SatışTasarrufun İptaliYargıtay Kararları

İcra müdürlüğünün tescile hazırlık işlemi olarak tedbir kararının etkisini, tasarrufun iptali davasında tedbire karar veren mahkemeden sormasının olağan olduğu ve bunun için talep de şart olmadığı-

İcra müdürlüğünün tescile hazırlık işlemi olarak tedbir kararının etkisini, tasarrufun iptali davasında tedbire karar veren mahkemeden sormasının olağan olduğu ve bunun için talep de şart olmadığı-

Davacı vekilinin 09/11/2020 havale tarihli Şikayet (İcra Memur Muamelesi) dava dilekçesi mahkememizin yukarıdaki esasına kaydı yapılarak HMK’nun 320/1. maddesi ve İİK’nun 18. maddesi gereğince evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu dava dilekçesi ve tüm dosya birlikte okundu, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, ilgili icra dosyasından davalı hakkında kambiyo senetlerine özgü yolla icra takibi başlattıklarını, … ili, … ilçesi, … köyü, … ada, … parsel, … bağımsız bölüm numaralı taşınmazı ihale yoluyla alacağa mahsuben satın aldıklarını, icra müdürlüğünce 22.10.2020 tarihli karar ile taşınmazın tescil işlemlerinin yapılmamasına karar verildiğini, … 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/140 Esas sayılı tasarrufun iptali dosyasından verilen 07.02.2020 tarihli ara kararın somut uyuşmazlığa etkisi bulunmadığını belirterek 22.10.2020 tarihli kararın kaldırılarak tescil taleplerinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

. 8. İcra Müdürlüğünün 2018/457 esas sayılı dosyası Uyap üzerinden incelenmiştir.

Dava dosyası ve icra dosyası birlikte değerlendirildiğinde; … 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/140 Esas sayılı dosyasından verilen 07.02.2020 tarihli ara karar gereğince … ili, … ilçesi, … köyü, … ada, … parsel, 4 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın tescil edilmemesi yönünde … 8. İcra müdürlüğünün 2018/457 Esas sayılı dosyasına ve tescil yazısı yazmaya yetkili … icra müdürlüğünün 2019/2901 Talimat sayılı dosyasına müzekkere yazılmıştır. İcra müdürlüğünce de 22.10.2020 tarihli karar ile tedbirin devam edip etmeyeceğinin kararı veren mahkemeden sorulmasına karar verilmiştir.

İİK.nun 134/son maddesine göre ,“Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.”

Aynı yasanın 135/1. maddesi gereğince, “Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır.”

“İİK’nun 134/son ve 135/1. maddeleri uyarınca, ihalenin kesinleşmesi üzerine icra müdürü, taşınmazın alıcı adına tescili için tapuya yazı yazar. İcra müdürlüğünün yasanın amir hükmüne aykırı davranışı bir hakkın yerine getirilmemesi olup, İİK’nun 16. maddesi uyarınca süresiz şikayete tabidir.” (Benzer mahiyette Y.12.HD.nin 2017/1911 E. 2017/5668 K. sayılı içtihadı mevcuttur.) Bu durumda İİK’nun 134/son ve 135/1. maddeleri emredici nitelikte olduğundan, icra müdürlüğünün tescile hazırlık işlemi olarak tedbir kararının etkisini, tedbire karar veren … 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden sorması olağan olup bunun için talep de şart değildir. Açıklanan nedenlerle icra müdürlüğü işlemi yerinde olduğundan, şikayetin reddine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

1-Davacının şikayetinin REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından mahsubuna,

3-Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,

4- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde davacı vekiline iadesine,

Dair evrak üzerinden yapılan inceleme sonucu tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/11/2020

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nin 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 59,30 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, 07/10/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 07.10.2021 T. E: 3985, K: 8589

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu