderilmekle İİK.m.79/a kapsamında müdürlüğümüzce verilen konutta haciz yapılmasına ilişkin kabul kararının onaylanması veya kaldırılması hususunda bir karar verilmesi arz olunur.

Eki     :

Haciz Kararı ve Müdürlüğümüz Dosyası

Feridun KAVAK – İcra Müdür Yardımcısı – Kayseri Genel İcra Müdürlüğü

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu