İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiYargıtay Kararları

ipotek süresinde satış isteme hakkı kullanıldığından dosya düşmez

Anılan maddede düzenlenen bir ve iki yıllık sürelerin hesabında ödeme-icra emrinin tebliğinden itibaren ilk satış talep tarihi esas alınmaktadır. 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Semiha Uyar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından İİK’nun 150/e maddesi uyarınca süresinde satış istenilmediği gerekçesiyle takibin düşürülmesine ilişkin verilen icra müdürlüğü kararının iptalinin talep edildiği, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
Takip ve ödeme emrinin tebliğ tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK’nun 150/e maddesi gereğince taşınmaz rehninin satışının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren iki sene içinde istenmesi gereklidir. İİK’nun 150/e-2. maddesine göre de, bu süre içinde satışın istenmemesi veya talep geri alınıp da bu süre içinde yenilenmemesi halinde takibin düşeceği hüküm altına alınmıştır.
Dairemizin değişen içtihatlarına göre, anılan maddede düzenlenen bir ve iki yıllık sürelerin hesabında ödeme-icra emrinin tebliğinden itibaren ilk satış talep tarihi esas alınmaktadır.
Somut olayda, örnek 6 numaralı ödeme emrinin borçluya 30.04.2012 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekili tarafından ilk olarak 09.11.2012 tarihli dilekçe ile satış talebinde bulunulduğu ve süresi içinde geçerli satış avansı yatırıldığı; satış kararı verilerek satış günlerinin belirlendiği, ancak 18.02.2013 günü yapılan birinci artırma ile 28.02.2013 günü yapılan ikinci artırmada alıcı çıkmadığından İİK’nun 129/3. maddesine göre satış talebinin düştüğü  görülmektedir. Bu durumda, ilk satış talebi yasal süresinde yapıldığına ve satış talebinin geri alınması da söz konusu olmadığına göre, sonraki satış taleplerinin iki yıllık sürede olmaması sonuca etkili olmayıp, yasada  belirtilen sürenin satış talebi için öngörülmüş olması  karşısında; satışın aynı süre içerisinde yapılmamış olması, usulüne uygun satış talebini ortadan kaldırmadığı gibi takibin İİK’nun 150/e maddesi gereğince düşmesi sonucunu doğurmaz.
O halde, mahkemece, satış isteme tarihi ve 1500 tl avansın yatırılma tarihleri olan 09.11.2012 günü ve itibarı ile İİK’nun 150/e maddesinde belirtilen iki yıllık sürenin dolmadığı,  anılan madde uyarınca takibin düşmediği nazara alınarak şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2016/30202 KARAR NO : 2018/3219

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu