12. Hukuk Dairesi2024 Yılıİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiKambiyo Senetlerine Özgü Haciz YoluTakip Açılış

Aynı alacak için hem limit ipoteği hem de kambiyo takibi başlatılmış ise limit ipoteği dışında kalan kısım yönünden kambiyo takibine devam edilmesi gerekeceği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
   Y A R G I T A Y   İ L A M I
ESAS NO : 2024/1000
KARAR NO: 2024/5982
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 22.11.2023
NUMARASI : 2022/2400-2023/2193
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı banka tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla ilamsız icra takibine karşı borçlu şirketin icra mahkemesine yaptığı başvuru ile; aynı alacağa dayalı olarak  ilk önce ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı icra takibi başlatıldığını, bu suretle işbu kambiyo takibinin mükerrer olduğunu ileri sürerek Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2022/4299 E. sayılı icra takibinin iptalini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince, tahsilde tekerrür etmeme kaydıyla başlatılan kambiyo takibinin İİK’nın 167. maddesi gereğince usule uygun olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçi borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle şikayetin kabulüne ve borçlu hakkındaki takibin iptaline hükmedildiği, kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği görülmüştür.
Her ne kadar Bölge Adliye Mahkemesinin, şikayete konu kambiyo takibinin, daha önce başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamlı icra takibine konu alacakla aynı alacağa dayalı olduğuna yönelik gerekçesi yerinde ise de; 26.7.2022 tarihinde başlatılan Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2022/4284 E. sayılı takip dosya alacağının 2.100.000,00 TL, ipotek limitinin de 2.100.000,00 TL olduğu, şikayet konusu olan ve 26.7.2022 tarihinde başlatılan Kırşehir İcra Müdürlüğünün 2022/4299 E. sayılı kambiyo senetlerine mahsus ilamsız icra takibine konu alacağın ise 2.527.532,00 TL olduğu görülmekle, buna göre ipotekli takip konusu 2.100.000,00 TL limitin dışında kalan tutar yönünden kambiyo takibinin derdest olmadığının kabulü gerekir.
O halde Bölge Adliye Mahkemesince; şikayetin kısmen kabulü ile şikayete konu kambiyo takibinin 2.100.000,00 TL yönünden iptaline, kalan kısım yönünden ise şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken takibin tümden iptaline hükmedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
         SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesinin 22.11.2023 tarih ve 2022/2400 E. – 2023/2193 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2.maddesi göndermesiyle   uygulanması   gereken   6100   sayılı   HMK’nın   373/2.   maddeleri   uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 06.06.2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu