İstihkakYargıtay Kararları

İstihkak İddiasının Reddi Halinde, İİK.nun 36 Mad. Gereğince Sunulan Teminat Mektubu

İstihkak davası red edilen üçüncü kişinin tehiri icra talepli olarak kararı temyiz ederken “takibin durması” için gösterdiği teminat mektubunun, alacaklının talebi üzerine paraya çevrilemeyeceği-

Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda, 3. kişi tarafından açılan istihkak davasının reddedildiğini, 3. kişinin satışın durdurulması amacıyla teminat mektubu ibraz ederek kararı temyiz ettiğini ve satışın durdurulduğunu, istihkak davasının reddi kararının onanması üzerine üçüncü kişinin sunduğu teminat mektubunun nakde çevrilmesine ilişkin taleplerinin, icra müdürlüğü tarafından reddedildiğini ileri sürerek şikayet de bulunduğu, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğü kararının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Takip dosyası incelendiğinde; alacaklı Atabey … Ltd. Şti. tarafından H.Ö. … Ltd. Şti. hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapıldığı, 29.05.2012 tarihinde haczedilen menkuller ile ilgili 3. kişi Bers … Ltd. Şti. tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu ve Bursa 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2012/386 esas sayılı dosyasında istihkak davası açıldığı, 30.12.2013 tarihinde 3. kişinin açtığı istihkak davasının reddine karar verilmesi üzerine, 03.02.2014 tarihinde 3. kişi tarafından icra müdürlüğüne başvurularak   istihkak davasının reddi kararının tehir-i icra talepli temyiz edildiğinden bahisle satışın durdurulmasını, dosyaya sunulacak olan teminat mektubunun kabulü ile taraflarına mehil vesikası verilmesini istediği, icranın geri bırakılmasını temin için verilen teminat mektubunun sunulması üzerine istihkak davası kararı yönünden takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının teminat mektubunun paraya çevrilmesi yönündeki taleplerinin icra müdürlüğü tarafından reddedildiği görülmektedir.

Somut olayda teminat mektubu, 3. kişi Bers … Ltd. Şti. tarafından açılan istihkak davası neticesinde  alacaklının haklarının korunması için verilmiş olup, mektup üzerine takip dosyasından konulmuş bir haciz bulunmadığı gibi alacaklının takibin durması nedeniyle bir zararı var ise,  bunu ancak genel mahkemede açacağı dava ile isteyebilir. Öte yandan teminat ne için verilmiş ise ancak o  amaç için kullanılabilir.

O halde mahkemece alacaklının  şikayetinin  reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.12.2015  T. E: 22482, K: 32400

Başa dön tuşu