Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklının İİK mad. 277 vd. dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi (madde, 143,105) ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen (HUMK. madde 203 vd.) iptal davası açabileceği-

İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklının İİK mad. 277 vd. dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi (madde, 143,105) ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen (HUMK. madde 203 vd.) iptal davası açabileceği-

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali ve istihkak davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, birleşen davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde asıl davada davacı, birleşen davada davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı-birleşen dosya davalısı vekili; … Müdürlüğü’nün 2012/317 sayılı dosyasında 20/12/2012 günü plakasız ve motor numarası bulunmayan BMC marka kamyonun borçlunun işçisi durumunda bulunan …’nun elinde ve borçlunun yokluğunda haczedildiğini, 3.şahıs davalının … Hukuk Mahkemesi’nin 2013/1 Esas sayılı dosyasında istihkak davası açtığını, bu dava nedeniyle davacı tarafından 01/07/2012 tarihli kira sözleşmesi sunulmuş olduğunu bu sözleşmenin taraflar arasında haciz işleminden sonra ve muvazaalı olarak yapıldığını belirterek; bu sözleşmenin iptalini talep ve dava etmiştir.

Birleşen davada ise; davacı asıl dava davalısı üçüncü kişi vekili, … Müdürlüğü’nün 2012/317 sayılı takip dosyasında yapılan 26.12.2012 günlü hacze konu iş makinesinin noterde yapılan sözleşme ile üçüncü kişi tarafından 27.04.2005’te satın alındığını ve 01.07.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca borçlunun kullanımına bırakıldığı sırada haczedildiğini belirterek istihkak iddiasının kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.

Asıl davada davacı, birleşen davada davalı alacaklı vekili, dava konusu aracın hurdaya çıktığını, menkul hükmünde olması ve borçlunun zilyetliğinde haczedilmesi nedenleriyle borçluya ait olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; asıl davanın reddine, mahkemenin asıl dava dosyası ile birleşen yine mahkemenin 2014/8 Esas sayılı dosyası yönünden davacının davasının kabulü ile, … Müdürlüğü’nün 2012/317 takip sayılı dosyası üzerinden haczedilen … plaka sayılı Austin marka kamyon sondaj makinasının davacıya ait olduğu anlaşıldığından bu araç üzerindeki haczin kaldırılmasına, karar verilmiş; hüküm, asıl davada davacı, birleşen davada davalı … vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 3.kişinin İİK’nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ve davalı alacaklının da karşılık olarak açtığı İİK.nun 277.ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

… İflas Kanununun 97/17.maddesinde, İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklının bu kanunun 11 inci babı hükümlerine (madde, 277 vd.) dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi (madde, 143,105) ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen (HUMK. madde 203 vd.) iptal davası açabileceği hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, karşılık dava kural olarak 10 günlük esasa cevap süresi içinde açılabileceği gibi, Basit Yargılama Usulüne (HUMK.madde 507 vd.) tabi olan istihkak davasında, davalı alacaklı ilk oturumda (en geç ilk oturuma kadar) karşılık davasını açabilir.

Somut olayda,ilk açılan istihkak davasına ilişkin dava dilekçesi; asıl davada davacı, birleşen davada davalı …’a 19/02/2013 tarihinde tebliğ edilmiş, karşı dava ise süresinden sonra 24/04/2013 tarihinde açılmıştır.

Ayrıca ilk olarak 07/01/2013 tarihinde açılan dava istihkak davası olup, istihkak davasında karar verilip 8.Hukuk Dairesi’nin bozmasından sonra, 24/04/2013 tarihinde açılan daha sonraki tasarrufun iptali davasıyla birleştirme yapılması yani önceki tarihli dosyanın sonraki tarihli dosya üzerinde birleştirilmesi doğru görülmemiştir.

Bu durumda mahkemece, istihkak davasının asıl davadan ayrılmasına ve ayrı bir esasa kaydedilmesine, asıl dava olan tasarrufun iptali davasında da davaya bakmak görevi, İİK.nun 281.maddesi uyarınca, genel mahkemelere ait olup, … Mahkemesinde görülemeyeceğinden (… İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 24.2.1954 gün ve E. 2 K.7 sayılı kararı) ve görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece bu yön res’en göz önünde tutularak, dava dilekçesinin görev yönünden reddi ile dosyanın ilgili mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde esasa dair hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2-Bozma neden ve şekline göre asıl davada davacı,birleşen davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre asıl davada davacı, birleşen davada davalı vekilinin temyiz nedenlerinin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden asıl davada davacı birleşen davada davalı …’a geri verilmesine 14/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

17. HD. 14.05.2018 T. E: 2015/17250, K: 4976

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu