Bölge Adliye Mah. KararlarıFaiz

Boşanma kararı ile birlikte hükmedilmiş tazminatın takibe konulması halinde, ancak, infaz edilebilir hale geldiği boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebilir.

T.C.
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
18. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DOSYA NO : 2017/1542
KARAR NO : 2017/2427

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KAYSERİ 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 13/03/2017
NUMARASI : 2017/185 Esas 2017/210 Karar

DAVA KONUSU : ŞİKAYET
KARAR TARİHİ : 29/11/2017
KARAR YAZIM TARİHİ : 29/11/2017

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının süresi içerisinde istinaf incelemesi davacı borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü;
Davacı borçlu vekili, Kayseri 4. İcra Müdürlüğünün 2017/2398 sayılı dosyasında müvekkili hakkında takip başlatıldığını, takip konusu Kayseri 3. Aile Mahkemesinin 2015/651 Esas 2016/966 karar sayılı ilamı olduğunu, ilamda boşanma dışında ziynet alacakları vekalet ücreti ve manevi tazminat bakımından kesinleşmediğini, bu kalemlerin kesinleşmemesine rağmen takibe konulduğunu, maddi ve manevi tazminat alacakları ve bunların faiz, ferileri bakımından takibe konulamayacağını ileri sürerek şikayetin kabulü ile işlemin kaldırılmasına veya düzeltilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacı dava dilekçesinde boşanma dışındaki kararların kesinleşmediğini, bunların kesinleşmeden takibe konulamayacağından takibin iptalini talep etmiş ise de, boşanma kararı kesinleşmiş ise diğer kararların icraya konulabilmesi için kesinleşmesine gerek olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
Karara karşı davacı borçlu vekili, kararın boşanma yönünden kesinleşmediğinden bahisle istinaf yoluna başvurulmuştur.
İstem, dayanak ilam kesinleşmediğinden takibin iptaline ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla yürürlükte bulunan HUMK’nun 443/4. maddesine (6100 s. HMK. m. 367/2) göre aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmedikçe infaz edilemez. Bu nevi davalar sonunda hüküm altına alınan yargılama giderleri ve tazminat gibi ilamın eklentilerine ilişkin bölümler de boşanma kararı kesinleşmeden infaz edilemez. Bu durumda, boşanma kararı ile birlikte hükmedilmiş tazminatın takibe konulması halinde, ancak, infaz edilebilir hale geldiği boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren faiz istenebilir. (İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 24.11.1995 tarih, 1994/2 E., 1995/2 K. sayılı kararı).
28.11.1956 tarih 15/15 sayılı İBK. ve HGK.nun 17.03.1954 tarih ve 3/40-49 sayılı kararı gereğince her dava açıldığı tarihteki koşullara ve hukuki duruma göre hükme bağlanır.
Somut olayda, takibe dayanak Kayseri 3. Aile Mahkemesi’nin 2015/651 Esas 2016/966 Karar sayılı boşanma ilamı ekinde hükmedilen maddi ve manevi tazminat ve birikmiş nafaka farkı alacaklarının tahsili amacıyla 23.02.2017 tarihinde ilamlı takip başlatılmıştır. Bu durum karşısında takip tarihi itibarıyla boşanmanın fer’ileri niteliğindeki maddi ve manevi tazminat alacakları açısından kesinleşmeyen ilama dayanıldığına göre bu kalem alacaklar yönünden yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda takibin iptali gerekir. Bu hususlar gözardı edilerek yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir. Bu nedenle, davacı borçlunun istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmiştir.
KARAR : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1-Davacı borçlu vekilinin istinaf başvurusunun İİK’nun 366 ve HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,
2-İstinaf karar harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi. 29/11/2017

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu