12. Hukuk Dairesi2024 YılıMenfi Tespit

Borçlu tarafından açılan menfi tespit davası İİK’nın 89/3 maddesindeki 15 günlük süreden sonra açıldığından, İİK’nın 72. maddesi hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, menfi tespit davasında verilen ret kararının, İİK’nın 72. maddesi hükmü uyarınca icra takibine etkisi bulunmadığından icra müdürlüğünün şikayete konu kararında usul ve yasaya uymayan bir yön yoktur.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2023/4024
KARAR NO: 2024/1298
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 27.03.2023
NUMARASI : 2023/456-2023/503
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davalı/alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına işin ivediliği ve niteliği nedeniyle 5311 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 366. maddesi hükmü uygun bulunmadığından bu yöndeki isteğin oybirliği ile reddine karar verildikten sonra işin esası incelendi:
Şikayetçi borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz edilmediği gerekçesi ile icra dosyasına borçlu olarak eklendiğini, açmış olduğu menfi tespit davasında, 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ işlemi usulsüz olduğundan 89/2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin hüküm ifade etmeyeceği gerekçesi ile davanın hukuki yarar yokluğundan reddine karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, borçlu sıfatının ve hacizlerin kaldırılması talebinin icra müdürlüğünce reddedildiğini ileri sürerek müdürlük kararının kaldırılmasına ve borçlu sıfatının silinmesine karar verilmesini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince, 24.02.2023 tarihli müdürlük işleminin iptaline, şikayetçi Tahsin Polat’ın icra dosyasındaki borçlu sıfatının kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nın 72. maddesinin beşinci fıkrası gereğince; menfi tespit davası borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir.
Somut olayda, şikayetçi T….. Polat’a gönderilen 89/1-2-3 haciz ihbarnamelerinin sırasıyla 15.12.2021, 12.01.2022, 16.02.2022 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklının haciz ihbarnamelerine itiraz edilmediğinden şikayetçinin dosyaya borçlu olarak eklenmesi ve haciz isteminin 09.03.2022 tarihinde kabul edildiği, şikayetçi borçlunun 89/1 haciz ihbarnamesi tebliğ işleminin usulsüz olduğuna ilişkin 12.03.2022 tarihli şikayetinin Konya 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 4.07.2022 tarih ve 2022/133 Esas, 2022/320 Karar sayılı kararı ile süre aşımından kesin olarak reddedildiği, bunun üzerine şikayetçi borçlunun 29.07.2022 tarihinde açtığı menfi tespit davasının Konya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.2022 tarih ve 2022/353 Esas, 2022/425 Karar sayılı kararı ile birinci haciz ihbarnamesinin usulsüz tebliğ edilmesi nedeniyle kesinleşmediği, dolayısıyla ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin hüküm ifade etmeyeceği, davacının borçluluk sıfatının kesinleşmediğindan dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesi ile hukuki yarar yokluğundan usulden reddine karar verildiği, kararın 7.02.2023 tarihinde kesinleştiği, şikayetçinin icra müdürlüğünden borçlu sıfatının kaldırılarak hacizlerin iptaline karar verilmesini istediği, icra müdürlüğünce şikayetin konusu olan 24.02.2023 tarihli kararla menfi tespit davasının usulden reddedildiği, T…. Polat’ın borçlu olmadığı yönünde bir karar verilmediği gerekçesi ile talebin reddedildiği anlaşılmıştır. Borçlu tarafından açılan menfi tespit davası İİK’nın 89/3 maddesindeki 15 günlük süreden sonra açıldığından, İİK’nın 72. maddesi hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekir. Buna göre, menfi tespit davasında verilen ret kararının, İİK’nın 72. maddesi hükmü uyarınca icra takibine etkisi bulunmadığından icra müdürlüğünün şikayete konu kararında usul ve yasaya uymayan bir yön yoktur.
O halde, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :
Yukarıda yazılı nedenlerle, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 27.03.2023 tarih ve 2023/456 E. 2023/503 K. sayılı kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA,
Konya 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 3.03.2023 tarih ve 2023/104 E. 2023/113 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14.02.2024 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu