12. Hukuk Dairesi2017 YılıSıra Cetveli

İİK.m.100 bilgilerinin satışı yapan icra dairesi tarafından satışın kesinleşmesinden sonra satış tarihi itibariyle toplanması…

Birden fazla alacaklının bulunması halinde satış yapan/yaptıran icra müdürlüğünce yapılması gereken, ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri göndererek,  İİK'nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmasını istemektir...

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2017/1351
KARAR NO: 2017/12820
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 7. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/12/2015
NUMARASI : 2015/560-2015/987
  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 24/11/2016 tarih, 2016/5592 E. – 2016/24226 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda; İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün 2012/12152 Esas sayılı dosyasından gönderilen talimat doğrultusunda Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü’nün 2013/45 Talimat sayılı dosyası üzerinden hacizli taşınmazın satışının gerçekleştiği, söz konusu taşınmazın İzmir 6. İcra Müdürlüğü’nün 2005/5324 Esas sayılı takip dosyası alacaklısı Arda Özaslan’a alacağa mahsuben ihale edildiği, bu nedenle ihale bedelinin ödenmediği, yapılan ihalenin kesinleştiği, sıra cetveli yapılması ve bu kapsamda yapılacak  işlemler kesinleşmeden taşınmazın ihale alıcısına tescil edilmemesi konusunda  talimat yazılması talebinin reddine dair 11/06/2015 tarihli icra memuru işleminin iptalini istemiş, mahkemenin, şikayetin reddi kararı Dairemiz’in 24/11/2016 tarih ve 2016/5592 – 24226 K. sayılı ilamı ile onanmıştır.
Sair karar düzeltme talepleri yerinde değil ise de;
İİK’nun 140. maddesi gereğince; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir.
2004 sayılı İİK’nun 100. maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.
Açıklanan maddelere göre, birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK’nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınmalıdır.
Somut olayda; Karşıyaka 1. İcra Müdürlüğü’nün 2003/45 Talimat sayılı dosyasından hacizli taşınmazın İzmir 6. İcra Müdürlüğü’nün 2005/5324 Esas sayılı dosya alacaklısı Arda Özaslan’a alacağa mahsuben ihale edildiği, ihalenin 25/05/2015 tarihinde kesinleştiği,  talimat icra dairesince bu konuda esas icra dairesi olan İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nün 2012/12152 Esas sayılı dosyasına gerekli bilginin 08/06/2015 tarihinde verildiği, şikayetçi tarafından sıra cetveli yapılması ve ihale alıcısının ihale bedelini ödeyip ödemeyeceği belirlenmeden taşınmazın ihale alıcısı adına tescil edilmemesi yönünde talimat yazılmasının talep edildiği, icra müdürlüğünce ilk haczin İzmir 6. İcra Müdürlüğü’nün  2005/5324 Esas sayılı dosyasından konulduğunun belirtildiği ancak her iki talep hakkında değerlendirme yapması gerekenin talimat icra dairesi olduğu gerekçesiyle şikayetin reddedildiği  görülmektedir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gözetildiğinde; birden fazla alacaklının bulunduğu, İzmir 15. İcra Müdürlüğü’nce yapılması gereken, ilk haczi koyan icra müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri göndererek,  İİK’nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılmasını istemek ve alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanımaktır.
Bu durumda mahkemece, sıra cetveli düzenlenmesi talebine yönelik şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, bu kısma yönelik şikayeti de kapsar şekilde istemin tamamen reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup hükmün bu yönden bozulması gerekirken Dairemizce maddi hataya müsteniden onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 05/07/2017 tarih, 2017/3715 E. – 2017/10277 K. sayılı onama ilamının kısmen kaldırılmasına, mahkeme kararının “sıra cetveli düzenlenmesi talebine dair şikayet yönünden” yukarıda yazılı nedenlerle “İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca  (BOZULMASINA), 23.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu