2022 YılıBAM Sakarya 8 Hukuk Dairesiİhalenin Feshi

Şikayete konu taşınmaz maliki olan üçüncü kişi takipte borçlu olmadığından ihaleye katılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

T.C.
SAKARYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2022/1569
KARAR NO : 2022/2049

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : KOCAELİ 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 02/06/2022
NUMARASI : 2022/157 Esas 2022/368 Karar

DAVANIN KONUSU : İhalenin Feshi
KARAR TARİHİ : 22/12/2022
KARAR YAZIM TARİHİ : 28/12/2022

Yukarıdaki esas ve karar numarası ayrıntılı olarak belirtilen İlk Derece Mahkeme kararının incelenmesi için istinaf kanun yoluna başvurulmuş olmakla dosya içeriğindeki tüm bilgi ve belgeler okunup, tetkik edilip heyetçe yapılan müzakerede, 6100  sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 355 maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık bulunup bulunmadığı incelenerek  aynı kanunun 353 maddesi gereğince  duruşma yapılmaksızın yapılan inceleme sonunda gereği görüşülüp düşünüldü:
TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2019/37673 esas sayılı dosyasında 15/03/2022 tarihinde müvekkilinin maliki olduğu Kocaeli ili, ……….ilçesi, 127 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın ihalesinin yapıldığını, ihale sonucu taşınmazın ……….San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.210,00 TL bedelle ihale olunduğunu, müvekkilinin icra dosyasının asıl borçlusu olmadığını, taşınmaz maliki olmaması nedeni ile ihaleye katılmasına izin verilmediğini, cebri icra yolu ile yapılan satışlarda taşınmaz maliki 3. kişinin ihaleye katılmasını engelleyici bir hüküm bulunmadığını, bu nedenle davacı müvekkilinin ihaleye katılmasının engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2019/37673 esas sayılı dosyasında 15/03/2022 tarihinde yapılan ihalenin feshine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
DOSYADA TOPLANAN DELİLLER:
Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2019/37673 esas sayılı dosyası.
İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARININ ÖZETİ;
Mahkemesince; davacının davasının reddine, davacının dava konusu ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına mahkumiyetine, davacıdan alınarak Hazine’ye irat kaydına karar verilmiştir.
İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; müvekkilin dosya borçlusu olmadığını, müvekkil dosya borçlusundan satın almış olduğu taşınmazı sebebiyle kendisine karşı tasarrufun iptali davası açılmış olup, tasarrufun iptaline karar verilmiş olması sebebiyle ilgili taşınmazın satışı için dosyaya borçlu olarak eklendiğini, müvekkilin dosya borcundan sorumlu olmadığının açık olduğunu, hal böyleyken müvekkilin ihaleye katılmasının engellenmesinin hukuka aykırı olduğunu, ancak mahkemece bu hususun incelenmediğini ve bu hususa ilişkin kararda hiçbir şekilde değerlendirme ve açıklama bulunmadığını, yapılan ihalede bir diğer hukuksuzluk ise; ihalenin yapılmış olduğu saat aralığı olduğunu, ihale ilanında ihale saati olarak 11:00 – 11:05 olarak belirtildiğini, ihale tutanaklarında kimi sayfalarda da ihale saati 11:00 – 11:05 arası gösterilmesine rağmen ihale bitiş saati olarak ise 11:10 yazıldığını, ihale tutanaklarında dahi ihalenin kaçta bittiği çelişkili olup, ihalenin saat kaçta bitirildiği hususunun belirsiz olduğunu, bu durum da ihalenin kanuna aykırı olduğunu, ihale tutanağında usulsüzlük olduğunu belirterek yerel mahkeme kararının kaldırılarak davanın kabulüne, yapılan ihalenin feshine, dava masrafı ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HUKUKİ SEBEPLER:
Dava, İİK’nın 134. maddesi kapsamında ihalenin feshi talebidir.
Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2019/37673 esas sayılı dosyasında, davacı üçüncü kişi adına kayıtlı ” Kocaeli ili ………ilçesi 127 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın” 15.03.2022 tarihinde yapılan ihalede ihale alıcısı ……..San. Tic. Ltd. Şti.’ne 1.210.000 TL bedelle ihale edildiği, eldeki davanın yasal süresi içinde davacı üçüncü kişi tarafından açıldığı, mahkemece yapılan yargılama neticesinde davacının davasının reddine, dava konusu ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına mahkumiyetine, karar verildiği görülmüştür.
Davacı üçüncü kişi istinaf dilekçesinde; kendisine karşı açılan tasarrufun iptali davasında, tasarrufun iptaline karar verilmiş olması sebebiyle ilgili taşınmazın satışı için dosyaya borçlu olarak eklendiği, ancak bu duruma rağmen ihaleye katılmasının engellendiğini belirterek ihalenin feshini talep etmiştir.
Somut davada, davacı üçüncü kişinin ihaleye katılımın engellendiği hususu, fesat iddiası niteliğinde olup, ihale tutanağının incelenmesinde; davacı üçüncü kişinin taşınmaz maliki olması sebebiyle ihaleye alınmadığı hususunun tutanak altına alındığı görülmüştür.
Takipte borçlu olan taşınmaz maliki İİK’nun 134/2. fıkrası gereğince ihalenin feshini isteyebilecek ise de, İİK’nun 129 ve devamı maddeleri ile Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre taşınmazı satışa çıkarılan borçlu, ihaleye katılamaz ve kendisine ihale yapılamaz. Borçlu ancak satıştan önce borcunu ödeyip haczi kaldırtmak suretiyle satışı önleyebilir. Bu itibarla borçlunun ihaleye girmesinin engellediği iddiası usule uygun yapılan ihalenin feshini gerektiren bir sebep değildir. Ancak somut davada şikayete konu taşınmaz maliki olan üçüncü kişi takipte borçlu olmadığından ihaleye katılmasına engel bir durum bulunmamaktadır. Buna göre üçüncü kişinin ihaleye alınmadığı sabit olduğundan mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsiz olduğundan davacının istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,
A)-Davacının istinaf başvurusunun KABULÜ ile, HMK’nın 353/(1)-b-2. maddesi gereğince, Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/157 Esas 2022/368 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA;
B-)Esasa ilişkin aşağıdaki şekilde yeni hüküm tesisine,
1-Davanın KABULÜ ile, Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2019/37673 esas sayılı dosyasından Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 127 ada, 11 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 15/03/2022 tarihinde yapılan İHALENİN FESHİNE,
2-Harç peşin alınmış olduğundan bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
3-Davacı tarafından yapılan 117,70 TL ilk masraf, 130,50 TL yargılama gideri olmak üzere toplam 248,20 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,
4-Davacı vekille temsil edildiğinden karar tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 3.400,00 TL vekalet ücretinin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,
5-HMK’nın 333. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
C-)İstinaf Yargılaması Yönünden;
1-Davacı tarafça yatırılan istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde talebi halinde davacıya iadesine,
2-Davacı tarafça yapılan 220,70 TL istinaf başvuru gideri ile 100,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 320,70 TL’nin davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine,
3-İstinaf incelemesi aşamasında duruşma açılmadığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
4-HMK’nın 333. maddesi uyarınca gider avansının kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,
5- Kararın taraflara tebliğ edilmesine,
Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya Dairemize gönderilmek üzere, başka yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Yargıtay’ın ilgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere TEMYİZ yasa yoluna başvurma hakkı bulunduğuna oy birliği ile karar verildi. 22/12/2022

Başa dön tuşu