SatışYargıtay Kararları

İhalenin ilan edilen saatler arasında yapılıp yapılmadığı hususu, kamu düzeni ile ilgili olup olmadığı

12. Hukuk Dairesi         2021/5789 E.  ,  2021/7099 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1- Borçluların temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçluların temyiz itirazlarının REDDİNE;

2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İ.İ.K.’nun 126.maddesinde; satış hazırlığı sırasında icra müdürlüğünce düzenlenecek satış ilanında satışın yapılacağı yer, gün ve saatin açıkça belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu kural ihalenin düzenli yapılmasını, alıcıların katılacakları saatin önceden tespit edilmesini ve satışın tarafların menfaatine uygun şekilde yapılmasını sağlamaya yöneliktir. Buna göre ihalenin de ilan edilen günde ve saatlerde başlayıp bitirilmesi gereklidir.

Ne var ki, ihalenin ilan edilen saatler arasında yapılıp yapılmadığı hususu, kamu düzeni ile ilgili olmadığından, taraflarca ihalenin feshi sebebi olarak ileri sürülmediği sürece, ihalenin satış ilanı ve şartnamesinde belirtilen saatinden daha önce tamamlanmasının, mahkemece resen nazara alınarak ihalenin feshi nedeni yapılamaz. Bir diğer anlatımla, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvuran şikayetçi tarafından, ihalenin ilan edilen saatte başlayıp sonlandırılmadığının iddia edilmemesi halinde, salt bu nedenle ihalenin feshine karar verilemez. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına yol açabileceği tabiidir.

Somut olayda, şikayetçi borçlular tarafından açıkça ihalenin ilan edilen saatlerde yapılmadığı konusunda bir iddia ileri sürülmediği gibi, anılan şekil eksikliği de şikayet konusu yapılmış değildir.

O halde Bölge Adliye Mahkemesince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü fesih nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, satışın belirtilen saatten önce tamamlandığı gerekçesiyle 76 nolu taşınmaz yönünden re’sen ihalenin feshine karar verilmesi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 23/03/2021 tarih ve 2020/484 E. – 2021/632 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK‘nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK‘nin 373/1. maddesi uyarınca, BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 29/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu