Sıra CetveliTaşınmaz SatışıYargıtay Kararları

İhalenin alacağa mahsuben yapılması halinde, ihale alıcısı tarafından ihale bedelinin ne kadarının ödenip ödenmeyeceğinin, İİK.m.140 uyarınca sıra cetveli yapıldıktan sonra netleşeceği

İhalenin alacağa mahsuben yapılması halinde, ihale alıcısı tarafından ihale bedelinin ne kadarının ödenip ödenmeyeceğinin, İİK.m.140 uyarınca sıra cetveli yapıldıktan sonra netleşeceği- Bu nedenle Bölge Adliye Mahkemesince “ihale bedelin ödendiği ve tescile engel kalmadığı” yönündeki eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde tesis edilen hükmün isabetsiz olduğu-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki haciz alacaklısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Aysun Dinç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Temyiz isteyenin ihaleye konu ipotekli taşınmazlar üzerinde hacizleri olan 3. kişi olduğu  her ne kadar ilk derece mahkemesi ve Bölge adliye mahkemesinin gerekçeli karar başlığında “müdahil” olarak ismi yazılmış olsa da, verilen kararın doğrusdan 3. kişi … İplik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hukukunu ilgilendirdiğinden, temyize gelebileceği değerlendirilerek yapılan temyiz incelenmesinde;

Alacaklının şikayet yoluyla icra mahkemesine yaptığı başvuruda, ihaleye konu  9 adet taşınmazı alacağa mahsuben satın aldığını  ihalenin kesinleştiğini, İİK 135 gereği taşınmazların tescilini icra müdürlüğünden istediğini, icra müdürlüğünce alacağa mahsuben satış gerçekleştiğinden  ve ödenen   satış bedeli mevcut olmadığından   sıra cetveli yapılmasına  dair icra müdürlüğünce verilen kararın kaldırılmasını talep ettiği, ilk derece mahkemesince; şikayetin reddine karar verildiği, karara karşı davacı ihale alacaklısının istinaf başvurusu üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK’nun 140. maddesi gereğince; “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.” Sıra cetvelini düzenleme yetkisi ilk haczi koyan icra dairesine aittir. Haczin talimatla uygulanması halinde sıra cetvelinin esas icra dairesince düzenlenmesi gerekir.

İİK’nun 100. maddesi gereğince, borçluya ait paranın veya satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar birden fazla alacaklı tarafından haciz konulması halinde, anılan madde hükmü gereği icra müdürlüğünce derece kararı yapılması gerekir. Derece kararının yapılması için mutlaka satış sonucu para elde edilmesi zorunlu değildir.

Açıklanan maddelere göre, birden fazla haciz ve dolayısıyla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK’nun 140. maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara, diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınmalıdır.

İpotek alacaklısı üçüncü kişinin alacaklılar arasındaki sırası, alacağının miktarı icra müdürlüğünce yapılacak sıra cetveline itiraz edilmesi halinde tartışılacak bir husus olup itirazlarını ileri sürebilmesi için öncelikle sıra cetveli yapılması gerekmekte olup, bu aşamada tartışılamaz.

Bölge Adliye Mahkemesi gerekçesinde; ihale bedelin ödendiği ve tescile engel kalmadığı gerekçesine dayanmışsa da  taşınmazların alacağa mahsuben alındığı ve ihale alıcısı tarafından ihale bedelinin ne kadarınn ödenip ödenmeyeceğinin sıra cetveli yapıldıktan sonra netleceğinden Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçesine katılınmamıştır.

O halde  Bölge Adliye Mahkemesince, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ :  Haciz alacaklısı 3. kişinin temyiz isteminin kabulü ile,  Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin, 03/11/2021 tarih ve  2021/694 E.   2021/2352 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerden dolayı, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’ nun 371/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,   dosyanın HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 20/06/2022 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12. HD. 20.06.2022 T. E:618 , K:7480

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu