TebligatYargıtay Kararları

Muhatabın bilinen adresinin mernis adresinden farklı olması

Muhatabın bilinen adresinin mernis adresinden farklı olması halinde doğrudan 21.e göre tebligat çıkartılamayacağı
12. Hukuk Dairesi         2019/12803 E.  ,  2019/17043 K.
“İçtihat Metni”
Borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan sanık …’ın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 3. İcra Ceza Mahkemesinin 26/04/2018 tarihli ve 2018/272 esas, 2018/607 sayılı kararına karşı sanık tarafından yapılan itirazın süresinde olmadığından bahisle reddine ilişkin … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 11/…/2018 tarihli ve 2018/241 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 10/10/2019 gün ve….. sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 24/10/2019 gün ve KYB.2019-100942 sayılı ihbarnamesi ile dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 11/…/2018 tarihli ve 2018/241 değişik iş sayılı kararıyla, süresinde olmadığından bahisle başvurunun reddine karar verilmiş ise de; sanığın yokluğunda verilen kararın, daha önce tebliğ yapılan “………..” adresine tebliğ edilerek bila tebliğ iade gelmesini müteakip, bahse konu tebliğ işleminin duruşmada bildirdiği adresinden farklı olan mernis adresine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. Maddesi uyarınca tebliğ edilerek kesinleştirildiği, sanığın mernis adresi olan……. adresine önce 7201 sayılı Kanun’un 21/1. maddesine göre normal tebligat çıkarılıp, çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, aynı Kanunun 21/2. maddesi uyarınca adres kayıt sistemindeki adres bilinen en son adres olarak kabul edilerek, tebliğ işlemlerinin tamamlanması gerektiği nazara alındığında, sanığın bilinen adresinden farklı bir adres olan mernis adresine doğrudan 7201 sayılı Kanun’un 21/2. maddesi gereğince yapılan tebligatın geçerli sayılamayacağı, bu haliyle sanık tarafından verilen 03/…/2018 tarihli itiraz dilekçenin süresinde verildiğinin kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine ilişkin ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 11/…/2018 tarihli ve 2018/241 değişik iş sayılı kararının, CMK’nın 309/4. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yapılmasına, 26/11/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu