Tasarrufun İptaliYargıtay Kararları

Dal merkezi ruhsatının devrinin, ticari işletme devri veya önemli bir kısmının devri niteliğinde olmadığı

Dal merkezi ruhsatının devrinin, ticari işletme devri veya önemli bir kısmının devri niteliğinde olmadığı, ruhsatın aynı sektördeki işletme tarafından alınmasının hayatın olağan akışına uygun olduğu gözetildiğinde, dahili davalı dördüncü kişi yönünden tasarrufun iptali davasının reddine karar verilmesi gerektiği-

Taraflar arasındaki ilk derece mahkemesinde görülen tasarrufun iptali davasında verilen davanın kısmen kabul kısmen reddine ilişkin hüküm hakkında davacı vekilinin başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelenmesi sonucunda; istinaf talebinin kabulüne, yeniden hüküm kurulmasına ilişkin kararın, süresi içinde dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya incelendi, gereği düşünüldü;

K A R A R

Davacı vekili, müvekkilinin davalı D… Tedavi Sağ. Hizm. ve Malz. San Ltd. Şti’den alacaklı olduğunu, davalı borçlu aleyhine Ankara 29. İcra Müdürlüğü’nün 2009/2118 sayılı dosyası ile takip yapıldığını, davalı borçlunun aciz halinde olduğunu, davalı borçlunun Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine tahsis edilen “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi Ruhsatı” ve beraberinde işletmenin davalı A. Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi ve Malz. San Tic. Ltd. Şti’ne, bu şirket tarafından da bahsi geçen dal ruhsatının da Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti’ne devredildiğinin tespit edildiğini, söz konusu tasarrufların mal kaçırma gayesi ile yapıldığını beyan ederek davalılar arasındaki tasarrufların iptaline, icra dosyasındaki alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davanın Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. yönünden reddine, diğer davalılar yönünden ise kabulüne İİK 283/2 maddesi nazara alınarak 88.357,37 TL nin devir tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş, hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından istinaf edilmiş, Bölge Adliye Mahkemesince yapılan inceleme neticesinde; davacı vekilinin istinaf talebinin kabulü ile yeniden hüküm tesisine karar verilmiş, karar dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere göre kararın gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava İİK 277 ve devamı maddelerine göre açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

İcra ve İflas Kanununun 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz yada iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır.

İİK’nin 280/son fıkrasına göre ticari işletmenin veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamını veya mühim bir kısmını devir veya satın alan yahut bir kısmını iktisapla beraber işyerini sonradan işgal eden şahsın, borçlunun alacaklılarını ızrar kastını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar kastıyla hareket ettiği kabul olunur, karinenin ancak iptal davasını açan alacaklıya devir, satış veya terk tarihinden en az üç ay evvel keyfiyetin yazılı olarak bildirildiğini veya ticari işletmenin bulunduğu yerde görülebilir levhaları asmakla beraber Ticaret Sicili Gazetesiyle; bu mümkün olmadığı takdirde bütün alacaklıların ıttılaını temin edecek şekilde münasip vasıtalarla ilan olunduğunu ispatla çürütülebilir hükmü gereğince ticari işletme devri yönünden tasarrufun değerlendirilmesi gerekir.

Mahkemece dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti yönünden davanın reddine, diğer davalılar yönünden ise, davalı borçlu D… Tedavi Sağ. Hizm. Ve Malz. San Ltd. Şti ile davalı A. Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi ve Malz. San Tic. Ltd. Şti arasında ticari işletme devrinin bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş, davacı vekili tarafından söz konusu kararın istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince yapılan incelemede “dahili davalıya yapılan tasarrufun dava açıldıktan sonra yapıldığı, davalı borçlu ile davalı A. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti arasında yapılan tasarrufun iptali gerektiğine yönelik karara karşı istinaf talebi olmadığı, davalı A. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. arasında yapılan tasarrufa yönelik değerlendirmede, bu davalılar arasında yapılan satışta, gerçek bedelle devir bedeli arasındaki fahiş fark tek başına tasarrufun iptali nedeni olmaz ise de bu davalıların aynı semtte ve aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler olduğu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce verilen 06/12/2016 tarihli cevabi yazı ve eklerinde, dahili davalıya devrolunan ruhsatın Özel D… Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ait olduğunun açıkça yazılı olduğu, basiretli bir tacir gibi hareket etmesi beklenen dahili davalı Şirketin devraldığı ruhsatın davalı borçlu Şirkete ait olduğunu bilmesi gerektiği, eldeki dava tarihinden sonra yapılan bu tasarrufun da iptali gerektiği gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne karar verilmişse de verilen karar dosya kapsamına uygun bulunmamıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından davalı borçlu Özel D… Tedavi Sağ. Hizm. ve Malz. San Ltd. Şti’ne verilen 14.05.2008 tarih, 482 sayılı “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi Ruhsatı” ve beraberindeki işletme, 09.10.2009 tarihinde davalı A. Sağlık Hizmetleri Fizik Tedavi ve Mazl. San Tic. Ltd. Şti’ne devredilmiş, 01.07.2010 tarih Yenimahalle 4. Noterliğinin 13781 yevmiye nolu devir sözleşmesi ile de sadece “fizik tedavi merkezi ruhsatı” tüm hakları ile birlikte dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ne devredilmiştir.

Dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Yenimahalle, diğer davalıların ise Etimesgut ilçesinde hizmet verdiği, davalı borçlu Özel D… Tedavi Sağ. Hizm. ve Malz. San Ltd. Şti ile dahili davalının sahipleri/yöneticileri arasında da herhangi bir organik bağ olduğunun davacı tarafından ispat edilemediği gibi, dahili davalıya sadece “dal merkezi ruhsatının” devredilmiş olduğu, dal merkezi ruhsatının ticari işletme devri niteliğinde veya ticari işletmenin önemli bir kısmının devri niteliğinde de bulunmamasına, dava konusu ruhsatın aynı sektördeki işletme tarafından alınmasının da hayatın olağan akışına uygun olmasına göre dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde istinaf talebinin kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA, dosyanın HMK’nın 373/2. maddesi gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden dahili davalı Y.. Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ye geri verilmesine 16/03/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

4. HD. 16.03.2022 T. E: 2021/21557, K: 5072

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu