Bölge Adliye Mah. Kararları

İİK’da İcra Müdürünün İhtiyati Tedbir Kararı Verebileceğine Dair Bir Düzenleme Bulunmadığı

T.C.
ADANA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
10. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO   : 2018/321
KARAR NO   : 2018/343
TARİHİ          : 06/03/2018

Diğer taraftan; İİK.nun 22. maddesine göre ;” Şikayet ,icra mahkemesince karar verilmedikçe icrayı durdurmaz.”

İcra Mahkemesine şikayette bulunulması halinde cebri icraya devam olunur. Yani her ne sebeple olursa olsun şikayette bulunulması icrayı durdurmaz. İcranın durması için mahkemece bu yönde bir karar verilmesi gerekir.(İİK. Şerhi- M.Oskay-C.Koçak-Doç.dr.A.Deynekli-A.Doğan-C:1 syf: 390)

İcra müdürü ancak, İcra ve İflas Kanunu’nda kendisine tanınan yetkileri kullanabileceğinden, anılan yasada yer almayan bir yetkiyi kullanamaz. İcra ve İflas Kanunu’nda da icra müdürünce ihtiyati tedbir kararı verilebileceği hususunda bir düzenleme bulunmadığına göre (Benzer mahiyette Y.12. HD.nin  2014/35391 E. 2015/9109 K. sayılı içtihadı.), icra müdürünün  “………. 1.İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2017/368 Esas sayılı  dosyasından   verilecek  karara kadar (  karar  sonucuna  göre) Axa Siğorta A.Ş  nin  dosyaya  yapacağı  ödeme ve/veya  ödemelerin  alacaklıya  ödenmemesine, ödeme yapılması halinde  ödeme yapılan paranın  dosyada bekletilmesine” şeklinde karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu nedenlerle davacı-alacaklının istinaf başvurusunun kabulü ile HMK.nun 353/1-b-2. Maddesi gereğince ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılmasına, açıklanan nedenlerle şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu