Acele & Pazarlık Suretiyle SatışYargıtay Kararları

İİK. mad. 113/2 uyarınca, icra müdürünün kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebileceği, buna göre, ihaleden sonra malların tesliminde, İİK. mad. 113/2 kıyasen uygulanarak, bozulacak nitelikteki malların ihale kesinleşmeden tesliminin yapılabileceğinin

İİK. mad. 118 gereğince, satılan malın ihale kesinleşmeden teslim olunmayacağı- İİK. mad. 113/2 uyarınca, icra müdürünün kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebileceği, buna göre, ihaleden sonra malların tesliminde, İİK. mad. 113/2 kıyasen uygulanarak, bozulacak nitelikteki malların ihale kesinleşmeden tesliminin yapılabileceğinin kabulü gerektiği- İİK. mad. 118 gereğince, ihalenin feshi davası açılmış ve henüz bir karar verilmemiş olduğundan, ihale kesinleşmeden satılan menkullerin ihale alıcısına teslimi mümkün değil ise de, niteliği itibariyle bozulması muhtemel malların teslimi için ihalenin kesinleşmesini beklenmeyeceği-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklının, ihale konusu menkulleri alacağına mahsuben aldığını, menkullerin teslimi isteminin üçüncü kişi …. tarafından ihalenin feshi davası açılması nedeniyle reddedildiğini, ancak fesih davasının süresinden sonra açıldığı gibi anılan şirketin fesih hakkının bulunmadığını belirterek icra müdürlüğü işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, ihale kesinleşmeden teslimin mümkün olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddedildiği anlaşılmaktadır.

İİK.nun 118. maddesi gereğince, satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. Aynı kanunun 113/2. maddesinde de, icra müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir, düzenlemesi getirilmiştir. Buna göre, ihaleden sonra malların tesliminde, İİK.nun 113/2. maddesi kıyasen uygulanarak, bozulacak nitelikteki malların ihale kesinleşmeden tesliminin yapılabileceğinin kabulü gerekir.

Somut olayda, alacaklının 06/12/2010 tarihli ihalede menkulleri alacağa mahsuben aldığı, esas dosyasının bulunduğu İzmir 7. İcra Müdürlüğü’nün 2010/9351 E. sayılı dosyasından gönderilen 21/12/2010 tarihli yazıda menkullerin tesliminde bir sakınca olmadığından ihale alıcısına teslimine karar verildiğinin bildirildiği, ancak talimat icra müdürlüğünce 22/12/2010 tarihinde Torbalı İcra Mahkemesinde 21/12/2010 tarihinde 2010/291 E. ile ihalenin feshi davası açıldığından bahisle İzmir 7. İcra müdürlüğüne müzekkere yazıldığı, anılan icra müdürlüğünce ihale kesinleştikten sonra ihalenin feshi davası açıldığına dair dosyaya bir tedbir kararı ibraz edilmediği belirtilerek, böyle bir tedbir kararı varsa gönderilmesi aksi halde 21/12/2010 tarihli talimat yazısının ifa edilmesi gerektiğinin bildirildiği, talimat icra müdürülüğünün ise 24/12/2010 tarihinde, açıldığı bildirilen ihalenin feshi davasında verilecek kararın kesinleşmesine kadar menkul malların ihale alıcısına teslim edilmemesine karar verildiği görülmektedir.

İİK.nun 118.maddesi gereğince, ihalenin feshi davası açılmış ve henüz bir karar verilmemiş olduğundan, ihale kesinleşmeden satılan menkullerin ihale alıcısına teslimi mümkün değil ise de, yukarıda açıklandığı üzere, niteliği itibariyle bozulması muhtemel malların teslimi için ihalenin kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur.

O halde, mahkemece, ihale konusu bir buçuk ton mısır nişastası bozulacak nitelikte olduğundan şikayetin bu mal yönünden kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin ihale konusu tüm mallar yönünden reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/03/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 07.03.2012 T. E: 2011/19975, K: 7054

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu