İflasYargıtay Kararları

İflas masasına kaydedilecek alacağın iflas tarihinden önce doğmuş olması gerekir

23. Hukuk Dairesi         2016/9507 E.  ,  2019/4078 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müflis şirketin ortağı olduğu … Adi Ortaklığı ile müvekkili arasında … 17. Noterliğince düzenlenen 01.12.2004 tarihli 32188 yevmiye numaralı sözleşme imzalandığını söz konusu proje kapsamında konut satın alan … tarafından kat mülkiyeti tapusu için yükleniciye ödediği 2.866,32 TL. masrafın iadesi için müvekkili idare ve müflis … ile müflis … şirketleri aleyhine … 3. Tüketici Mahkemesinin 2012/2538 Esas sayılı dosyası ile açılan davada 2.866,32 TL. alacağın tüm davalılardan tahsiline karar verildiğini, müvekkili şirketin icra dosyasına yaptığı 4.716,02 TL. ödeme için tazminattan sorumlu müflise rücu hakkı olduğunu ileri sürerek 4.716,02 TL. alacağın iflas masasına kayıt ve kabulünü talep ve dava etmiştir.

Davalı iflas idaresi, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre kayıt kabul davasının iflastan önce oluşan alacakların masaya kaydı amacı ile açılacağı … İnş. Ltd. Şti.nin iflasının 12.06.2013 tarihli olduğu … 3.Tüketici Mahkemesinin 2012/2538 E. sayılı dosyasında kararın 18.09.2013 tarihinde verildiği, davacının talebinin iflas tasfiyesi devamı sırasında mahkeme kararının kesinleşmesi halinde doğma ihtimali bulunan alacağın kayıt ve kabulüne karar verilmesine yönelik olduğu fakat bu alacakların masaya kaydının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, kayıt kabul talebine ilişkindir.

İflas eden şirketlerden proje kapsamında bağımsız bölüm alan … tarafından yüklenicilere ve TOKİ’ye karşı açılan tazminat davası iflas masasına başvuru tarihinde sonuçlanmış olup kesinleşmemiştir. İflas masasına kaydedilecek alacağın iflas tarihinden önce doğmuş olması gerekir. İflas tarihinden sonra doğan borcun masa borcu olması nedeniyle masaya kaydı talebi dinlenmez. Asıl alacak olarak talep edilmesi gerekir.

Somut olayda müflis şirket tarafından imal edilen taşınmazları satın alan tüketiciler tarafından davacı TOKİ’nin müşterek müteselsil sorumluluğundan hareketle davalar açıldığı sabittir. Davanın kabulü halinde alacağın mahkemece kabul tarihinde değil eksik bırakılan bağımsız bölümün teslim tarihinde doğduğu kabul edilmelidir. Bu tarih iflas tarihinden önce olması nedeniyle eldeki davada kaydı istenen bedelin iflas tarihinden önce doğduğunun kabulü gerekir. Tüketiciler tarafından takip edilen davaların davacı aleyhine sonuçlanma ihtimali bulunduğundan dava edilen bu alacağın masaya nizalı alacak olarak kaydının yapılması gerekir. Bu durumda mahkemece davacıdan talep edilen alacağın nizalı alacak olarak masaya kaydına karar verilmesi gerekirken reddi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 07.10.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu