İcra Harç, Vergi ve Giderlerİhtiyati HacizKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluYargıtay Kararları

İhtiyati Haczin İcrai Hacze Dönüşmediği – %4.55 Harç Alınması Gerektiği

Borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliğ edildiği tarih ile tahsilatın yapıldığı tarih arasında altı gün süre bulunup, İİK. mad. 168/2’de öngörülen on günlük süre geçmeyip, ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmediği görüldüğünden yapılan tahsilattan % 4,55 oranında harç alınması gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından….. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen ihtiyati haciz kararının infazının istendiği, 09.03.2015 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emrinin 10.04.2015 tarihinde borçluya tebliğ edildiği, 14.04.2015 tarihinde yapılan tahsilattan icra müdürlüğünce % 9,10 oranında harç alınması üzerine alacaklının harç oranına karşı mahkemeye şikayet yoluna başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı tarifenin icra harçlarını düzenleyen B-1/3-a maddesine göre, ödeme, ödeme ve icra emrinin tebliğinden sonra, fakat hacizden önce yapılmışsa, ödenen paralardan % 4,55 tahsil harcı alınır.

İİK’nun 264. maddesinin son fıkrasında, genel haciz yoluyla yapılan takipte, ihtiyati haczin icrai hacze dönüşeceği zaman düzenlenmiş olup, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz icrayı durdurmayacağından, ödeme emrinin tebliğinden sonra İİK. nun 168/2. maddesinde öngörülen on günlük ödeme süresinin geçmesi üzerine ihtiyati haciz, kendiliğinden icrai hacze dönüşür.

Somut olayda, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin 10.04.2015 tarihinde tebliğ edildiği dikkate alındığında, tahsilatın yapıldığı 14.04.2015 tarihinde, İİK.nun 168/2. maddesinde öngörülen on günlük süre geçmediğinden, ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmediği görülmektedir. Bu durumda yapılan tahsilattan % 4,55 oranında harç alınması gerektiğinden mahkemece şikayetin kabulü yerine, yazılı gerekçeyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.06.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 07.06.2016 T.E: 2016/14166, K: 16080

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu