Haciz&Muhafazaİşlem ŞikayetiYargıtay Kararları

Dayanak ilam katılma alacağından kaynaklandığından, yani meskeniyet şikayetine konu taşınmazın alımından kaynaklandığından, borçlunun haczedilmezlik iddiasında bulunamayacağı

Temyiz dilekçesinin kaydedildiği tarihte de temyiz yoluna başvurulmuş sayılacağı- Dayanak ilam katılma alacağından kaynaklandığından, yani meskeniyet şikayetine konu taşınmazın alımından kaynaklandığından, borçlunun haczedilmezlik iddiasında bulunamayacağı (İİK.82/1-12)-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi S. Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Borçlunun temyiz isteminin incelenmesinde;

02.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanunun 25.maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 364/2. maddesine göre, temyiz yoluna başvurma ve incelemesi, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yapılır. 6100 Sayılı HMK’nın 361/1. maddesi uyarınca ise, Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 364/2. maddesinin atfıyla uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın temyize ilişkin 366. maddesine göre; kıyas yoluyla uygulanacak olan istinafa ilişkin aynı Kanunun 343/3. maddesi gereğince, istinaf yoluna başvurma tarihi konusunda, yine aynı Kanunun 118. maddesi hükmü uygulanır. HMK’nın 118/1. maddesine göre ise; dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılacağından, temyiz dilekçesinin kaydedildiği tarihte de temyiz yoluna başvurulmuş sayılır.

Bu durumda Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu vekiline 19/07/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, 20/08/2021 tarihinde borçlu vekilince sunulan temyiz dilekçesi süresinde değildir.

5311 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 364/2 maddesi ve 6100 Sayılı HMK’nın 366.maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanunun 352. maddesi uyarınca temyiz başvuru talebinin SÜRE AŞIMINDAN REDDİNE,

2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, ilamlı icra takibi kapsamında haciz konulan 1 parselde kayıtlı mesken niteliğindeki 12 numaralı bağımsız bölüme ilişkin meskeniyet şikayetinde bulunarak haczin kaldırılması talebinde bulunduğu, ilk derece mahkemesince şikayetin kısmen kabulü ile şikayete konu taşınmazın, borçlunun haline münasip ev alabileceği 124.994,75 TL’den az olmamak üzere satılmasına, 124.994,75 TL’nin şikayetçi borçluya, kalan miktarın hak sahiplerine ödenmesine, borçlunun fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verildiği, taraflarca istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği, kararın taraflarca temyiz edildiği görülmektedir. İİK’nun 82/1-12 maddesi; borçlunun haline münasip evinin haciz edilemeyeceği, son cümlesinde ise; yukarıda yazılı 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bentlerdeki istisnanın, borcun bu eşya bedelinden doğmaması halinde uygulanabileceği belirtilmiştir.

Somut olayda, borçlu aleyhinde başlatılan takipte; Kayseri 8. Aile Mahkemesi’nin 26/11/2020 tarih ve 2020/7 E. – 2020/299 K. sayılı ilamı ile şikayete konu taşınmazın alımı sırasında borçlunun yaptığı katılma alacağının tahsiline karar verildiği, anılan ilamın takibe konu edildiği ve bu taşınmaz kaydı üzerine haciz konulduğu, borçlunun haline münasip meskeni olduğundan bahisle haczedilmezlik iddiasında bulunduğu anlaşılmaktadır.

O halde mahkemece, dayanak ilamın katılma alacağından, diğer bir anlatımla şikayete konu taşınmazın alımından kaynaklandığı dikkate alınarak İİK’nun 82. maddesinin 12. fıkrasında yazılı istisnanın, yani haczedilmezlik iddiasında bulunma hakkının doğmadığı nazara alınarak şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi ve Bölge Adliye Mahkemesince de, istinaf başvurusunun esastan reddedilmesi isabetsiz olup, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 12/07/2021 tarih ve 2021/1108 E. – 2021/1121 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA, Kayseri 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24/06/2021 tarih ve 2021/85 E. – 2021/387 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 10/03/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 10.03.2022 T. E: 2021/9511, K: 3057

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu