Bölge Adliye Mah. Kararlarıİhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Kararının İnfazını İsteme Süresi

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
32. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2020/68
KARAR NO : 2020/256
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
K A R A R
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KONYA 4. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/05/2018
NUMARASI : 2018/450 Esas-2018/441 Karar
KARAR TARİHİ : 07/10/2020
KARAR YAZIM TARİHİ : 08/10/2020
Yukarıda tarih ve numarası yazılı İcra Hukuk Mahkemesince verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmakla;  dosyadaki tüm kayıtlar okunup gereği düşünüldü.
 Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/425 Esas sayılı dosyasında 27/04/2018 tarihli ara kararı ile dosya üzerinde yapılan incelemede … Pazarlama ve Bilgisayar İnternet Tic. A.Ş.nin taşınır mallarına, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiş, alacaklı vekili tarafından Konya 7. İcra Müdürlüğüne yapılan 10/05/2018 tarihli talep ile ihtiyati haczin infazı istenilmiş ve mahkeme ara kararı doğrultusunda ihtiyati haciz işlemleri yapılmıştır. 18/05/2018 tarihinde açılan dava ile ihtiyati haczin ortadan kalkmasından sonra talepte bulunulması üzerine ihtiyati haciz yapıldığı belirtilerek hacizlerin kaldırılması istenilmiş, mahkemece şikayetin kabulü ile ihtiyati haciz işlemlerinin iptali ile hacizlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.
 Davalı vekili istinaf başvurusunda özetle; taraflarınca 10/08/2017 tarihinde Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/425 Esas sayılı dosyası ile açılan davada ihtiyati haciz talep edildiğini, mahkemece 27/04/2018 tarihli ara kararı ile ihtiyati haciz kararı verildiğini, taraflarına 07/05/2018 tarihinde tebliğ edildiğini, sürenin bu tarihten itibaren başlayacağını, aksi kabulün hukuki dinlenilme hakkına aykırı olacağını, tarafların yokluğunda verilen bir mahkeme kararının ya da ara kararının uygulanmasının süreye bağlı olduğu durumda tebliğ edilmeden sürenin işlemeye başlamayacağını, bu nedenle talebin reddine karar verilmesi gerekirken kabulünün yerinde olmadığını belirterek mahkeme kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “İhtiyati haciz kararının icrası” başlıklı 261. maddesi; “Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. İhtiyati haciz kararları, 79 dan 99 uncuya kadar olan maddelerdeki haczin ne suretle yapılacağına dair hükümlere göre icra edilir. (Ek son fıkra: 17/7/2003-4949/61 md.) İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.” hükmünü, aynı Kanunun “İhtiyati haczi tamamlıyan merasim” başlıklı 264. maddesi de, “Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur.
İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır.
İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur. Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir.
Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden icrai hacze inkılabeder” hükmünü içermektedir.
İhtiyati haciz kararının geçerlilik süresi 10 gündür. 10 günlük sürenin başlangıcı, kararı mahkeme kaleminden tebliğ alınan tarih olmayıp, kararın yazıldığı tarihtir. 10 gün içinde icra müdürlüğüne müracaat edip ihtiyati haciz talebinde bulunulmaz ise ihtiyati haciz kararı kendiliğinden hükümsüz hale gelir. Her ne kadar alacaklı vekili ihtiyati haciz kararının kendilerine 07/05/2018 tarihinde tebliğ edildiğini iddia ederek sürenin bu tarihten itibaren başlayacağını iddia etmiş ise de; ihtiyati haciz kararının taraflara tebliği itiraz haklarının kullanılmasını sağlamak içindir. Somut olayda ihtiyati haciz kararı 27/04/2018 tarihinde verilmiş olup bu kararın infazı yasal on günlük süre geçtikten sonra 10/05/2018 tarihinde icra dairesinden icrası talep edildiğinden, İİK’nun 261. maddesinin açık ve emredici düzenlemesi karşısında ihtiyati haciz kararı kalktığından, davacı talebinin kabulüne karar vermek gerekmekle, aynı yöndeki ilk derece mahkemesi kararına karşı davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nun 353-(1) b) 1 ) maddesi gereğince esastan reddine karar vermek gerekmiş, aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Dosya kapsamına, toplanan delillere, Konya 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin  2018/450 Esas-2018/441 Karar sayılı kararında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirme bakımından usul ve esas yönünden yasaya aykırı bir durum bulunmamasına göre davalı vekilinin istinaf kanun yolu başvurusunun HMK’nun 353-(1) b) 1 ) maddesi gereğince esastan REDDİNE,
Davalı kurum harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
Davalı tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
Sarf edilmeyen istinaf gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde yatırana iadesine,
Kararın taraflara tebliğine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme ve müzakere neticesinde, H.M.K’nun 361/1. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 07/10/2020
Başa dön tuşu