12. Hukuk Dairesi2019 YılıHakem Kararlarının İcrasıİlam Niteliğindeki BelgelerTakip Açılış

Yürütmeyi durdurma kararı eda hükmü içermediğinden ilamlı takibe konu yapılamayacağı gibi takibe dayanak tahkim komisyonu kararı da 3533 sayılı yasa kapsamında olmayıp, ilam niteliğini haiz olmadığı-

Yürütmeyi durdurma kararı eda hükmü içermediğinden ilamlı takibe konu yapılamayacağı gibi takibe dayanak tahkim komisyonu kararı da 3533 sayılı yasa kapsamında olmayıp, ilam niteliğini haiz olmadığı-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi N.e D. Etral tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklılar tarafından borçlu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına karşı başlatılan ilamlı takipte borçlu tarafından takibin dayanağı olan belgelerin eda hükmü içermediği ve ilam olmadığı, bu nedenle ilamlı takip yapılamayacağı ileri sürülmüş, mahkemece yapılan yargılama neticesinde takip talebine ekli Tahkim Komisyonu kararının, 3533 sayılı yasanın 7. maddesi gereği ilam niteliğini haiz olduğundan şikayetin reddine karar verilmiştir.

3533 sayılı  Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun’un 1. maddesinde de belirtildiği üzere iş bu kanun, umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere ait olan daire ve müesseseler arasında çıkan ihtilaflardan adliye mahkemelerinin görevi dahilinde olanlar hakkında uygulanır. Aynı kanunun 2. ve 4. maddesinde ise hakem sıfatını haiz olanlar düzenlenmiş olup, buna göre genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçe ile idare edilen daireler, belediyeler, özel bütçe ile idare olunan veya sermayesinin tamamı Devlet, belediye veya özel idarelere ait olan daire ve müesseselerin aralarında çıkacak ihtilaflara göre hakemlerin nasıl belirleneceği  (icra vekilleri heyetince seçilecek icra vekilleri azasından bir hakem veya  yüksek dereceli hukuk mahkemesi başkanı veya hakimi) düzenlenmiştir.

Somut olayda davalı alacaklılar, 3533 sayılı Kanun kapsamında bir idare olmayıp, gerçek kişi konumundadırlar. İdare aleyhine başlatılan ilamlı takipte dayanak belgeler Danıştay 10. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı ve bu karara istinaden verilen Derik Kaymakamlığı İlçe Tahkim Komisyon Başkanlığı kararıdır. Yürütmeyi durdurma kararı eda hükmü içermediğinden ilamlı takibe konu yapılamayacağı gibi takibe dayanak tahkim komisyonu kararı da 3533 sayılı yasa kapsamında olmayıp, ilam niteliğini haiz değildir.

O halde, mahkemece borçlunun şikayetinin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile dayanak belgelerin 3533 sayılı yasanın 7. maddesi gereği ilam niteliğinde olduğundan bahisle şikayetin kabulüne karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 13.09.2012 T. E:18651, K:26195

Başa dön tuşu