Bölge Adliye Mah. KararlarıHaciz&Muhafaza

Emekli Aylığına Konulan Haczin Nedeniyle Yapılan Kesintilerin İadesi Dar Yetkili İcra Mahkemesinden Talep Edilemez

T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
21. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/265 Esas
KARAR NO : 2018/1101 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İSTANBUL 24. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/05/2017
NUMARASI : 2017/218 2017/423

DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ :16/05/2018
KARARIN YAZILDIĞI
TARİH :16/05/2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının yasal süresi içerisinde istinaf yolu ile incelenmesi talep edilmiş olup, dosya yerel mahkemece Dairemize gönderilmiş olmakla, üye hakim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosyadaki tüm belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp, düşünüldü.
İDDİA VE SAVUNMANIN ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; İstanbul 27. İcra Müdürlüğü’nün 2006/27365 esas sayılı dosyasında başlatılan takipte herhangi bi muvafakat olmamasına rağmen müvekkilinin emekli maaşından dosyaya kesinti yapıldığının anlaşıldığını, emekli maaşından yapılan kesintinin yasaya aykırı olduğunu söyleyerek memur işleminin kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:
“Dosya üzerinde yapılan incelemede; Davacının mahkememize müracaatla emekli maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, 17/04/2008 tarih ve 5754 sayılı yasanın 56. Maddesi ile değişik 5510 sayılı yasanın 93. Maddesine göre “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin bağlanacak gelir aylık ve ödenekleri 88. Maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez” somut olayda İstanbul İstanbul 27. İcra Müdürlüğü 2006/27365 Esas sayılı takip dosyasında davacının maaşı üzerine konulan haczin bu madde hükmüne göre usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla şikayetin kısmen kabulü ile İstanbul 27. İcra Müdürlüğü 2006/27365 Esas sayılı takip dosyasında davacı borçlunun emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına, kesintilerinin iadesi talebi dar yetkili icra mahkemesinden talep edilemeyeceğinden kesintilerin iadesi talebinin reddine.” dair karar verildiği görülmüştür.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; mahkemenin davanın kabul gerekçesi olarak 17/04/2008 tarih, 5754 sayılı yasanın 56. maddsiyle değişik 5510 sayılı yasanın 93. maddesini göserdiğini, borcun kaynağının söz konusu yasa hükmünden çok önceki tarihli olduğunu, borçlunun da muvafakati ile maaşına haciz konulduğunu, icra müdürlüğünce yapılan işlemin yasaya uygun olduğunu söyleyerek kararın kaldırılmasını, davanın tümden reddini istemiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
İncelenen icra müdürlüğü dosya fotokopisi, ilk derece mahkemesi kararı ve tüm dosya kapsamına göre davalı vekili tarafından davacı aleyhine bono alacağından dolayı 02/11/2006 tarihinde kambiyo senedine özgü takip başlatıldığı, takip borçlusunun 13/11/2006 tarihinde mal beyanında bulunduğu, herhangi bir gayrimenkulün ve menkulünün olmadığını, işçi emeklisi olduğunu beyan ettiği, 06/12/2006 tarihinde SGK Tahsisler Daire Başkanlığı’na borçlunun maaş ve ücretinin 1/4’ünün haczi için müzekkere yazıldığı, borçlu vekilinin 07/04/2017 tarihinde talep açarak emekli maaşından kesinti yapıldığını, mevzuata aykırı işlemin durdurulmasını, dosyada mevcut olan alacaklıya ödenmemiş meblağın iadesini istediği, icra müdürlüğünce kendinden haciz kaldırma yetkisi olmadığından konulan hacizlerin kaldırılması hususunda yetki verilmediğinden talebin reddine karar verildiği görülmüş olup, icra dosyasında takip borçlusunun emekli maaşına haciz konulması yönünde muvafakatı bulunmayıp, 5510 sayılı yasanın 93. maddesi gereğince takip borçlusunun emekli maaşına haciz konulması yasaya aykırı olduğundan, bu nedenle ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmakla istinaf başvurusunun esastan reddine dair karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-İstinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-a-)Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 4,50-TL istinaf karar harcının davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
b-) İstinaf yargılama giderlerinin başvuran üzerinde bırakılmasına;
Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7035 Sayılı Kanunla değişik 6100 Sayılı HMK’nun 361/1.md.gereğince 2 (iki) hafta içerisinde Dairemize veya Dairemize gönderilmek üzere başka yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Yargıtayın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere temyiz yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğuna oy birliği ile karar verildi.16/05/2018


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2018/12021
KARAR NO : 2019/15857

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 16/05/2018
NUMARASI : 2018/265-2018/1101

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 44,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 04/11/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu