Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası (İİK 97)Yargıtay Kararları

İstihkak Davasında verilecek tazminatın, alacak miktarı üzerinden hesaplanması gerekirken hacizli malların değeri üzerinden hesaplanması isabetsiz olduğu

12. HD. 09.05.2022 T. E: 2021/13290, K: 5451-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı üçüncü kişi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Davacı üçüncü kişinin; 06.01.2011 tarihinde haczedilen menkullerin Pamukkale Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait olduğunu, borçlu şirketle hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürerek davanın kabulü ile hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, mahkemece davanın reddi ile hacizli malların değeri olan 176.850,00 TL’nin %20’si olan 35.370,00 TL tazminatın davacıdan alınarak davalı alacaklıya ödenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK’nin 97/13. maddesi, “İstihkak davası üzerine takibin talikine karar verilip de neticede dava reddolunursa, alacaklının alacağından bu dava dolayısıyla istifası geciken miktarın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına hükmolunur.” hükmünü taşımaktadır.

Somut olayda, alacaklının 15.02.2011 tarihli cevap dilekçesinde tazminat isteminde bulunduğu ve tazminata hükmedilebilmesi için diğer koşulların da oluştuğu mahkemenin kabulünde olduğuna göre alacak miktarı (80.000,00 TL) hacizli malların değerinden (176.850,00 TL) daha az olduğundan, tazminatın alacak miktarı üzerinden hesaplanması gerekirken hacizli malların değeri üzerinden hesaplanması isabetsiz olduğu gibi gerekçeli karar başlığında davalı sıfatı bulunmayan R. Akdenizli’nin üçüncü şahıs olarak gösterilmesi de doğru görülmemiştir. Ne var ki belirtilen bu yanlışlıkların giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK’un 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Davacı üçüncü kişinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile D.li 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 15.06.2021 tarih ve 2021/49 E. – 2021/526 K. sayılı kararının tazminatla ilgili 2. paragrafındaki “mahcuzların değeri olan 176.850,00 TL’nin %20’si olan 35.370,00 TL tazminatın davacıdan alınarak davalı alacaklıya ödenmesine” ifadesinin silinerek karar metninden çıkarılmasına, yerine “alacak miktarı olan 80.000,00 TL’nin %20’si olan 16.000,00 TL tazminatın davacıdan alınarak davalı alacaklıya ödenmesine” ifadesinin yazılmasına, yine; gerekçeli karar başlığındaki “üçüncü şahıslar R. Akdenizli” ifadesinin karar metninden tamamen çıkarılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 09.05.2022 T. E: 2021/13290, K: 5451

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu