2019 Yılı2020 YılıBölge Adliye Mah. KararlarıHaciz Kaldırmaİşlem ŞikayetiYargıtay Kararları

Şikayet tarihi itibariyle takibe konu birikmiş nafaka alacağına ilişkin ve o ay itibariyle borcun kalmadığı, devam eden aylara ilişkin nafaka alacağı için yapılan icra takibinde usulsüzlük yok ise de; haciz işleminin muaccel alacaklar için geçerli olduğu, aylık nafaka alacağının da aydan aya muaccel olacağı, bu itibarla henüz muaccel olmayan, yani müeccel alacaklar için haciz konulamayacağından icra müdürlüğü işleminin yerinde olduğu

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
19. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2018/1482
KARAR NO : 2019/2204

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
K A R A R

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ANKARA 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 16/02/2018
NUMARASI : 2017/1030 E.- 2018/89 K.
İCRA DOSYA NUMARASI : Ankara 7.İcra Müdürlüğü 2017/17843 E.

DAVANIN KONUSU : ŞİKAYET
KARAR TARİHİ : 02/10/2019
KARAR YAZIM TARİHİ : 22/10/2019

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararı aleyhine süresi içinde davalı borçlu vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, HMK’nın 353.maddesi gereğince dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi alacaklı vekili mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde; borçlu hakkında başlatılan icra takibinde Ankara 11. Aile Mahkemesinin 2017/825 E.sayılı ilamı gereği Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 aylarına ilişkin birikmiş nafaka ile devam eden aylara ilişkin işleyecek tedbir nafakalarının talep edildiğini, borçlu tarafça icra dosyasına 03.10.2017 tarihinde 1.900,00 TL ödeme yapıldığını, bu ödemenin Eylül 2017’ye kadar işleyen nafakalar ile icra dosyası masrafı ve vekalet ücretine mahsup edildiğini, Ekim 2017 ve devam eden aylara ilişkin nafaka alacağının tahsili için borçlunun maaşına haciz konulduğunu, iş yerinden 17.11.2017 tarihinde borçlunun maaşından gerekli kesintiler yapılarak icra dosyasına devam eden nafakalar için 313,64 TL birikmiş nafaka içinde 101,45 TL gönderildiğini, daha sonra borçlu tarafça maaştan gelen kesintilerin Ekim ve Kasım 2017 nafakalarına sayılarak borçlunun maaşı üzerindeki haczin kaldırılmasını icra müdürlüğünden talep ettiiğini, halen devam eden aylara ilişkin nafaka alacağı bulunmasına rağmen icra müdürlüğünce bakiye 101,45 TL’nin ödenmesi halinde talep gibi işlem yapılarak maaşı üzerindeki haczin fekkine karar verildiğini, borçlunun her yeni ayda sorumluluğunun devam ettiğini belirterek 22.11.2017 tarihli müdürlük kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Davalı borçlu vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin nafakasını düzenli olarak ödediğini ve ödemeye devam edeceğini, o halde ödeme süresi gelmemiş nafaka için maaş haczinin hukuken mümkün olmadığını, icra müdürlüğünce verilen kararda usulsüzlük bulunmadığı belirterek şikayetin reddini istemiştir.
Mahkemece dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; alacaklı tarafından borçlu aleyhine ilama dayalı olarak birikmiş ve takip eden aylara ait nafaka alacağının tahsili amacıyla ilamsız icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleşmesi ve borçlunun takip konusu miktarları ödememesi nedeniyle borçlunun çalışmakta olduğu kuruma maaş haciz yazısı gönderildiği, kurumca maaştan 313 TL birikmiş nafaka borcu ile 400 TL devam eden nafaka borcu kesilerek takip dosyasına gönderildiği, borçlu vekilinin talebi üzerine maaş haczinin kaldırıldığının görüldüğü, takipte birikmiş nafaka ile birlikte devam eden aylar nafakası da talep edilmiş olup, borçlu bir kere süresinde ödeme yapmamakla maaş haczine sebep olmuş ve birikmiş nafaka alacağı ile birlikte devam edecek aylar için de maaşı üzerine haciz konulduğu, her ay yeni bir nafaka borcu cari olacağından ve borçlunun çalıştığı kuruma yazılan haciz yazısı da devam eden aylar nafakasını da kapsayacak şekilde yazıldığından devam eden aylara için maaş haczinin kaldırılması işlemi yerinde görülmediği gerekçesiyle “Şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 22/11/2017 tarihli karar ve işleminin İPTALİNE” kararı verilmiştir.
Davalı borçlu vekili istinaf dilekçesinde; müvekkilinin nafakasını düzenli ödemesine rağmen, vadesi gelmemiş olan ve ileride doğacak borçlar nedeniyle maaş haczinin hukuki olmadığını, mahkemenin gerekçesinin de yetersiz olduğunu belirterek mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Uyuşmazlık; maaş üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayet niteliğindedir.
Takip dosyasının incelenmesinde; borçlu hakkında Ankara 11. Aile Mahkemesinin 2017/825 E.sayılı dosyasında verilen 20.05.2017 tarihli ara karar gereğince müşterek çocuklar için toplam 300,00 TL tedbir nafakası olmak üzere birikmiş nafaka alacağı ile devam eden aylara ilişkin nafaka alacağının tahsili amacıyla genel haciz yolu ilamsız icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin borçlu vekiline 22.09.2017 tarihinde tebliğ edildiği, takip kesinleştikten sonra 03.10.2017 tarihinde 1.900,00 TL icra dosyasına ödeme yapıldığı, birikmiş nafaka alacağına ilişkin takip çıkışının 1.525,74 TL olduğu, 09.10.2017 tarihinde borçlunun iş yerine birikmiş nafaka alacağı borcu 400,58 TL devam eden nafaka borcu 313,64 TL için maaşına haciz konulması için müzekkere yazıldığı, borçlu vekili 22.11.2017 tarihinde borçlunun maaşına usulüne uygun olmasada yazılan haciz yazısı ile 313,00 TL ve 400,00 TL’nin dosyaya gönderildiği, bu miktarların 2017 Ekim ve Kasım ayı nafaklarına sayılarak maaş üzerindeki haczin fekkini talep ettiği, icra müdürlüğünce aynı tarihte dosya hesabı uyarınca 101,45 TL borcun yatırılması halinde talep gereği işlem yapılmasına karar verildiği, borçlu tarafça belirtilen bakiye 101,45 TL’nin 22.11.2017 tarihinde yatırıldığı, bunun üzerine icra müdürlüğünce maaş ve sair ücretleri üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Dairemizce yapılan değerlendirmelere göre; takip dosyası incelemesi sonucunda şikayet tarihi itibariyle takibe konu birikmiş nafaka alacağına ilişkin ve o ay itibariyle borcun kalmadığı, devam eden aylara ilişkin nafaka alacağı için yapılan icra takibinde usulsüzlük yok ise de; haciz işleminin muaccel alacaklar için geçerli olduğu, aylık nafaka alacağının da aydan aya muaccel olacağı, bu itibarla henüz muaccel olmayan, yani müeccel alacaklar için haciz konulamayacağından icra müdürlüğü işleminin yerinde olduğu, mahkemece bu nedenle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesinin isabetsiz olduğu anlaşıldığından davalı borçlu vekilinin istinaf talebinin esastan kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Davalı borçlu vekilinin istinaf başvurusunun esastan KABULÜNE,
Ankara 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 16/02/2018 tarih ve 2017/1030 E.- 2018/89 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA,
Şikayetin REDDİNE,
İlk derece yargılaması açısından;
Alınması gereken 44,40 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 8,50 TL karar harcının şikayetçi alacaklıdan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,
Yargılama giderlerinin yatıran üzerinde bırakılmasına,
Davalı borçlu kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince hesaplanan 440,00 TL vekalet ücretinin şikayetçi alacaklıdan alınarak davalı borçluya verilmesine,
Bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,
İstinaf yargılaması açısından;
İstinaf başvuru harcı 98,10 TL dışında alınan 35,90 TL harcın istek halinde davalı borçluya iadesine,
Davalı borçlu tarafından yapılan 98,10 TL harç, 27,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 125,10 TL yargılama giderinin şikayetçi alacaklıdan alınarak davalı borçluya verilmesine,
İstinaf yargılamasında duruşma açılmadığından davalı borçlu yararına istinaf vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına,
Dair, İİK.nın 364, 366 ve 7035 Sayılı Kanunun 31.maddesi ile değişik HMK.nın 361/1 maddeleri gereğince 2 hafta içinde temyiz yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu 02/10/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY KARARI

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2019/13942
KARAR NO : 2020/6769

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 02/10/2019
NUMARASI : 2018/1482-2019/2204

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 54,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 09/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu