12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİlamlı İcraTakip Açılış

Aynı ilamdan kaynaklanan alacakların aynı takip dosyası üzerinden tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılmasının usul ekonomisine aykırılık teşkil ettiği

12. Hukuk Dairesi         2022/11160 E.  ,  2023/3695 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2022/723 E., 2022/1249 K.
HÜKÜM/KARAR : Kısmen Kabul/Ret/Kaldırma
İLK DERECE MAHKEMESİ : Akçakoca İcra Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/8 E., 2022/14 K.

Taraflar arasındaki takibin iptali istemi ile yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince asıl dava bakımından şikayetçi borçluların tebliğe ilişkin şikayeti bakımından karar verilmesine yer olmadığına, diğer şikayetlerin reddine, birleşen dava bakımından şikayetçi borçluların tebliğe ilişkin şikayeti bakımından karar verilmesine yer olmadığına, ilama aykırılık şikayetinin kısmen kabül kısmen reddi ile; Akçakoca İcra Müdürlüğü’nün 2022/141 E. sayılı dosyasında icra emrinde yer alan alacak kalemlerinin; 45.261,36 TL Ecrimisil talebi, 15.602,15 TL işlemiş faiz, 44.738,64 TL doğrudan gelir desteği, 15.421,96 TL işlemiş faiz, 1.536,98 TL harç, 12,89 TL işlemiş faiz, 12.500,00 TL vekalet ücreti, 104,79 TL işlemiş faiz olarak düzeltilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi borçlular tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, asıl dava bakımından şikayetin kısmen kabulü ile, şikayetçi borçluların icra emrinin asillere tebliğine ilişkin şikayetinin kabulüne, Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 E. sayılı dosyasında icra emrinin vekile tebliği suretiyle eksikliğin ikmaline, diğer şikayetlerinin reddine, birleşen dava bakımından şikayetin kısmen kabulü ile, şikayetçi borçlular …, …, … ve …’in takibin iptaline yönelik şikayetlerinin kabulü ile adı geçenler yönünden Akçakoca İcra Müdürlüğü’nün 2022/141 E. sayılı dosyasındaki takibin iptaline, şikayetçi borçlular … ve …’in ilama aykırılık şikayetinin kısmen kabulü ile Akçakoca İcra Müdürlüğü’nün 2022/141 E. sayılı dosyasında icra emrinde yer alan alacak kalemlerinin; 45.261,36 TL ecrimisil alacağı, 15.602,15 TL işlemiş faizi, 44.738,64 TL doğrudan gelir desteği alacağı, 15.421,96 TL işlemiş faizi, 1.536,98 TL harç alacağı, 12,89 TL işlemiş faizi, 12.500,00 TL vekalet ücreti, 104,79 TL işlemiş faizi, 132.178,77 TL toplam alacak olarak düzeltilmesine, şikayetçi borçlular … ve …’in icra emrinin asillere tebliğine ilişkin şikayetinin kabulüne, Akçakoca İcra Müdürlüğü’nün 2022/141 E. sayılı dosyasında icra emrinin vekile tebliği suretiyle eksikliğin ikmaline karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi borçlular tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Borçlular asıl ve birleşen dosyalardaki şikayet dilekçelerinde; davalı alacaklılar tarafından, aralarındaki ecrimisil alacağına ilişkin Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/378 E.- 2021/795 K. sayılı ilamı ile asıl ve birleşen davalarda hükmedilen alacakların bölünerek Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 Esas ve 2022/141 Esas sayılı dosyaları ile ayrı ilamlı takiplere konu edildiğini, ilamın bölünerek birden fazla takibe konulmasının usulsüz olduğunu, her iki dosya için ayrı icra vekalet ücreti talep edilmesinin sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu gibi TMK’nın 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olduğunu, icra emirlerinin ilama aykırı olarak düzenlendiğini, Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 Esas sayılı dosyasında talep edilen “12.951,13 TL Diğer Alacaklar” açıklamalı alacağın, Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/141 Esas sayılı dosyasında talep edilen “15.602,15 TL Diğer alacaklar, 15.421,96 TL Diğer alacaklar, 880,70 TL Karar harcı, 7,38 TL Diğer alacaklar 6,41TL Diğer alacaklar 42,76TL Diğer alacaklar, 12,89TL Diğer alacaklar, 104,79TL Diğer alacaklar” açıklamalı alacakların ilamda yer almadığını, takibe konu ilamda vekille temsil edilmelerine rağmen icra emrinin şikayetçi borçlu asillere tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu ileri sürerek takiplerin iptali ile davalı alacaklılar aleyhine tazminata hükmedilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Davalı alacaklı cevap dilekçesinde; icra emirlerinde talep edilen alacak miktarlarının mahkeme kararında belirtilen esaslara uygun olduğunu, ilama aykırı bir yön olmadığını, icra emrinin şikayetçi borçlu asillere tebliğinde bir hata bulunmadığını, vekilin asillere tebliğ ile durumdan haberdar olduğunu, davalı borçluların farklı olması ve mahkemece ayrı ayrı karar verilmesi nedeniyle ayrı takip başlatılmasında usulsüzlük bulunmadığını, sebepsiz zenginleşmenin söz konusu olmadığını savunarak şikayetlerin reddini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davalı alacaklılar tarafından takip başlatıldığı, takip dosyalarına konu ilamda şikayetçi borçlular vekilinin vekil olarak olarak yer aldığı, vekilin vekillikten çekildiği veya azledildiğine dair herhangi bir belge ibraz edilmediği, bu durumda takip talebi uyarınca yapılacak işlemlerin vekile tebliği gerekmekte ise de şikayetçi borçlular vekilinin süresi içinde takibe itiraz ettiği anlaşıldığından bu hususun takibin iptali gerektirmeyeceği, takiplere konu ilam incelendiğinde; iki davanın birleştirildiği, her birinin dava tarihinin farklı olduğu, mahkemece her bir dava ile ilgili ayrı ayrı hüküm kurulduğu, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden de ayrı hükümler bulunduğu, aynı ilamdan kaynaklanan alacakların aynı takip dosyası üzerinden harcı yatırılarak tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılmasının usul ekonomisine aykırılık teşkil ettiği, takibin dayanak ilama uygun şekilde infazının zorunlu olduğu, davalı alacaklılar tarafından ilamda yazılı alacak ve fer’ilerinden açıkça feragat edilmedikçe ilamda hükmedilen ancak takibe konu edilmeyen alacağın veya faizinin tahsilinin -ilamın bölünmezliği ilkesi uyarınca ayrı bir takip başlatması mümkün olmadığından- aynı takip dosyasında talep etmesi gerektiği, ancak bu halde alacaklı tarafça öncelikle takipte talep etmediği alacak kalemlerine işlemiş eksik faiz miktarlarını hesaplayarak ve oranları ile tarihlerini göstererek aynı takip dosyasında ek takip talebinde bulunulması gerektiği, usulüne uygun düzenlenmiş ek takip talebi olmaksızın yapılan başvuru dikkate alınarak müdürlükçe ek icra emri tanzimine olanak bulunmadığı, davalı alacaklıların Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 Esas sayılı takip dosyasında dayanak ilamın 4. sayfasında yazılı asıl dava bakımından ecrimisil alacağının ve işlemiş faizinin talep edildiği, Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/141 Esas sayılı takip dosyasında ise dayanak ilamın 5. sayfasında yazılı asıl davaya ilişkin olan yargılama giderleri ve birleşen davaya ilişkin olan asıl alacak kalemleri ile yargılama giderlerinin talep edildiği, asıl dava ve birleşen dava alacak kalemleri bakımından ayrı ayrı takip başlatılması mümkün ise de; ilam bir bütün olmasına rağmen yasal ve geçerli bir neden olmaksızın 2021/140 E. sayılı takip dosyasında istemesi mümkün olan asıl davaya ilişkin yargılama giderlerinin 2021/141 E. sayılı takip dosyasında istenmesinin usul ve yasaya aykırılık oluşturulduğu, alacaklı tarafça takip dayanağı ilamda yazılı alacak ve fer’ilerinden açıkça feragat etmedikçe ilamda hükmedilen, ancak takibe konu edilmeyen alacağın veya faizinin tahsilini – ilamın bölünmezliği ilkesi uyarınca ayrı bir takip başlatması mümkün olmadığından – aynı takip dosyasında talep etmesi gerekeceğinden asıl dava bakımından şikayetin reddine, birleşen dava bakımından ise Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2021/141 E sayılı takip dosyasındaki alacak kalemlerinin düzenlenmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile asıl dava bakımından şikayetçi borçluların tebliğe ilişkin şikayeti bakımından karar verilmesine yer olmadığına, borçluların diğer şikayet taleplerinin reddine, birleşen dava bakımından şikayetçi borçluların tebliğe ilişkin şikayeti bakımından karar verilmesine yer olmadığına, ilama aykırılık şikayetinin kısmen kabül kısmen reddi ile; Akçakoca İcra Müdürlüğü’nün 2022/141 E. sayılı dosyasında icra emrinde yer alan alacak kalemlerinin; 45.261,36 TL Ecrimisil talebi, 15.602,15 TL işlemiş faiz, 44.738,64 TL doğrudan gelir desteği, 15.421,96 TL işlemiş faiz, 1.536,98 TL harç, 12,89 TL işlemiş faiz, 12.500,00 TL vekalet ücreti, 104,79 TL işlemiş faiz olarak düzeltilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlular istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Şikayetçi borçlular istinaf dilekçesinde; davalı alacaklılar tarafından Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/378 E.- 2021/795 K. sayılı ilamı ile asıl ve birleşen davalarda hükmedilen alacakların bölünerek Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 Esas ve 2022/141 Esas sayılı dosyaları ile ilamlı takiplere konu edildiğini, ilamın bölünerek birden fazla takibe konulmasının usulsüz olduğunu, her iki dosya için ayrı icra vekalet ücreti talep edilmesi ve ayrı ayrı masraf yapılmasının sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu gibi TMK’nın 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olduğunu, takibe konu ilamda vekille temsil edilmelerine rağmen icra emrinin şikayetçi borçlu asillere tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu, icra emirlerinin ilama aykırı olduğunu, asıl davada şikayetçi borçlular … ve …’in taraf olmadığını, bu husus atlanarak asıl dava nedeniyle aleyhlerine vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek kararın kaldırılarak şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 E. sayılı dosyasının incelenmesinde; davalı alacaklılar … ve … tarafından şikayetçi borçlular …, …, … ve … aleyhine Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/378 E. – 2021/795 K. sayılı ilamına dayanılarak 15.088,78 TL asıl alacak, 12.951,13 TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 28.039,91 TL üzerinden ilamlı icra takibi başlatıldığı, Akçakoca İcra Müdürlüğü’nün 2022/141 E. sayılı dosyasının incelenmesinde; davalı alacaklılar … ve … tarafından esas ve birleşen dosyada yer alan şikayetçi borçlular …, …, …, …, … ve … aleyhine aynı ilamına dayanılarak 45.261,36 TL ecrimisil talebi, 15.602,15 TL işlemiş faiz, 44.738,64 TL doğrudan gelir desteği, 15.421,96 TL işlemiş faiz, 880,70 TL karar ve ilam harcı, 7,38 TL işlemiş faiz, 764,80 TL peşin harç, 6,41 TL işlemiş faiz, 5.100,00 TL vekalet ücreti, 42,76 TL işlemiş faiz, 1.536,98 TL harç, 12,89 TL işlemiş faiz, 12.500,00 TL vekalet ücreti, 104,79 TL işlemiş faiz alacağı olmak üzere toplam 141.980,82 TL üzerinden ilamlı icra takibi başlatıldığı, takibe konu ilamda şikayetçi borçluların vekil ile temsil edildiği, icra emrinin vekil varken şikayetçi borçlu asillere tebliğ edildiği görülmüş ise de, asile tebliğ işlemi usulsüz olmayıp vekile de tebliğ edilmemesi noktasında tebliğ işlemi eksikliğinin söz konusu olduğu, bu nedenle mahkemece, bu yöndeki şikayetin kabulü ile icra emrinin vekile tebliği suretiyle eksikliğin ikmali yönünde hüküm kurulması gerekirken bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin isabetsiz olduğu, aynı ilamdan kaynaklanan alacakların aynı takip dosyası üzerinden tahsili mümkün iken, makul ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın ayrı takip başlatılmasının usul ekonomisine aykırılık teşkil ettiği, takiplere konu ilamın incelenmesinde; iki davanın birleştirildiği, her birinin dava tarihinin ve davalılarının farklı olduğu, mahkemece her bir dava ile ilgili ayrı ayrı hüküm kurulduğu, yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden de ayrı hükümler bulunduğu, bu durumda davalı alacaklılar tarafından asıl dosya için ayrı, birleşen dosya için ayrı takip yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, şikayetçi borçlular tarafından asıl davada ilamda yer almadığı ileri sürülen alacak kaleminin, takip talebinde “asıl alacağa işlemiş faiz” olarak tahsilinin talep edildiği, icra emrinde bu kalemin diğer alacak olarak gösterilmesinin şikayetçi borçlular aleyhine hukuki sonuç doğurmayacağı, yine birleşen davada ilamda yer almadığı ileri sürülen alacak kaleminin, takip talebinde “asıl alacağa işlemiş faiz” olarak tahsilinin talep edildiği, icra emrinde bu kalemlerin diğer alacak olarak gösterilmesinin şikayetçi borçlular aleyhine hukuki sonuç doğurmayacağı, bu nedenle ilama aykırılık şikayetinin yerinde görülmediği, ancak birleşen dosyada yer alan şikayetçi borçluların ilam aykırılık ve ilamın bölündüğü şikayeti yönünden yapılan incelemede; dayanak ilamda davalı alacaklılar lehine asıl dosyada ”1-Ecrimisil talebi bakımından; 15.088,78 TL’nin dava tarihi olan 09.07.2012 tarihinden itibaren yasal faizi ile asıl dosya davalılarından alınarak davacılara verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine,” şeklinde hükmolunan ecrimisil alacağının tahsili için asıl dosya davalıları …, …, … ve …’e karşı Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 E. sayılı dosyasında takip başlatıldığı, artık asıl dosyada hükmolunan diğer kalemler yönünden anılan borçlulara karşı Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/141 E. sayılı dosyasında takip başlatılmasının dayanak ilamda asıl dosya için hükmolunan ilamın bölünmesi niteliğinde olduğundan birleşen dosyadaki şikayetçiler …, …, … ve …’in bu yöndeki şikayetlerinin yerinde olduğu, mahkemece birleşen dosyada anılan şikayetçiler yönünden takibin iptaline karar verilmesi gerektiği, birleşen davadaki diğer şikayetçiler … ve … yönünden ise, dayanak ilamda aleyhlerine 880,70 TL karar ve ilam harcı, 7,38 TL işlemiş faiz, 764,80 TL peşin harç, 6,41 TL işlemiş faiz, 5.100,00 TL vekalet ücreti, 42,76 TL işlemiş faiz kalemleri yönünden bir hüküm tesis edilmediğinden bu kalemlerin icra emrinden çıkarılarak icra emrinin düzeltilmesine karar verilmesi gerektiği, ayrıca asıl dosya ve birleşen dosyada şikayette bulunan borçlular farklı olmasına rağmen mahkeme karar başlığında ayrı ayrı gösterilmedikleri, bu nedenle kararın hüküm kısmında ayrı ayrı hüküm kurulmasının karışıklığa yol açacağı gerekçesi ile istinaf başvurusunun kısmen kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, asıl dava bakımından şikayetin kısmen kabulü ile şikayetçi borçluların icra emrinin asillere tebliğine ilişkin şikayetinin kabulüne, Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 E. sayılı dosyasında icra emrinin vekile tebliği suretiyle eksikliğin ikmaline, diğer şikayetlerinin reddine, birleşen dava bakımından şikayetin kısmen kabulü ile şikayetçi borçlular …, …, … ve …’in takibin iptaline yönelik şikayetlerinin kabulü ile adı geçenler yönünden Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/141 E. sayılı dosyasındaki takibin iptaline, şikayetçi borçlular … ve …’in ilama aykırılık şikayetinin kısmen kabulü ile Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/141 E. sayılı dosyasında icra emrinde yer alan alacak kalemlerinin; 45.261,36 TL ecrimisil alacağı, 15.602,15 TL işlemiş faizi, 44.738,64 TL doğrudan gelir desteği alacağı, 15.421,96 TL işlemiş faizi, 1.536,98 TL harç alacağı, 12,89 TL işlemiş faizi, 12.500,00 TL vekalet ücreti, 104,79 TL işlemiş faizi, 132.178,77 TL toplam alacak olarak düzeltilmesine, şikayetçi borçlular … ve …’in icra emrinin asillere tebliğine ilişkin şikayetinin kabulüne, Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/141 E. sayılı dosyasında icra emrinin vekile tebliği suretiyle eksikliğin ikmaline karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlular temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Şikayetçi borçlular temyiz dilekçesinde; davalı alacaklılar tarafından Akçakoca Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/378 E.- 2021/795 K. sayılı ilamı ile asıl ve birleşen davalarda hükmedilen alacakların bölünerek Akçakoca İcra Müdürlüğünün 2022/140 Esas ve 2022/141 Esas sayılı dosyaları ile ilamlı takiplere konu edildiğini, ilamın bölünerek birden fazla takibe konulmasının usulsüz olduğunu, Bölge Adliye Mahkemesince dayanak ilamda esas ve birleşen davalar hakkında ayrı hüküm kurulması nedeniyle ayrı takip başlatılmasının usulüne uygun bulunmasının hatalı olduğunu, bu kabulün dayanak ilamdaki birleştirme kararına ve her iki dava hakkında aynı karar numarası ile hüküm kurulmuş olmasına aykırılık teşkil ettiğini, her 2 dosya için ayrı icra vekalet ücreti talep edilmesi ve ayrı ayrı masraf yapılmasının sebepsiz zenginleşmeye neden olduğu gibi TMK’nın 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olduğunu, takibe konu ilamda vekille temsil edilmelerine rağmen icra emrinin şikayetçi borçlu asillere tebliğ edilmesinin usulsüz olduğunu, icra emirlerinin ilama aykırı olduğunu, asıl davada şikayetçi borçlular … ve …’in taraf olmadığını, bu husus atlanarak asıl dava nedeniyle aleyhlerine vekalet ücretine hükmedilmesinin hatalı olduğunu ileri sürerek bölge adliye mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, ödeme emri tebliğ usulsüzlüğü şikayeti ile ilama aykırılık ve ilamın bölünmezliği ilkesi gereğince aynı ilama dayalı olarak birden fazla takip yapılamayacağı şikayetlerine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 16. maddesi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile sair yasal mevzuat

3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi borçlular tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

25.05.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu