Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekalet Ücreti

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2021/1448
KARAR NO : 2021/9437
Y A R G I T A Y İ L A M I

MAHKEMESİ : Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/12/2018
NUMARASI : 2016/496-2018/625

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ……Akkuş, ……Akkuş vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
-K A R A R-

Davacı alacaklı vekili, borçlu davalı hakkında takip başlatıldığını, borçlunun alacağı karşılayacak mal varlığı bulunmadığı ve hakkındaki takipleri sonuçsuz bırakmak için dava konusu taşınmazı ve Limited şirket hissesini diğer davalı oğlu Halis’e devrettiğini belirterek, bu tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemenin borçlunun aciz halinin olmadığı gerekçesi ile davanın reddine ilişkin kararı, Yargıtay 17.Hukuk Dairesinin 17/02/2015 Tarih 2013/13446 Esas 2015/2878Karar sayılı ilamı ile aciz belgesinin yargılamanın her aşamasında hatta temyiz aşamasında dahi sunulmasının mümkün olduğu, somut olayda, borçlunun takip ve ödeme emrinin tebliğ edildiği adresine 15/07/2011 tarihinde haciz için gidildiğinde, 1.550,00 TL değerinde büro eşyası haczedilmiş ve bu eşyalar üzerinde de dava dışı şahıs tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu, alacaklının 19/09/2011 tarihinde yeniden haciz istediği ancak aynı gün bu haciz talebinden vazgeçtiği, mahkemenin kabulünün aksine, vazgeçilen haczin 15/07/2011 tarihinde yapılan haciz değil, 19/09/2011 tarihinde talep edilen haciz olduğu , İcra dosyasına göre borçlunun borcu karşılayacak değerde malı olmadığının açık olduğundan, aciz halinin varlığı sabit iken mahkemece, aksi düşüncelerle reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu, dosya içerisindeki tapu kayıtlarından dava konusu taşınmazın yargılama sırasında davalı Orhan tarafından dava dışı Kemal isimli şahsa satıldığı anlaşıldığından, anılan şahsın davaya dahili sağlanarak ve İİK’nun 283.maddesine göre bedele dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılarak oluşacak sonca göre karar verilmesi gerekirken,bu hususun göz ardı edilmesi ve davacının , borçlunun ortağı olduğu ………Akkuş Ltd.Şti hisesinin ………..devrinin iptali için dava açılmış ise de, mevcut ticaret sicil kayıtlarından borçlunun hissesini anılan davalıya değil ………Akkuş’a onun tarafından da …………isimli şahsa satıldığı anlaşıldığı, bu taleple ilgili olarak hasımda yanılma olduğu açık olduğundan, HMK’nun 124/4.maddesi gereğince Türkan’ın, İİK’nun 283.maddesi gereğince de dördüncü kişi ……….davaya dahili sağlanarak taraf teşkili sağlanarak, taraf delilleri toplandıktan sonra karar verilmesi gerekirken, bu hususun da dikkate alınmaması hatalı olduğu gerekçesi ile bozulmuş, bozmadan sonra davanın kabulü ile davacının asıl alacak miktarı 240.000,00 TL’yi geçmemek üzere davalı …….Akkuş’dan alınarak davacıya verilmesine, davacının Erzurum 1. İcra Müdürlüğünün 2011/4434 Esas sayılı dosyasında davalı ……..Akkuş’dan tahsil edemediği miktara yönelik davalı ……Akkuş’a devredilen ………Akkuş İnşaat Limited Şirketindeki hisse devrinin iptaline karar verilmiş, hüküm davalılar …..Akkuş, H…alis Akkuş vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava İİK’nın 277 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
1.Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici sebepler gereğince karar verilmiş bulunmasına göre davalılar …..Akkuş, …Akkuş vekilinin aşağıda yazılı bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2.492 sayılı Harçlar Kanunu hükümlerine göre: “Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir (2. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır (15. md.). Noksan tespit edilen değerler hakkında 30. madde hükmü uygulanır (16/4. md.). Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınır (21. md.). (1) sayılı tarifede yazılı nispi karar ve ilam harcının 1/4’ü peşin alınır (28. md.). Yargılama sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o oturum için yargılamaya devam olunur, takip eden oturuma kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 150. maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın işleme konulması noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır (30. md.). Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz (32. md.). HMK 120/1. maddeye göre de davacı, yargılama harçlarını mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Harçlar ile ilgili düzenlemeler emredici nitelikte ve kamu düzeni ile ilgili olarak yapılmış olduğundan görevi gereği mahkemeler ve temyiz halinde Yargıtay tarafından da kendiliğinden gözetilir.Öte yandan tasarrufun iptali davalarında , dava değeri takip konusu alacak ile iptali tabi şeyin tasarruf tarihindeki değerinden hangisi daha düşük ise o değer üzerinden harç ve vekalete hükmedilir.
Somut olayda, takip konusu alacak 334.852,41 TL dir, dava konusu taşınmazın tasarruf tarihindeki değeri 416.967,00 TL , limited şirket hisse değeri ise bilirkişi aracılığı ile belirlenmemiş olmakla birlikte devir bedeli 75.000 TL olduğundan, davacı alacaklıya bu miktar üzerinden, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28-a maddesine göre nispi karar ve ilam harcının 1/4’ü peşin nispi harç tamamlatılmadan, yargılamaya devam edilerek işin esasının incelenip, karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.
3.Kabule göre: dava konusu taşınmaz ile ilgili kısım bedele dönüştüğüne göre, bu bedelin alacak ve ferileri ile sınırlı olarak ve dava konusu taşınmazın davalı ……..elinden çıktığı tarihteki yani 03.10.2011 tarihindeki değeri üzerinden tazminatın davalı ….., diğer dava konusu hisse senedinin ise davalı …….elinden çıktığı 20.07.2011 tarihindeki hisse değeri kadar da yine alacak ve ferileri ile sınırlı olarak davalı …… tahsiline karar verilmesi gerekirken infazda tereddüt uyandırıcak şekilde karar verilmesi de isabetsiz olmuştur.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine 2 ve 3 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara geri verilmesine 30.11.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu