İhalenin FeshiYargıtay Kararları

Satışa alacaklı dışında bir kişinin katıldığı görülmüş olup, bu haliyle, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı anlaşıldığından, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekir.

12. HD. 21.04.2022 T. E: 2769, K: 4990-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Y. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun, diğer fesih nedenlerinin yanı sıra satış kararında gazete ilanı yapılmasına yer olmadığına karar verilmesinin ihaleye katılımı olumsuz etkilediğini ileri sürerek 1 Parsel’de kayıtlı 26 ve 27 numaralı bağımsız bölümler ile 7 Parsel’de kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölüme ilişkin yapılan ihalelerin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce, ihalenin feshi isteminin kısmen kabulü ile 1 Parsel’de kayıtlı 27 numaralı bağımsız bölüme ilişkin ihalenin feshine, diğer iki taşınmaza ilişkin şikayetin ise reddi ile birlikte şikayetçi aleyhine % 10 para cezasına hükmedildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, borçlunun istinaf talebinin kamu düzeni nedeniyle kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına ve yerine; şikayetin kısmen kabulü ile 1 Parsel’de kayıtlı 27 numaralı bağımsız bölüm yönünden ihalenin feshine, diğer taşınmazlar yönünden şikayetin reddi ile birlikte % 1 para cezasına hükmedilmesine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Taşınırların satışına ilişkin İİK’nun 114/2. maddesinde; ilanın şeklinin, artırmanın tarzının, yer ve gününün ve gazete ile yapılıp yapılmayacağının, icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunacağı belirtilmiş olup, aynı Kanun’un 126/son maddesinde; 114. maddenin 2. ve 3. fıkralarının, taşınmazların satış ilanı hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.

Somut olayda, 29.12.2020 tarihli satış kararında; “satışa çıkarılacak mal ilanının, Diyarbakır İcra müdürlüğü ilan panosu ve UYAP elektronik ortam ile yayınlattırmak suretiyle yapılmasına, taşınmazların münferit değerleri ve mahalleri ile taraf menfaatleri göz önünde bulundurularak gazete ilanı yapılmasına yer olmadığına,” karar verildiği, satışa çıkarılan ve temyiz konusu olan taşınmazlardan 1 Parsel’de kayıtlı 26 numaralı bağımsız bölümün muhammen değerinin 30.000,00 TL, ihale bedelinin ise 25.000,00 TL, 7 Parsel’de kayıtlı 1 numaralı bağımsız bölümün muhammen değerinin 265.000,00 TL, ihale bedelinin ise 185.000,00 TL olduğu, satışa alacaklı dışında bir kişinin katıldığı görülmüş olup, bu haliyle, ihaleye yeterli katılımın olmadığı, yapılmış olan ilanların gerekli talep ve talibi artırmadığı anlaşıldığından, satış ilanının gazete ile ilan edilmesinin, alakadarların menfaatine uygun olacağının kabulü gerekir. O halde, Bölge Adliye Mahkemesi’nce yukarıda açıklanan nedenlerle şikayete konu tüm taşınmazlar yönünden istemin kabulü ile ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin kısmen kabul kısmen reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 27.12.2021 tarih, 2021/2791 E. – 2021/2029 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 21/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 21.04.2022 T. E: 2769, K: 4990

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu