12. Hukuk Dairesi2023 YılıHacizÜçüncü Şahsın Zilyedliği (İİK 99)

İkinci haczin ilk haczin gerçekleştiği mekanda yapılmak istendiği, 3. kişiye ait bir mekandaki mallar kaideten asıl-mütememmim cüz ilişkisi çerçevesinde 3. kişiye ait olup, İİK 99. maddede kaideten mekanı ve içindekileri de ilişilmez kıldığını

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9643
Karar No : 2023/2263

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 18.05.2022
SAYISI : 2021/2656 E., 2022/1573 K.
DAVA TARİHİ : 24.06.2021
HÜKÜM/KARAR : Kabul/İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılması/Yeniden hüküm
TEMYİZ EDEN : Davalı/Alacaklı
İLK DERECE MAHKEMESİ : İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 05.07.2021
SAYISI : 2021/601 E., 2021/1119 K.

Taraflar arasındaki memur muamelesini şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararın şikayet eden-3. kişi vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davacının istinaf başvurunun kabulü ile kararın ortadan kaldırılarak şikayetinin kabulü ile müdürlüğün 16.06.2021 tarihli kararın iptaline karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davalı-alacaklı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul 20. İcra Müdürlüğünün 2020/27500 E. sayılı dosyasından yazılan talimatla 15.04.2021 tarihinde Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü’nün 2021/162 sayılı talimat dosyası ile takiple hiçbir ilişiği olmayan ve borçlu sıfatı bulunmayan müvekkili ………..ÇALIK’ın ‘……….Mah., ……….Sok., No:7 Florya/İSTANBUL” adresinde haciz yapıldığını, müvekkilinin istihkak iddiasında bulunması üzerine icra müdürlüğünce İİK 99. madde gereği alacaklıya dava açmak için süre verildiğini, ancak ne var ki alacaklı tarafından aynı adrese ilişkin 16.06.2021 tarihinde tekrar haciz istendiğini ve müvekkili aleyhine talimat yazıldığını, icra memur kararının haksız ve hatalı olduğunu belirterek aynı adrese hacze çıkılmasına ilişkin talebin kabul edilmesi yönündeki 16.06.2021 tarihli kararın iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP
Dosya üzeri karar verildiğinden cevap dilekçesi sunulmamıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; icra müdürlüğünce alacaklı vekilinin talebi üzerine 15.04.2021 tarihinde yapılan hacizdeki adreste tekrardan haciz yapılmasına ve muhafaza işlemlerine devam edilmesine ilişkin 16.06.2021 tarihinde karar verildiği, bununla birlikte, her ne kadar 24.06.2021 tarihinde alacaklıya İİK 99 uyarınca dava açması için 7 günlük süre verilmiş ise de, şikayet tarihi itibariyle yapılan haczin kesinleşmediği, bu sebeple tekrardan farklı menkuller açısından haciz yapılmasına kanuni bir mani de bulunmadığı anlaşıldığından müdürlükçe verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden-3. kişi vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Dava dilekçesini tekrarla; icra memurluğu kararına karşı şikayet taleplerinin eksik inceleme ve hatalı değerlendirme nedeniyle reddedildiğinden bahisle anılan yerel mahkeme kararının kaldırılarak şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; haczin 3. şahsın adresinde yapıldığı, zira ödeme emrinin haciz adresinde tebliğ edilmediği gibi borçlu da haciz sırasında hazır bulunmadığı, bu durumun icra dairesi tarafından 22.06.2021 tarihinde tespit edildiği ve davalıya İİK 99. madde kapsamında süre verildiği, bütün bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde ikinci haczin ilk haczin gerçekleştiği mekanda yapılmak istendiği, 3. kişiye ait bir mekandaki mallar kaideten asıl-mütememmim cüz ilişkisi çerçevesinde 3. kişiye ait olup, İİK 99. maddede kaideten mekanı ve içindekileri de ilişilmez kıldığını, somut olayda dava tarihi itibarıyla haczin gerçekleştirildiği mekanının 3. kişiye ait olduğunu belirleyen bir icra müdürlüğü kararı bulunduğu, dolayısıyla mahkeme hükmünün dosyadaki verilerle uyuştuğundan söz edilemeyeceği, öte yandan davalının da 3. kişi yararına olan karineyi çürütecek nitelikte somut bir delilde ileri sürmediği gerekçesiyle davacının istinaf isteminin kabulü ile kararın ortadan kaldırılarak şikayetinin kabulü ile müdürlüğün 16.06.2021 tarihli kararın iptaline karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı-alacaklı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Bahsi geçen tarihlerde dosya borçlusu ………..Çalık’ın müvekkilin alacağını sürüncemede bırakma amacıyla bilinçli olarak kayıtlardan mernis adresini sildirerek davacı üçüncü kişi olan annesi …….Çalık’ın yanında yaşamaya başladığını, Bölge Adliye Mahkemesi gerekçesinin aksine, İstihkak iddiasının mahal üzerinde değil, mahcuz üzerinde olduğundan bahisle kararın bozularak davanın tümden reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, istihkak iddiası üzerine İİK’nın 99. maddesi prosedürü işletilmesine rağmen alacaklının aynı adrese haciz yapılması talebinin kabulüne dair icra memur muamelesini şikayet olup, 16.06.2021 tarihli icra memur kararının iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, İİK’nın 97 ve 99. maddeleri

3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı-alacaklı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

03.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu