İhalenin FeshiYargıtay Kararları

İcra Memurunun, İİK’nun 133. maddesi hükmü uyarınca, taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararını kaldırma yetkisine sahiptir. Bunun dışında, ihalede usulsüzlük bulunsa dahi, icra memurunun, bu hususu kendiliğinden nazara alarak satışın düşürülmesine karar vermesi mümkün değildir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2017/8688
KARAR NO : 2018/4324

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/03/2015
NUMARASI : 2013/240-2015/150

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 20/06/2017 tarih, 2016/17561 Esas – 2017/9663 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu Ceylan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 134. maddesi gereğince, ilgililer, yasada belirtilen nedenlere dayanarak ihalenin feshini şikayet yoluyla icra mahkemesinden isteyebilirler. İcra memuru ise, ancak, İİK’nun 133. maddesi hükmü uyarınca, taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararını kaldırma yetkisine sahiptir. Bunun dışında, ihalede usulsüzlük bulunsa dahi, icra memurunun, bu hususu kendiliğinden nazara alarak satışın düşürülmesine karar vermesi mümkün değildir.
Somut olayda, satışı yapılacak olan ziynet eşyaları için, birinci satış günü ve saati olarak belirlenen 01.04.2013 günü saat 10:30’da satış mahalline gelindiği, icra memuru tarafından, ziynet eşyalarının 9.300,00 TL bedelle alacağa mahsuben açık arttırma yoluyla satıldığı, 05.04.2013 tarihinde, icra memuru tarafından, ziynet eşyalarının, Adana Kuyumcular Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 2013/48 sayılı yazısına istinaden, muhammen bedelin altında (muhammen bedelin % 50 sine) satılmış olmakla yapılan satışın resen düşürülmesine karar verildiği görülmektedir.
İcra memurunun, açıklanan kararı yasaya uygun olmadığından, mahkemece, satışın düşürülmesine dair 05.04.2013 tarihli işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddine hükmolunması isabetsiz olup, Dairemizce, mahkeme kararın belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla, alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 20/06/2017 tarih ve 2016/17561 Esas-2017/9663 Karar sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu