Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2020 tarihli kararı ile, İİK’nun -7141 s. K. m. 1. ile eklenen- 362/a maddesinin “5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar … taşınır ve taşınmaz malları … içinde bulunulan öğretim yılı sonunda haczedilir.” bölümündeki “5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar” ifadesi iptal edilmiş olup

Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2020 tarihli kararı ile, İİK’nun -7141 s. K. m. 1. ile eklenen- 362/a maddesinin “5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar … taşınır ve taşınmaz malları … içinde bulunulan öğretim yılı sonunda haczedilir.” bölümündeki “5580 s. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar” ifadesi iptal edilmiş olup, bu iptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girecek olsa da, Kanun koyucuya Anayasa’ya uygun yeni Yasa maddesi hazırlanması için verilmiş süre olup, bu süre iptal hükmünün uygulanmasını engellemeyeceğinden ,borçlunun şikayeti hakkında Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararı da nazara alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından borçlu hakkından başlatılan kambiyo takibinde borçlu … Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş ‘nin 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanunu kapsamında eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğünü, icra müdürlüğü tarafından … İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yer alan hak edişlerin teşvik birimlerinin haczedildiğini, İİK 362/a maddesine aykırı olarak konulan tüm hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine ilişkin karara karşı borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun istinaf talebinin kabulüne karar verilerek, HMK’nin 353/1-b-2 maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ile şikayetin kabulüne ve …’nin 2018/1237 E. Sayılı takip dosyası ile borçlu … Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş hakkında uygulanan 18/02/2019-28/02/2019 tarihli ve eğitim öğretim yılı içerisinde konulan taşınır ve taşınmaz hacizlerinin iptaline karar verildiği, görülmektedir.

Borçlu vekili Av. … 11/03/2019 havale tarihli dilekçesi ile “dava dosyasının işlemden kaldırılarak yatırılan gider avansının tarafına iade edilmesi” şeklinde beyanda bulunmuş olup, söz konusu beyanın davadan feragat amacıyla yapılıp yapılmadığının adı geçen borçlu vekiline açıklattırılarak, beyanın davadan feragat amacı ile yapılmadığının ve borçlunun şikayetinin devam ettiğinin anlaşılması halinde; Anayasa Mahkemesi’nin 22/10/2020 tarihli ve 201959 E. – 2020/61 K. ile 6100 sayılı İİK’na 09/05/2018 tarihli 7141 sayılı Kanunun 1.maddesi ile eklenen 362/a maddesinin “08/02.2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar… taşınır ve taşınmaz malları….içinde bulunulan öğretim yılı sonunda haczedilir ” bölümündeki ’08/02.2017 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar’ ifadesi iptal edilmiş olup her ne kadar iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 1 yıl sonra, yürürlüğe girmesine karar verilmiş ise de; Anayasa’nın 11. maddesinde, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi düzenlenmiş, 138. maddesi ise hakimlere herşeyden önce Anayasa’ya uygun olarak hüküm verme yetkisi tanımıştır. Anayasa’nın 11. ve 138. maddeleri, hakime Anayasa’ya aykırılığı saptanmış, yasa hükmünü iptal kararı yürürlüğe girmemiş olsa bile uygulamama yetkisini hatta yükümlülüğünü vermektedir. Karar gerekçelerinin yazımı ve yayımlanmasının uzun süre alması karşısında hiç olmazsa iptal kararının duyurulması, Anayasa’ya aykırı Yasa hükmünün uygulanmasını engelleyecektir (T. Y. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İd. Huk. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi-Amme İdaresi Dergisi, cilt:26). İptal hükmünün Resmi Gazete’de yayımlanmasından 1 yıl sonra yürürlüğe girecek olması Kanun Koyucuya Anayasa’ya uygun yeni Yasa maddesi hazırlanması için verilmiş süre olup, bu süre iptal hükmünün uygulanmasını engellemeyeceğinden borçlunun şikayeti hakkında Anayasa Mahkemesi ‘nin anılan kararı da nazara alınmak suretiyle değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 25.10.2019 tarihli, 2019/2424 E.-2057 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

12. HD. 24.12.2020 T. E: 3103, K: 11291

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu