İcranın Tatili ve Talik HalleriYargıtay Kararları

Borçlunun Takipten Önce Vefat Etmiş Olması Halinde Alacaklı vekili tarafından ek takip talebi düzenlenerek takibin usulünce mirasçılara yöneltilmesinin istenmesi gerekirken doğrudan mirasçılara ödeme emri tebliğ edilmesi talebi usul ve yasaya uygun değildir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2015/31114
KARAR NO : 2016/8042
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Manisa 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/10/2015
NUMARASI : 2015/429-2015/408

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu  aleyhine başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde, alacaklı vekilinin, icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun vefatı nedeniyle yasal mirasçılara karşı takibe devam edilebilmesi için mirasçılara örnek 7 ödeme emri tebliğ edilmesini talep ettiği, icra müdürlüğünce, takip açılma aşamasında uyap sisteminin verdiği uyarı ile borçlunun vefat ettiği öğrenilmiş olmasına rağmen takibin açılmış olması HMK’nun 124. maddesinde öngörülen istisnai durumun somut olayda uygulama kabiliyeti olmadığından talebin reddine karar verildiği, iş bu işlemin iptali için icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
HMK’nun 124/3. maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için, karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4. fıkrasında da “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan hükmün icra takiplerinde de uygulanması gerekir.
Buna göre alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı olmadığından alacaklının HMK’nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür.
Somut olayda; borçlunun 28.03.2015 tarihinde vefat ettiği, takibin ise 06.07.2015 tarihinde başlatıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda, alacaklı vekili tarafından ek takip talebi düzenlenerek takibin usulünce mirasçılara yöneltilmesinin istenmesi gerekirken doğrudan mirasçılara ödeme emri tebliğ edilmesi talebi usul ve yasaya uygun değildir. Mahkemece, bu gerekçeyle şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi isabetsiz ise de sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan mahkeme kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu