Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Emekli Maaşı Haczi / Mirasın Reddi

Vefat edenin mirasını reddeden kişiler, Miras Hukuku çerçevesinde mirasçılık sıfatından sıyrılırlar ama Sosyal Güvenlik Hukuku çerçevesinde hak sahipliğinden vazgeçilemez, yok edilemez. Bu nedenle de geride kalanlara hem dul-yetim aylığı hem de ikramiye (veya kıdem tazminatı) ödenir. Bu arada hem aylıklar hem de ikramiyeler mirasa da (terekeye) dahil edilemez. Vefat edenin borçları nedeniyle de hem aylıklara hem de ikramiyeye haciz konulamaz.

İİK’nın 94/4.maddesi “İkinci fıkra hükmü, almaya hak kazandığı veya almakta bulunduğu emekli veya yetim maaşını istifa için icap eden yoklama muamelesini yaptırmıyanlar hakkında yetkili makama bildirmek suretiyle tatbik olunur” yollamasıyla İİK’nın 94/2.maddesi “Borçlunun reddetmediği miras veya başka bir sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya veya gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer aynı hakların borçlu namına tescili alacaklı tarafından istenebilir…. ”

Eğer mirası reddeden mirasçılar rızaları ile emekli ikramiyesini SGK’ya başvurup almazlarsa  İİK’nın yukarıda yazılı maddeleri gereğince emekli ikramiyesi mirasçılar adına tahakkuk ettirildikten sonra haczedilerek dosyaya alınması gerekir. Bunun içinde öncelikle takibe dahil edilmeleri lazım. Aksi halde vefat edenin borçlarından dolayı vefat edenin ikramiyesi haczedilemez. Bunun dışında emekli maaşı rıza dışında haczedilemeyeceği için emekli maaşı aynı şekilde mirasçılar adına geçirilse dahi haczedilemez bu nedenle emekli maaşı için aynı işlemin yapılmasına gerek yoktur. Mirası reddedikleri için de mirasçılar hakkında başkaca takip işlemleri devam etmez.

Yargıtay 2.HD 20.01.1977 gün ve 295/414 sayılı kararı ile mirasın reddi ile ilgili olarak, “Görevi başında ölenin aylığa hak kazanan eş ve çocuklarına verilen emekli ikramiyesinin terekeye dahil olmadığına ( 5434 SK m.89 ) ” karar vermiştir. ( Kaynak: Esat Şener, Miras Hukuku, Cilt 2, Olgaç Matbaası, 1977 baskı )

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/23073
K. 2005/26042
T. 26.12.2005

MİRASIN REDDİ ( Borçluların Murislerinden Kendilerine Bağlanan Maaşı Sahiplenmelerinin Murisin Mirasını Reddetmelerine Engel Teşkil Etmeyeceği – Terekeye Dahil Olmadığı )

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu