2021 YılıBAM Samsun 4. Hukuk DairesiHarçİcra Harç, Vergi ve Giderler

alacaklı tarafından icra takibi başlatılmış olmakla peşin harcın ödenmesi gerektiği ve takibin iptal edilmiş olmasının peşin harcın iadesi sonucunu doğurmayacağı,

T.C.
SAMSUN
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
G E R E K Ç E L İ K A R A R

DOSYA NO : 2021/36
KARAR NO : 2021/316

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : ORDU İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 11/12/2020
NUMARASI : 2020/355 Esas 2020/323 Karar

DAVALI :HASIMSIZ
DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 04/02/2021
KARAR YAZIM TARİHİ :04/02/2021
Dairemizce yapılan dosya üzerinden inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM: Şikayet eden vekilinin mahkememize sunduğu 08/12/2020 havale tarihli şikayet dilekçesi ile; Ordu İcra Müdürlüğünün 2020/7106 Esas sayılı dosyası ile müvekkil şirketin keşide etmiş olduğu faturadan kaynaklı alacağını tahsil etmek amacıyla iş ortaklığını oluşturan ….. aleyhine takip başlatıldığını, borçlu tarafından takibin iptali amacıyla mahkememizin 2020/218 esas sayılı dosyası ile dava açıldığını, yapılan yargılama sonucunda Ordu İcra Müdürlüğünün 2020/7106 Esas sayılı dosyasından başlatılan icra takibi iptal edildiğini, iptal kararı üzerine takip dosyasından 02/10/2020 tarihinde talep açılarak taraflarınca yatırılan 23.338,20 TL peşin harcın Harçlar Kanununun 29/3 Maddesi gereği taraflarına iadesi talep edildiğini, icra müdürlüğü ise “takibin ve ödeme emrinin iptali ile ilgili olarak Harçlar Kanununda harç iadesi yapılmasına dair bir madde bulunmadığından talebin reddine” karar verdiğini, icra takiplerinin iptal edilmiş olmasından dolayı alacaklarının tahsili için genel mahkemeler nezdinde dava açma gerektiği aşikar olduğunu, icra müdürlüğünce verilen red kararının haksız olduğunu belirterek Ordu İcra Müdürlüğünün 2020/7106 Esas sayılı dosyasından verilen 09/10/2020 tarihli peşin harcın iadesine ilişkin red kararının dosya üzerinden yapılacak inceleme ile iptaline, taraflarınca yatırılan 23.338,20 TL peşin harcın taraflarına iadesine karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.
SAVUNMA: Evrak üzerinden karar verildiğinden, davalı tarafın savunması alınmamıştır.
DELİLLER: Ordu İcra Müdürlüğünün 2020/7106 Esas sayılı takip dosyası.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: Mahkemesince yapılan yargılama neticesinde; Şikayetin İİK’nun 16.maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.
İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF VE İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:
Davacı vekili tarafından dava dilekçesindeki nedenler tekrar edilerek istinaf yasa yoluna başvurulduğu görülmüştür.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Dava; İİK’nun 16 v.d. maddeleri uyarınca açılmış şikayet davasıdır.
Ordu İcra Dairesinin 2020/7106 Esas sayılı takip dosyası getirilmiş olup dosyanın yapılan incelenmesinde; alacaklı D………………. tarafından borçlu …… aleyhine 4.667.639,67 TL tutarında ilamsız takiplerde ödeme emri düzenlendiği, örnek 7 ödeme emrinin davacı borçluya tebliğ edildiği anlaşılmıştır.
Harçlar Kanunu 29. maddesinde; “İlama dayanmayan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır. Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur. İlama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda mahkemenin de tespitinde olduğu üzere; alacaklı tarafından icra takibi başlatılmış olmakla peşin harcın ödenmesi gerektiği ve takibin iptal edilmiş olmasının peşin harcın iadesi sonucunu doğurmayacağı, 492 sayılı Harçlar Kanunun 29/1 maddesinde “ilama dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınır” denmekle icra takibine geçilmiş olmasıyla peşin harcın ödenmesi gerektiği yine aynı kanunun 29/2 ve 3. fıkralarında peşin harcın hangi hallerde mahsup/iade edilebileceğinin düzenlendiği ancak icra takibinin iptali halinde peşin harcın iade edileceğine yönelik yasal bir düzenleme bulunmadığı belirtilerek Ordu İcra Müdürlüğünün 2020/7106 Esas sayılı dosyasından verilen 09/10/2020 tarihli kararın usul ve yasaya uygun bulunduğundan şikayetin 2004 sayılı İİK’nun 16. maddesi uyarınca reddine dair verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiştir.
Dava ve takip dosyası içeriğine, dosyadaki yazılara göre ilk derece mahkemesi kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığı, davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin dava ve takip dosyası içinde bulunduğu, kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata edilmediği, bu nedenle inceleme konusu kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından istinaf isteminin esastan reddi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,
2-Alınması gereken 59,30- TL karar harcından peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubu ile eksik 4,90 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan harç, posta masrafı ve tebligat giderlerinin istinaf kanun yoluna başvuran taraf üzerinde bırakılmasına,
4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
5-Kararın mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,
Dair, HMK’nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK. 7165 sayılı kanun ile değişik 364. maddesi gereğince alacağın 78.630,00 TL’nin altında kalması nedeni ile kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 04/02/2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu