Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

İİK.nın 278/III-2 maddesinde belirtildiği gibi ivazlar arasında fahiş fark olup olmadığının belirlenmesi açısından taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değerinin tespit edilmesi gerekir.

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2021/16359
KARAR NO : 2021/10652
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Sinop 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 24/10/2017
NUMARASI : 2017/18-2017/292

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Dava; İİK 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece hükmüne uyulan Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesi’nin 18/01/2016 tarih, 2015/9449 Esas ve 2016/419 Karar sayılı bozma ilamında; “Somut olayda 3. kişi konumundaki davalı Y…..n’in borçlu davalının mali durumu ile alacaklıları ızrar kastını bilen veya bilmesi lazım gelen kişilerden olduğu kanıtlanamamış ise de İİK.nın 278/III-2 maddesinde belirtildiği gibi ivazlar arasında fahiş fark olup olmadığının belirlenmesi açısından taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değerinin saptanmadığı, bu durumda mahkemece dava konusu taşınmazın başında konusunda uzman bilirkişiler vasıtası ile keşif yapılarak taşınmazın tasarruf tarihindeki gerçek değerinin belirlenmesi ondan sonra hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi ” gereğine değinilmiştir.
Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılamada toplanan delillere göre; çekilen kredi miktarı, ipoteğin değeri, kredinin davalı Yasemin tarafından düzenli olarak ödendiği bir bütün olarak değerlendirildiğinde davalının davacıyı zarara uğratmak kastı ile hareket etmediği kanaati ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmü ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 23,40 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına 20/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu