12. Hukuk Dairesi2024 Yılıİhalenin Feshi

İİK’nın 115.maddesinin üçüncü fıkrası gereği, İLK İHALEYE KATILAN ihale alıcısının en yüksek teklifi verip de ihale bedelini yatırmaması halinde, İKİNCİ İHALE DE TAŞINMAZ SATIŞI YAPILIP KESİNLEŞSE DAHİ, ilk ihale için alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenmesi gerekir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2024/3484
KARAR NO: 2024/5971
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ                   : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ                   : 22/02/2024
NUMARASI                   : 2024/381-2024/348
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı 2.ihale alıcısı E.Ç. ve hissedarlar tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İhale alıcısı şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda; 20.10.2023 tarihli birinci arttırmada sehven fahiş pey sürdüğü iddiası ile birinci arttırmaya ilişkin ihalenin feshi isteminde bulunduğu, mahkemece, ikinci arttırma gününde yapılan ikinci ihalenin kesinleşmiş olması nedeni ile karar verilmesine yer olmadığına ve şikayetçinin satış dosyasına yatırdığı teminatın şikayetçiye iadesine karar verildiği, karara karşı davalı 2. ihale alıcısı ve hissedarların istinaf yoluna başvurması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, karara karşı davalı 2. ihale alıcısı ve hissedarların sair iddialarının yanında teminatın iade edilmesinin yasaya aykırı olduğu iddiası ile temyiz yoluna başvurulduğu görülmektedir.
İİK’nın ihalenin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirten 7343 sayılı Yasa’nın 17. maddesi ile eklenen 115. maddesinde “ Birinci ve ikinci ihale, icra müdürü tarafından, ilanda belirlenen gün ve saatte, haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi üzerinden başlatılır. Şartların yerine gelmesi hâlinde mal, en yüksek teklif verene ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını da geçmesi şarttır.
 Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların bulunması hâlinde, mal en yüksek teklif verene ihale edilmiş olur ve malın mülkiyeti ihale alıcısına geçer.
 İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenir. “ düzenlemesi yapılmıştır.
Bu durumda İİK’nın 115.maddesinin üçüncü fıkrası gereği, ihale alıcısının en yüksek teklifi verip de ihale bedelini yatırmaması halinde alınan teminatın iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere hak sahiplerine alacaklarına mahsuben ödenmesi gerekir.
O halde mahkemece, teminatın şikayetçiye iadesi yönünde kurulan hüküm isabetsiz olup  kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ :
Davalı 2.İhale alıcısı ve hissedarların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 22.02.2024 tarih ve 2024/381 Esas-2024/348 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA
 Demirköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 29.11.2023 tarih ve 2023/263 Esas – 2023/331 Karar sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de, Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06.06.2024 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu