DuyurularYönetmelikler

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Haziran 2022 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31882
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/1/2007 tarihli ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununa, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 47 nci maddesine ve 2/2/1988 tarihli ve 88/12580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 46 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde, (h) bendinde yer alan “müfettişlerini” ibaresi “müfettişlerini,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Hâkim ve Cumhuriyet savcısı: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, başka kurum, kurul veya kuruluşlarda, adalet komisyonları ve bilirkişilik bölge kurullarında, uluslararası mahkemeler veya kuruluşlarda görev yapan hâkim ve savcılar ile idari görevleri yönünden savcıları,”

“ı) UYAP: Adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde, (c) bendinde yer alan “fiş, özlük işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar ile il seçim ve ilçe seçmen kütük bürolarında” ibaresi “(3) numaralı gizli fiş, özlük işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar ile il ve ilçe seçim müdürlüklerinde” şeklinde, (e) bendinde yer alan “Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle” ibaresi “Mevzuatta” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve sair faaliyetler sırasında; mevzuat değişikliği gerektiren hususları veya adalet hizmetlerinin ıslahı ve geliştirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirleri raporla Başkanlığa bildirmek,”

“(2) Bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonları ile bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcılıklarının denetimleri adalet başmüfettişlerince yapılır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürelere uygun şekilde çalıştırılmalarına özen gösterilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere” ibaresi “mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “daireleri ve hâkimliklerde” ibaresi “dairelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 546 ncı ve müteakip maddeleri” ibaresi “6/8/2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 209 uncu maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41- (1) Tespit ve sayımda; kasa hesapları ile muhafaza edilmekte olan kıymetli evrak ve eşyanın tespit gün ve saati itibarıyla bakiyeleri, mevduat ve tahvilata iki denetim tarihi arasında ne miktar ve oranda faiz tahakkuk ettirildiği bankalardan yazı ile sorulur.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “damga vergisi ve değerli kâğıt” ibaresi “damga vergisi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge” şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “vergi ve değerli kâğıt” ibareleri “vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Söz konusu işlemler zaruri hâller dışında ilgili noter veya vekilinin huzurunda yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetime başlandığında ilk olarak aşağıdaki tespit ve sayım işlemleri yapılır:

a) Mahkeme yazı işleri müdürlüğünde;

1) Emanet para hesabı,

2) Harç hesabı,

3) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

b) Mahkemeler veznesinde;

1) Emanet para hesabı,

2) Harç hesabı,

3) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

c) Ortaklığın giderilmesi satış memurluğunda;

1) Kasa hesabı,

2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

ç) Suç eşyası emanet bürosunda;

1) Kasa hesabı,

2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

d) İcra müdürlüğünde;

1) Kasa hesabı,

2) Harç hesabı,

3) Cezaevi yapı harcı hesabı,

4) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

e) Türkiye Noterler Birliğinde;

1) Kasa hesabı,

2) Bankalar hesabı,

3) Tahvil hesabı,

4) Borçlu cari hesabı,

5) Basılı evrak stokları hesabı,

6) Tesis edilen fonlar hesabı,

7) Bütçe gelir-gider hesabı,

8) Alacaklı cari hesabı,

9) Değişmeyen değerler hesabı,

10) Birlik genel giderler hesabı,

11) Noter odaları giderleri hesabı,

12) Gelirler hesabı,

f) Noter odalarında;

1) Kasa hesabı,

2) Bankalar cari hesabı,

3) Demirbaş eşya hesabı,

4) Muhtelif borç ve alacaklar hesabı,

5) Noterler Birliği cari hesabı,

6) Personel giderleri hesabı,

7) İdarî giderler hesabı,

8) Değişmeyen değerler hesabı,

g) Noterlik dairesinde;

1) Emanet para hesabı,

2) Harç, damga vergisi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli hesapları,

ğ) Ceza infaz kurumlarında;

1) Hükümlü ve tutuklu emanet para hesabı,

2) Ambar hesabı,

3) Hurda ve her türlü atık satış bedeli hesabı,

4) Hükümlü, tutuklu, kıymetli evrak ve eşya hesabı,

h) Bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde;

1) Emanet para hesabı,

2) Harç hesabı,

3) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

ı) Türkiye Barolar Birliğinde;

1) Kasa hesabı,

2) Bankalar hesabı,

i) Barolarda;

1) Kasa hesabı,

2) Banka hesabı,

j) Adlî Tıp Kurumunda;

1) Emanet para hesabı,

2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

3) Umumî muvazene avans hesabı,

4) Ambar hesabı,

k) Adlî tıp kurumu grup başkanlıklarında;

1) Ambar hesabı,

2) Kıymetli evrak ve eşya hesabı,

3) İhtisas daireleri avans hesabı,

l) Adlî tıp şube müdürlüklerinde;

1) Kasa hesabı,

m) Türkiye Adalet Akademisinde;

1) Kasa hesabı,

2) Bankalar hesabı,

3) Gelir hesabı,

4) Gider hesabı,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “İl seçim ve ilçe seçmen kütük büroları ile müstakil” ibaresi “İl ve ilçe seçim müdürlükleri ile” şeklinde, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları ile sekizinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Görev yapıp ayrılanlardan haklarında hâl kâğıdı tanzimi gerekenler de dâhil olmak üzere görevde bulunan hâkim, Cumhuriyet savcıları ve Bakanlık personeline ait izin ve rapor durumlarını gösteren cetveller; komisyon başkan ve üyelerinin müstemir yetkileri ile komisyonun oluşumunu gösterir çizelgeler düzenlettirilir.

(3) Bilirkişilik bölge kurullarına, icra ve iflas müdürlüklerine ait iş ve mahiyet cetvelleri ile noterlik dairelerine ilişkin iş cetvelleri düzenlettirilerek ilgili başkan, müdür ve notere imzalattırılır. İş cetvellerinin kayıtlara uygunluğu müfettiş tarafından da kontrol edilerek imzalanır.”

“(6) Satış talep edilen ortaklığın giderilmesi dosyalarına ilişkin iş durumları ise inceleme tutanaklarında belirtilir.”

“Cumhuriyet başsavcısı, başsavcıvekilleri ve savcılar ile icra ve iflas dairesi, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, ceza infaz kurumu, adlî tıp, denetimli serbestlik müdürlüğü gibi birimlerde görevli Bakanlık personeli arasında yapılan iş bölümünü gösterir belge örneği dosyaya eklenir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün başlığı “Hesap ve İşlemlerin İncelenmesi” şeklinde ve 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kasa hesap ve işlemlerinin incelenmesi

MADDE 45- (1) Kasa hesaplarının incelenmesi, UYAP kayıtları esas alınarak gerektiğinde iki denetim tarihi arasındaki tahsilât ve reddiyat makbuzlarının vezne ve kasa kayıtları ile tek tek karşılaştırılması suretiyle yapılır.

(2) Makbuzların seri ve sıra numaralarının teselsülüne itina gösterilip gösterilmediğine, muhteviyatının eksiksiz şekilde kasa kaydına dercolunup olunmadığına, devirlerin yıl sonlarında yapılarak tahsilât ve reddiyat bakiyelerini doğrulayıp doğrulamadığına, makbuz ve fişlerin mevzuatın emredici hükümlerine uygun düzenlenip düzenlenmediğine, ilgililerin imzalarını taşıyıp taşımadığına dikkat edilir. Kasa kaydı reddiyat bölümündeki meblağların, tahsilâttakileri doğrulayıp doğrulamadığı, bir tahsilâttan mükerrer veya fazla para reddolunup reddolunmadığı da tetkik olunur. Gerektiğinde bankalardan hesap özeti getirilerek kullanma zimmeti hususu da araştırılır.

(3) Kasa hesabının incelenmesi neticesinde, makbuz ve kayıt hataları yüzünden noksanlık veya fazlalığa rastlanıldığında 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 111 inci maddesi uyarınca kasa defterinin son tahsilât ve reddiyat toplamları hakikî duruma göre düzeltildikten sonra kasa fazlası hakkında gereken işlem yapılır ve kasa noksanı ikmal ettirilir.

(4) Zamanaşımına uğrayan para bulunduğunda, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılıp yapılmadığı, hesaplara tahakkuk ettirilen faizlerin usulünce malî birimlere veya ilgilisine ödenip ödenmediği araştırılır.

(5) Sayman mutemedi alındı makbuzlarında seri ve sıra numaralarının birbirini takip edip etmediğine, tahsil olunan miktarların süresi içerisinde malî birime yatırılıp yatırılmadığına, vergi dairesi alındı makbuzlarının sayman mutemedi kasa kaydı ile uyumlu olup olmadığına bakılır.

(6) Cezaevi yapı harcının kontrolünde, öncelikle alındı makbuzlarında seri ve sıra numaralarının birbirini takip edip etmediğine, tahsil olunan miktarların süresi içerisinde İşyurtları Daire Başkanlığının hesabına aktarılıp aktarılmadığına, banka dekontlarının cezaevi yapı harcı kaydı ile uyumlu olup olmadığına bakılır.

(7) Kasa hesaplarının yukarıdaki esaslar doğrultusunda Cumhuriyet savcıları tarafından periyodik denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir, usulünce yapılmadığının tespiti hâlinde ilgililer tarafından denetimin icrası temin olunur.

(8) Adalet daireleri ile mahkemelere teslim edilen kıymetli evrak ve eşya üzerinde durularak, bunların kabulünde makbuz ve kıymetli evrak eşya kaydının tutulup tutulmadığına bakılır; tutulmuyorsa tanzim ettirilir. Söz konusu makbuz ve kaydın mevzuat hükümlerine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı ile mevcudun kayıtlara uygunluğu araştırılır.

(9) Sayımda tespit edilen kıymetli evrak ve eşyada noksanlık bulunup bulunmadığı veya bunlar üzerinde yolsuzluk yapılıp yapılmadığı, ilgili kayıtların mevcut eşya ve dosyalarla karşılaştırılması suretiyle kontrol edilir. Kaydı gerekmeyen evrak ve eşyanın kayıtlarda yer alması hâlinde ilgililerin usulünce hareket etmeleri hususunda uyarıda bulunulur, bunlara tespit ve inceleme tutanaklarında yer verilmez. Kıymetli evrak ve eşyanın miktar ve diğer evsafı tespit ettirilmemiş ise bu işlem ilgililerine yaptırılır.

(10) Posta ve banka yolu ile gelip, posta mutemet kaydına işlenen paraların kasa kaydının zamanında ve eksiksiz olarak yapılıp yapılmadığına bakılır.

(11) Bilirkişi, konkordato komiseri, araç sürücüsü, yediemin ve çilingir gibi kendisinden herhangi bir hizmet alımı yapılan kişilere ödenen ücretlerden limitleri dâhilinde gelir ve damga vergisi kesintilerinin yapılıp yapılmadığı; Ankara, İstanbul ve İzmir merkezleri ile işi yoğun diğer ünitelerde Başkanlığın tasvibi alınarak, her yıl için üç aydan az olmamak üzere reddiyat makbuzları, vergi dairesine gönderilen listeler ve vergi dairesi alındılarının karşılaştırılması suretiyle kontrol edilir.

(12) İnceleme sonucu tespit edilen aksaklıklardan uygun görülenler denetim raporunda açıklanır.

(13) Ciddî, bariz ve işlem ifasını mucip bir aksama, noksanlık veya yolsuzluğa rastlanması hâlinde Başkanlıkla temas kurulur, alınacak talimat üzerine sondaj terk edilerek yekûn kontrolü, denetim döneminin tamamına teşmil edilerek yapılır. Suiistimal tespiti hâlinde inceleme önceki dönemlere de teşmil edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 50- (1) Cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde;

a) Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evrak,

b) İcra ve noterlik daireleri, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, mahkemeler veznesi, ceza infaz kurumu, suç eşyası emanet bürosu ile diğer birimlerin denetimine ilişkin kartonlar,

c) İdari işler müdürlüğü, arşiv, kitaplık, adli sicil, yemekhane, lojman, ödenek, iş sağlığı ve güvenliği, acil durum, sivil savunma, yangından korunma iş ve işlemleri,

incelenir.

(2) İncelenen iş ve işlemler tanzim edilecek inceleme tutanağında gösterilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin başlığı “İdari görevleri yönünden Cumhuriyet başsavcılarının faaliyetlerinin değerlendirilmesi” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (b) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (f) bendinde yer alan “Bakanlık soruşturmalarına eğilmek suretiyle” ibaresi “Disiplin soruşturmalarını zamanında ve” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) İdari görevleri yönünden Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerindeki gözetim ve denetim yetkisini kullanıp kullanmadığı,”

“h) UYAP’ın verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasında, verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinde, mevzuatın takibinde, Bakanlık genelge ve görüşlerinin izlenmesi ve uygulanmasında gösterdikleri hassasiyet ile göreve bağlılık,”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına “ilgililerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “idari görevleri bakımından” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde ayrıca;

a) Vezne, mahkeme yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi, suç eşyası emanet bürosu, ceza infaz kurumu, noterlik ve parayı elinde bulunduran diğer görevlilerin işlemleri ile kasa hesaplarının kontrolünün yapılıp yapılmadığı,

b) Müdafi ve vekillere yapılan ödemelerde 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı,

c) Adalet Kütüphaneleriyle ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında aksaklık bulunup bulunmadığı,

araştırılır ve düzeltilmesi mümkün olan aksaklıkların mahallinde giderilmesi sağlanır.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Cumhuriyet başsavcılarının bölge adliye mahkemesinin genel yönetim işlerinde hassasiyet gösterip göstermedikleri, gönderilen ödenekleri tenkisine sebebiyet vermeksizin zamanında ve usulüne uygun olarak sarf edip etmedikleri, Cumhuriyet başsavcılığının verimli, uyumlu, düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamadaki gayretleri, gözetim ve denetim yetkisini kullanmada, müdürlüklerin ve personelin denetlenmesi ile disiplin işlemlerindeki faaliyetleri araştırılır ve düzeltilmesi mümkün olan aksaklıkların mahallinde giderilmesi sağlanır.

(3) Cumhuriyet başsavcılıklarının denetiminde yukarıdaki konularla bağlı kalınmayarak ilgililerin idari görevleri bakımından meslekî bilgi ve çalışmalarının her yönüyle tespitinde zarurî görülen hususlar tetkik olunur.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “özlük” şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca;

a) Personele ait atama, geçici görevlendirme ve özlük işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

b) Kanunun öngördüğü sürelerde görevlilerden mal bildirimi alınıp alınmadığı,

c) Yapılan soruşturma işlemlerinde gecikme ve usulsüzlük olup olmadığı,

ç) Zabıt kâtipleri, mübaşirler ve diğer personelin kılık kıyafetlerinin mevzuata uygun bulunup bulunmadığı,

d) Hâkim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerinin yetiştirilmesinde gösterilen gayret ile bunlara ilişkin devam defterlerinin amacına uygun şekilde tutulup tutulmadığı,

e) Konut tahsis komisyonunun usulüne uygun olarak oluşturulup oluşturulmadığı,

f) 2802 sayılı Kanunun 115 inci maddesi gereğince yapılan zorunlu görevlendirmelerin işin mahiyetine ve hakkaniyete uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, aynı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrasında yer alan ihbar mükellefiyetini yerine getirme konusunda gösterilen hassasiyet,

g) Ceza infaz kurumu ve tutukevleri izleme kurulu üyelerinin seçiminin mevzuata uygunluğu,

gibi hususlar üzerinde durulur ve belirlenen eksiklikler yerinde tamamlattırılır.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra ve iflas dairelerinin denetimi

MADDE 66- (1) İcra ve iflas dairelerinin denetiminde; ilâmlı, ilâmsız ve iflas yoluyla yapılan takipler ile talimata ait iş durumu incelenerek cetveller alınır. Kayıtlar ve kartonlar incelenip, işlerin yürütülmesinde mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı, iş sahiplerine gereksiz külfet yükletilip yükletilmediğine bakılır. Müdür ve diğer personelin performanslarını tespite yeter derecede derdest ve işlemden kaldırılmış esas ve talimat dosyaları incelenir.

(2) İcra kasa kaydında yolsuzluk bulunup bulunmadığının tespiti bakımından geniş tetkikat yapılır. Büyük miktarları ihtiva eden paralar ile eski yıllarda kasaya alınan ve denetim döneminde reddedilen paralar üzerinde önemle durulur. İncelenen yüksek reddiyatlı ve eski yıllarda tahsil edilerek denetim döneminde reddolunan paraları havi derdest, infaz, vesair surette işlemden kaldırılmış esas ve talimat dosyalarının numaraları düzenlenen listede gösterilir.

(3) Yüksek reddiyatlı işlerin seçilmesinde kasa kaydının reddiyat bölümünden, satış içeren dosyaların tespitinde katma değer vergisi beyannamelerinin tutulduğu kartonlardan, eski yıllarda tahsil edilerek denetim döneminde reddolunan paralara ilişkin dosyaların belirlenmesinde ise kasa kaydında yer alan ve yıl sonlarında hazırlanan müfredatlı devir listelerinden faydalanılır.

(4) Ayrıca, şüphe veya tereddüdü gerektiren durum varsa hak sahipleriyle temas sağlanarak haklarını alıp almadıkları sorulur. Yolsuzluk tespiti hâlinde gerekli işlem yapılır. Aksi hâlde, hak sahiplerinin isimlerini içeren ve müfettişin de imzasını taşıyan bir liste hazırlanarak dosyaya eklenir.

(5) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin tahsilât, reddiyat ve harç tahsil müzekkeresinin düzenlenmesiyle ilgili 61 ilâ 64 üncü maddelerine uygun hareket edilip edilmediği araştırılır.

(6) Kasa hesabının incelenmesi sonucunda önemli bir sorun tespit edilmesi hâlinde konuya raporda yer verilir.

(7) Harç tahsilâtı ve cezaevi yapı harcı bedellerinin malî birim ve bankaya süresinde ve noksansız yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilir.

(8) Mahcuz eşyanın yediemine tevdii, araç temininde izlenen yol ve bunlara ücret takdiri, haciz tutanaklarının inandırıcılığı ve mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edilip edilmediği üzerinde durulur.

(9) Bilirkişi, konkordato komiseri, araç sürücüsü, yediemin ve çilingir gibi kendisinden herhangi bir hizmet alımı yapılan kişilere ödenen ücretlerden gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmadığı; gerçekleştirilen satışlarda ihale damga vergisi, tellallık harcı, katma değer vergisi gibi devlet alacaklarının yasal oranlarına uygun şekilde tahsil edilip edilmediği, ihalenin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı araştırılır.

(10) İcra ve iflas dairelerinin yaptıkları işlemler nedeniyle icra mahkemelerine açılan şikâyet davalarının sonuçları irdelenerek, şikâyet davasının kabulüne yol açacak şekilde yaygın hatalı işlemlerde bulunup bulunmadığı incelenir.

(11) İşlemlerden şüphe duyulması hâlinde tüm denetim dönemini kapsayacak şekilde bankalardan hesap özeti getirtilerek büyük meblağlı para giriş ve çıkışı olan günlerde hesaplardaki bu hareketliliğin kasa kaydı ile doğrulanıp doğrulanmadığına bakılır. Şayet banka hesabı ile kasa kaydı arasında uyumsuzluk mevcutsa araştırma derinleştirilir. Gerekli görülürse ilgililer dinlenilir ve sorumlular hakkında tevessülata geçilir.

(12) Talimat dosyalarında reddolunan paraların aynı gün ve noksansız olarak mahalline havale edilip edilmediği de tetkik edilir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin başlığında yer alan “memurluklarının” ibaresi “bürolarının” şeklinde, birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Suç eşyası emanet bürosunun denetiminde, bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölümlerinde belirtildiği şekilde sayım ve hesapların incelemesi yapılır.

(2) Suç eşyası ile paraların kabulü, muhafazası, iade ve müsaderesi, tasfiyesi ve bunlara ait işlemlerin takibinde 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği hükümlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur. Denetime başlama tarihi itibarıyla derdest bulunan para, kıymetli eşya, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silâhlar, uyuşturucu maddeler ve gerekli görülen diğer eşyanın listesi ile denetim döneminde tasfiye edilenlerin inceleme tutanağı düzenlettirilir. Listede yer alan bilgilerin kayıtlara ve fiilî duruma, tasfiye işlemlerinin ise mevzuata uygunluğu gerektiğinde sondaj yöntemiyle kontrol edilir. İnceleme tutanağında, yukarıda belirtilen suç eşyasından önceki denetimde mevcut olan ile son denetim döneminde gelenlerden sahibine iade, zoralım suretiyle merciine teslim veya imha edilenlerin, sahiplerince tebligata rağmen alınmadığı için satılanların ve başka yere yollananların suç eşyası esas numaraları yer alır. Liste ve inceleme tutanağının bir sonraki denetimde kullanılmak üzere mahallinde tutulan denetim kartonunda muhafazası temin edilir. Bunun dışında kalan suç eşyasının da aynı yöntemle ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından kontrol edilmesi sağlanır.

(3) Yaptırılacak incelemede; müsaderesine karar verilen silâhlar ile önem arz eden mühimmat ve diğer eşyanın yetkili mercilere teslimine dair kayıt ve meşruhatın sıhhat derecesinin tespiti bakımından tesellüm zabıtları ve buna dair belge asılları ile suç eşyası esas kaydı karşılaştırılarak suç eşyası emanet bürosunca başka mahalle gönderilmesi için Suç Eşyası Yönetmeliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına tevdi olunan eşyanın akıbetleri gözden geçirtilir.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “Ayniyat memurluklarının” ibareleri “Taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinin” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Ayniyatla” ibaresi “Taşınırlar ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adli sicil ve bilgi işlem birimleri ile idari işler ve komisyon yazı işleri müdürlüklerinin denetimi

MADDE 70- (1) Adli sicil ve bilgi işlem birimleri ile idari işler ve komisyon yazı işleri müdürlüklerinin denetiminde 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu, 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliği, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 11/7/2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 72- (1) Adlî Tıp Kurumunun denetiminde;

a) Denetime başlandığı gün bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Birinci ve İkinci Bölümlerinde gösterilen hesaplar ile mevcutların tespiti yapıldıktan sonra, cevabî yazılar ve kayıtlar karşılaştırılır.

b) Görevlilere ait kadro cetveli ile başkanlar kurulu, üst kurul, ihtisas kurulu üyeleri ve uzmanların isimlerini içeren listeler; kurul, ihtisas dairesi, grup başkanlığı ve şube müdürlüklerinin iş durumlarını gösteren cetveller dosyaya konulur.

c) Sayım ve tespit tutanakları ile hesaplar, defter ve kayıtlarla karşılaştırılır.

(2) Adlî tıp kurumu grup başkanlıkları ve adlî tıp şube müdürlüklerinin denetiminde ayrıca; mevcut ihtisas dairelerine ait faaliyet raporları ile denetim dönemine ait iş istatistik formları dosyaya eklenir.

(3) İşlemlerin yürütülmesi ve raporların düzenlenmesinde mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 76- (1) Noterliklerde denetime başlandığı gün itibarıyla yıllık temelde onaylama, düzenleme, diğer işlemler ve toplam yevmiye sayısı ile yıllık safi-gayrisafi gelir düzeyini belirten iş cetveli alınır. Gelir durumu tespit gününden önceki ay sonu itibarıyla çıkartılır.

(2) Yıllık safi gelirin gayrisafi gelire olan oranının makul seviyenin altına düşmesi hâlinde, bu durumun kabul edilebilir sebepleri bulunmuyorsa konu denetim raporunda açıklanır ve malî mercilere ihbarda bulunulur, durumun niteliğine göre tevessülata geçilir.

(3) Emanet para, harç, damga, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli hesapları incelenir.

(4) Emanet para hesabının incelenmesinde, emanet tutanakları, kabul ve red makbuzları, çek dip koçanları ve defter kayıtları karşılaştırılır ve sayfa toplamlarının kontrolü yapılır. Ayrıca emanet para faizlerinin Türkiye Noterler Birliği hesabına aktarılıp aktarılmadığına bakılır.

(5) Noterlik Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca tahsil edilen vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli ile harçların ilgili vergi dairesine bir beyanname ile yatırılıp yatırılmadığı araştırılır. Beyannamelerin her ayın biri ile onbeşinci ve onaltıncı ile sonuncu günlerine ait iki devre için hazırlanıp hazırlanmadığı ve her ayın onbeşinci günüyle son gününü takip eden yedi iş günü içinde ilgili dairelere verilip verilmediği ve ödemenin aynı süre içinde yapılıp yapılmadığı hususları, vergi dairesi alındıları ve beyanname asılları ile yevmiye defterlerinin karşılaştırılması suretiyle araştırılır.

(6) Yevmiye defterindeki tutarlar ile iş kâğıtlarına eklenmiş bulunan noterlik makbuzlarında yer alan meblağların sondaj suretiyle karşılaştırılması işlemi, her yıl için üç aydan az olmamak üzere muayyen dönemler esas alınarak yapılır. Yevmiye numaralarının teselsül edip etmediğine, yevmiye defterinin günlük toplamlarının ertesi güne, onbeş günlük yekûnların aylık yekûnlara, bunların da muvazene defterine aynen geçirilip geçirilmediğine bakılır, inceleme yapılan dönemler tutanakta belirtilir.

(7) Noterliklerin denetiminde ayrıca;

a) İş sahiplerinden harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli karşılığı olarak tahsil edilmiş ve henüz merciine yatırılmamış paraların mevcut olmaması veya noksan olması hâlinde, miktar da göz önünde tutulmak suretiyle ilgilisi hakkında işleme geçilmesi takdir edilir, paraların merciine geç veya eksik yatırılması ya da hiç yatırılmaması hâlinde aksaklığın mahiyetine göre işlem yapılır, yatırılmayan veya eksik yatırılan paraların tahsili için merciine ihbarda bulunulur.

b) Noterlik Kanununun 117 nci maddesinin tatbikine esas olmak üzere, fazla ücret alındığının tespiti hâlinde durum değerlendirilerek noterin beyanını da taşıyan iki nüsha tutanak düzenlenir ve düşünce yazısına bağlanarak Başkanlığa gönderilir.

c) Noter ücreti ile harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedellerinin kasıtlı olarak eksik veya fazla alınması hâlinde adli yönden ve disiplin bakımından işlem yapılır.

ç) İş kâğıtlarının incelenmesinde hata sonucu harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu taşıt tescil belge bedelinin noksan tahakkuk ve tahsil edildiğinin tespiti hâlinde işlemlerin numaraları ve hatanın mahiyeti de belirtilerek düzenlenecek tutanak vergi dairesine gönderilir, fazla veya noksan harç, vergi ve ücret alınması hâli belli sayıdaki işe inhisar ettiği ve miktar itibarıyla da cüz’i bulunduğu takdirde öneri yapılarak muvafakat hâlinde noksanlık mahallinde notere ikmal ettirilir.

d) Harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu taşıt tescil belge bedelinin fazla tahakkuk ettirilmesi hâlinde, işin mahiyet ve ehemmiyetine göre icabında fazla tahakkuka yol açan hatalara işaret edilmek ve işlem numaraları da belirtilmek suretiyle beyannamenin verildiği daireler haberdar edilir.

e) Noterlik Kanununun 158 inci maddesinde ifade edilen eski tarihli evrak düzenleme, yevmiye defterinde numara ayırma, harç, vergi, değerli kağıt ve motorlu araç tescil belge bedeli ödenmelerine esas olarak düzenlenen beyannamelerde veya bunlara eklenen makbuzlarda tahrifat yapılması hususları üzerinde titizlikle durulur.

f) Muamelelerde birçok yolsuzluğa rastlanması, işlerin ve kayıtların tamamen karışık bulunması hâlinde, Başkanlığın bilgi ve izni dâhilinde denetim programında değişiklik yapılarak süre uzatılır. Denetimin eksiksiz yapılmasına, yolsuz ve noksan işlemlerden mümkün olanların düzeltilip tamamlanmasına çalışarak, ilgililer hakkında işleme geçilir, harç, vergi, değerli kâğıt ve motorlu araç tescil belge bedeli, katma değer vergisi gibi hesapların tetkiki icabında bilirkişiden de yararlanılmak suretiyle yapılmaya çalışılır.

g) Suç teşkil eden veya inzibatî muameleyi gerektiren bir husus görülmesi hâlinde, inceleme bütün işlemlere teşmil edilir, gerekirse önceki dönemlere ait işlemler de incelenir.

ğ) Denetlenen noterliğin iş hacmi de nazara alınarak; özellik arz edenler ile değeri yüksek harç, vergi ve ücret tahsilini gerektiren işlemler ve numaraları yevmiye defterlerinden tespit olunur, bu iş kâğıtlarındaki tahakkukların kanun ve diğer mevzuat ile mütalâa ve ücret tarifesindeki esaslara uygun bulunup bulunmadığı incelenerek, yevmiye numaraları düzenlenecek listede belirtilir.

h) Tutulması gereken defterler, kartonlar, kayıtlar ve bunların dayanağı olan evrak ile iş hacmine göre yeterli sayıda cilbent ve iş kâğıdı tetkik edilir.

ı) Kira sözleşmesi, personelle hizmet sözleşmeleri, bordrolar, Noterlik Kanunu Yönetmeliği gereğince tutulması zorunlu olan yazışma kartonları incelenir, muvazene defteri ile dayanağı olan fatura ve gider makbuzlarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı, yerinde olup olmadığı araştırılır, tereddüt hâlinde durum ilgili mercie bildirilir.

i) Noterin tahsil ettiği, katma değer vergilerinden dairedeki harcamalar için ödediği katma değer vergileri çıktıktan sonra bakiyesini süresinde merciine yatırıp yatırmadığına, ayrıca muvazene defterinin gider sütununda da düşümünü yapıp yapmadığına bakılır.

(8) Denetim sırasında hizmet mahallinin resmî bir dairenin gerektirdiği saygınlığı sağlayacak nitelikleri taşıyıp taşımadığı ve mefruşatının bu niteliğine uygun bulunup bulunmadığı üzerinde durulur.

(9) Noterlik iş ve işlemlerinin denetiminde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.

(10) Bu madde kapsamındaki incelemeler, gerektiğinde noter paylaşım sistemi kullanılarak UYAP ortamında yapılabilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“j) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak aktarılan ödenek işlemlerini yürütmek üzere büro kurulup kurulmadığı, büronun üçer aylık çalışmalarıyla ilgili raporun tanzim olunarak Türkiye Barolar Birliğine gönderilip gönderilmediği,”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin yirmi üçüncü fıkrasında yer alan “Bir yıldan ziyade” ibaresi “Bir yıl veya daha uzun süreli” şeklinde, otuz birinci fıkrasında yer alan “Hükümlülerin” ibaresi “Hükümlü ve tutukluların” şeklinde, yirmi altıncı, otuz beşinci ve otuz sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve otuz altıncı fıkrasına “infaz hâkimliğinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ceza infaz kurumunun idaresine yönelik” ibaresi eklenmiştir.

“(26) Hükümlü ve tutukluların kıymetli eşya ve kişisel paralarının emanete alınma, muhafaza, iade ve paralarının kullandırılma ve dağıtılma usullerine riayet edilip edilmediği; faizlerin mevzuata uygun şekilde işleme tâbi tutulup tutulmadığı gözden geçirilir.”

“(35) Defter ve belgeler tetkik edilir, Cumhuriyet başsavcılığından alınan hükümlü ve tutuklu listesi; ceza infaz kurumuna düzenlettirilen hükümlü ve tutuklu listesi, bunlara ilişkin defter kayıtları, tespit sırasında belirlenen hükümlü ve tutuklu mevcudu ve ceza infaz kurumu bilgi formu ile karşılaştırılır, yeterli sayıda hükümlü ve tutuklu dosyası gözden geçirilip, sırf cezanın çektirilmesine yönelik işlemler dışında kalan hususlarda hata yapılıp yapılmadığına bakılır. İncelenen hükümlü ve tutuklu kayıt defterinin numaraları inceleme tutanağında gösterilir.”

“(38) Yapılan denetim sonucu bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 sayılı Ceza İnfaz Kurumu Bilgi Formu tanzim ettirilir, aksayan hususlar denetim raporunda belirtilir, ceza infaz kurumuna ait kadro cetveli, izin-rapor çizelgesi, Cumhuriyet başsavcılığından alınan hükümlü ve tutuklu listesi, ceza infaz kurumuna düzenlettirilen hükümlü ve tutuklu defter numaralarını ihtiva eden hükümlü ve tutuklu isim listesi, Bakanlık memurları arasındaki işbölümünü gösteren ve gerektiğinde özeti çıkarttırılan cetvel denetim dosyasına konulur.”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İl ve ilçe seçim müdürlüklerinin denetimi

MADDE 80- (1) Seçim müdürlüklerinin seçim iş ve işlemleri dışında kalan faaliyetleri 16/4/2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik dâhilinde denetlenir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetimli serbestlik müdürlüğü ve büroları ile koruma kurulu işlemlerinin denetlenmesi

MADDE 81- (1) Denetimli serbestlik müdürlüğü ve büroları ile koruma kurulu işlemlerinin denetlenmesinde;

a) Denetime başlandığı tarih itibarıyla Cumhuriyet başsavcılığından ve denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürolarından alınan yükümlü listeleri ile buna ilişkin kayıtlar karşılaştırılır, iş hacmine göre gerektiğinde sondaj suretiyle yapılabilecek olan bu işlem sırasında kayıtların eksiksiz ve zamanında yapılıp yapılmadığına bakılır.

b) Koruma kurullarının, 10/11/2021 tarihli ve 31655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinde belirlenen şekilde oluşturulup oluşturulmadığı, 111 inci maddesi gereğince yapılması gereken periyodik toplantıların usulünce yapılıp yapılmadığı, 110 uncu maddesi uyarınca toplantı öncesinde gündem oluşturulması ve bilgilendirmenin müdürlük tarafından yerine getirilip getirilmediği araştırılır, toplantı ve karar yeter sayılarının anılan Yönetmeliğe uygun şekilde tecelli edip etmediği irdelenir, koruma kurulu tarafından alınan kararların ifası hususunda müdürlükçe işlem icra olunup olunmadığı incelenir.

c) Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürolarında bulunan iş bölümünden bir örnek alınarak, söz konusu programın adil ve hizmetin gereğine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ayrıca gereklerine göre hareket edilip edilmediği tetkik olunur.

ç) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 118 inci ve devamı maddelerinde belirtilen kayıtlar, 123 üncü maddesinde bildirilen defter ve 124 üncü maddesinde düzenlenen kartonların usulünce ve amacına uygun şekilde tutulup tutulmadığı araştırılır.

d) Denetimli serbestlik müdürlüğü veya bürosunun mevzuat gereği periyodik olarak düzenlemek durumunda olduğu çizelge, liste, plân ve projelerin süresinde hazırlanıp hazırlanmadığı ve ilgili evrak getirtilerek iletilmeleri gereken yerlere ulaştırılıp ulaştırılmadıkları kontrol edilir.

(2) Bu incelemeler sırasında, işlemlerin 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine bakılır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü ve büroları ile koordinasyon kurulu işlemlerinin denetlenmesi

MADDE 82- (1) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yapılan iş ve işlemler, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri ile Bakanlık genelge ve görüşleri kapsamında denetlenir.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin başlığında yer alan “daireleri ve ilçe seçmen kütük bürolarının” ibaresi “dairelerinin” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Adliyesi bulunmayan ilçelerdeki adalet dairelerinin denetimi, bağlı bulunduğu mahal ile birlikte gerçekleştirilir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe 85 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Bilirkişilik bölge kurullarının denetimi

MADDE 85/A- (1) Bilirkişilik bölge kurullarının denetiminde;

a) Disiplin soruşturmalarına ilişkin düzenlettirilen iş ve mahiyet cetvelleri dosyaya konulur, denetim döneminde sonuçlandırılmış ve derdest disiplin evrakından yeteri kadarı tetkik edilerek numaraları inceleme tutanağında gösterilir.

b) Yapılan denetim sonucu aksayan hususlar denetim raporunda belirtilir, kadro cetveli ve izin-rapor çizelgesi denetim dosyasına konulur.

c) 3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu, 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği, 30/1/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık genelge ve görüşlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.

ç) Önceki denetimde yapılan önerilere uyulup uyulmadığı kontrol edilir.

(2) Denetimde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.

Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinin denetimi

MADDE 85/B- (1) Eğitim merkezlerinin denetiminde;

a) Disiplin soruşturmalarına ilişkin düzenlettirilen iş ve mahiyet cetvelleri dosyaya konulur, denetim döneminde sonuçlandırılmış ve derdest disiplin evrakından yeteri kadarı tetkik edilerek numaraları inceleme tutanağında gösterilir.

b) Amacına uygun sayıda ve tarzda mesleki ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenme ve uygulanma durumları araştırılır, buna ilişkin düzenlettirilen liste denetim raporuna eklenir.

c) Kurum binası ve müştemilatı ile oda, yatakhane, yemekhane, kütüphane, derslik gibi bölümlerin fiziki durumları ve kullanım amaçları gözden geçirilir.

ç) 29/7/2002 tarihli ve 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu, 4/5/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 16/11/2015 tarihli ve 29534 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezleri ve Eğitim Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Bakanlık genelge ve görüşlerine uyulup uyulmadığı üzerinde durulur.

d) Yapılan denetim sonucu aksayan hususlar denetim raporunda belirtilir, eğitim merkezine ait kadro cetveli, izin-rapor çizelgesi, işbölümünü gösteren ve gerektiğinde özeti çıkarttırılan cetvel denetim dosyasına konulur.

e) Önceki denetimde yapılan önerilere uyulup uyulmadığı kontrol edilir.

(2) Denetimde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.

Türkiye Adalet Akademisinin denetimi

MADDE 85/C- (1) Türkiye Adalet Akademisinin denetiminde, bu Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölümlerinde gösterilen esaslar dairesinde sayım ve hesap kontrolü yapılır.

(2) Hesap ve işlemlerin, kayıt, defter ve belgelere uygunluğu tetkik edilir.

(3) Denetim sırasında ayrıca;

a) Başkanlık, daire başkanlıkları, merkezler ve müdürlüklerin görev ve faaliyetlerini 20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisinin Teşkilatı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen hedef ve ilkeler doğrultusunda yerine getirip getirmedikleri,

b) Danışma ve eğitim kurulu toplantılarının süresinde ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı,

c) Danışma ve eğitim kurullarının görevlerini mevzuat çerçevesinde ifa edip etmedikleri,

ç) Danışma ve eğitim kurullarının öneri ve tavsiyelerinin dikkate alınıp alınmadığı,

d) Önceki denetimde yapılan önerilere uyulup uyulmadığı,

hususları incelenir.

(4) Denetimde yukarıda değinilen hususlar dışında müfettiş tarafından gerekli görülen sair inceleme ve araştırmalar icra olunur.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Yedinci Bölümünün başlığı “Denetim Raporu” şeklinde ve 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 86- (1) Denetim raporu, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-23 sayılı form esas alınmak suretiyle hazırlanır, tespit edilen aksaklıklardan öneriler listesinde yer verilmeyen veya öneri konusu yapılmakla birlikte akıbetinin takibi gereken ya da Bakanlık tarafından tedbir alınmasını gerektiren hususlardan uygun görülenler, raporda ilgili birimin başlığı açılmak suretiyle ifade edilir. İşleyişi normal bulunan birimler ile mahallinde giderilen ve hâl kâğıtlarına yansıtılmayan basit aksaklıklar açısından başlık açılmaz. Yazı işleri müdürleri hakkında düzenlenen gizli raporda belirtilen kanaate, açılacak ilgili bölüm başlığı altında yer verilir.

(2) Genel sonuç bölümünde sırası ile;

a) Denetlenen birimlerin faaliyet ve işleyişlerinin normal yolda olup olmadığına,

b) Denetim yerinde alınan ihbar ve şikâyetler ile yapılan inceleme ve soruşturmalara,

c) Personel, ödenek, demirbaş eşya ve diğer hususlarda hissedilen ihtiyaç ve taleplere,

ç) Bir önceki denetimde yapılan önerilere riayet derecesine,

d) Haklarında hâl kâğıdı düzenlenen görevlilerin adlarına, hâl kâğıdı düzenlenmeyen görevlilerin adları ile birlikte düzenlenmeme sebeplerine,

e) Haklarında Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan (3) numaralı gizli fiş düzenlenenlerin adlarına,

f) Adalet memurları hakkında düzenlenen gizli raporların kaç adet olduğuna ve ilgili mercie tevdii edilme bilgisine,

g) Gerekli görülen diğer konulara ve müfettiş düşüncesine,

yer verilir.

(3) Denetim raporu ve öneriler listesi denetime katılan müfettişlerin tamamı tarafından imza edilir.

(4) Denetim dosyasının tanziminde, denetlenen birimin özelliğine göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı listede bulunan evraktan uygun olanlara, aynı sırayla ek numarası belirtilerek dizi listesi düzenlenmek suretiyle yer verilir. Öneriler listesi ve denetim raporu birer nüsha hâlinde düzenlenerek ek numarası verilmeksizin dosyaya konulur.

(5) Denetim dosyası ve raporu zorunlu hâller dışında mahallinde ikmal edilip postaya verilir.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin başlığına “düzenlenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tebliği” ibaresi eklenmiş, dördüncü ve on dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) İşin öneminin gerekli kıldığı durumlar haricinde, basit hatalardan kaynaklanan veya az sayıda dosya ve işleme ilişkin aksaklıklar öneri konusu yapılmaz.”

“(14) Bu Yönetmeliğin 113 üncü maddesine göre incelenen öneriler listesi, denetim döneminde o yerde çalışıp ayrılanlar da dâhil ilgili hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer görevlilere tebliğ edilmek üzere mahalline gönderilir. Ayrıca öneriler listesi içerdiği bölümler itibarıyla ilgili bulundukları Bakanlık birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlara tevdi edilir.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrasının birinci cümlesi ile yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hâl kâğıtları bir nüsha düzenlenerek müfettiş tarafından imzalanır.”

“(7) Denetim süreci de dâhil olmak üzere, denetim döneminde vefat eden veya yaş haddinden emekli olanlar hakkında hâl kâğıdı düzenlenmez.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin birinci, sekizinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hâl kâğıtlarının kimlik bölümü bu Yönetmeliğin ekinde bulunan Ek-3 sayılı formda yer alan açıklama, kalan kısımları ise denetim sırasında edinilen bilgiler esas alınarak bu Yönetmelik ekindeki ilgili formlara göre tanzim edilir.”

“(8) Hâl kâğıtlarının kişisel ve sosyal özellikleri bölümünde verilen not sonuç bölümünde sadece rakam ve yazı ile belirtilir ve derece kısmında değerlendirmesi yapılmaz. Meslekî bilgi ve çalışması bölümünde belirtilen notların toplamı sonuç bölümünde rakam ve yazı ile yazılır, verilen bu nota göre derecelendirme yapılır. Hâl kâğıtlarının ön ve arka yüzü ile birbiriyle ilgili haneleri arasında insicam bulunmasına dikkat edilir. Hâl kâğıtları müfettişlik mührü ile mühürlenerek imzalanır.”

“(10) Müfettişin gerekli gördüğü izahat ve kanaat, gerekiyorsa açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç bölümünde belirtilir.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 90- (1) Denetim sonucunda;

a) Cumhuriyet başsavcısı ve başsavcıvekilleri için Ek-5,

b) Cumhuriyet savcıları için Ek-6,

c) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı ve başsavcıvekilleri için Ek-7,

ç) Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcıları için Ek-8,

d) Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkan ve üyeleri için Ek-9,

e) Bölge idare mahkemesi adalet komisyonu başkan ve üyeleri için Ek-10,

f) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bilirkişilik bölge kurullarında görevli hâkim ve Cumhuriyet savcıları için Ek-11,

sayılı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan hâl kâğıdı formları doldurulur.

(2) Yargıtay ve Danıştay daire başkan ve üyeliklerinden atanan bölge adliye ve bölge idare mahkemesi adalet komisyonu başkan ve üyeleri ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı hakkında hâl kâğıdı tanzim edilmez.

(3) Henüz birinci derecenin son kademesine gelmemiş olanların terfie lâyık bulunup bulunmadığı, ikinci derece kadro aylığı almış olup da müteakip denetim tarihine kadar hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığı mesleğinde birinci sınıfa ayrılabilmek için gerekli görev süresini dolduracak olanlar ile bir sonraki denetim tarihine kadar birinci sınıf incelemesine tâbi tutulacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının emsallerine göre birinci sınıfa ayrılabilecek derecede temayüz edip etmediği, büyük merkezlerde görev yapmaya, müfettişliğe ehil bulunup bulunmadığı, görevinin veya görev yerinin değiştirilmesinde zorunluluk olup olmadığı gibi hususlar gerekiyorsa açıklama, müfettişin kanaati ve sonuç bölümünde belirtilir.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-12” ibaresi “Ek-15” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denetim sonucunda;

a) İcra başmüdürü, icra müdürü ve müdür yardımcıları hakkında Ek-12,

b) İcra kâtipleri için Ek-13,

c) Ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri ile idare memurları için Ek-14,

ç) Adli Tıp Kurumunda görev yapan başkan, başkan yardımcısı ve şube müdürleri için Ek-16,

d) Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü ve müdür yardımcıları için Ek-17,

e) Denetimli serbestlik müdürü, müdür yardımcısı ve şefleri için Ek-18,

f) Adalet Bakanlığı personel eğitim merkezleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezleri şube müdürleri için Ek-19,

g) Adli sicil müdürü, bilgi işlem müdürü, şube müdürü, şef, veri hazırlama kontrol işletmeni ve sair görevliler için Ek-20,

ğ) Psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, pedagog, tabip, öğretmen, veteriner, mimar, mühendis ve uzmanlar için Ek-21,

sayılı bu Yönetmeliğin ekinde yer alan hâl kâğıdı formları düzenlenir.”

“(3) Tabip, psikolog, sosyolog, pedagog, sosyal çalışmacı, mühendis, mimar, veteriner ve öğretmen gibi meslek sahibi görevlilerin meslekî bilgilerinin değerlendirilmesi yapılmaz.

(4) Hâkim, Cumhuriyet savcısı, icra başmüdürü, icra müdürü ve müdür yardımcısı, noter, ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürü ile idare memuru, denetimli serbestlik müdürü ve müdür yardımcısı, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü ve müdür yardımcısı, Adlî Tıp Kurumunda başkan ve başkan yardımcısı unvanı ile görev yapanlar haricindeki Bakanlık memurları hakkında hâl kâğıdı doldurulması müfettişin takdirine bağlıdır. Bunlardan, kanaat edinmeye elverişli nitelik ve derecede faaliyeti bulunmayanlar hakkında hâl kâğıdı düzenlenmeyebilir.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sicil ve özlük dosyaları

MADDE 93- (1) Denetim görevi alan müfettişler, denetime tâbi görevlilerin açık sicil ve özlük dosyasını inceleyebilirler.

(2) Ancak gerek gördüklerinde gizli sicille ilgili bazı bilgileri Başkanlık aracılığı ile isterler.”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 94- (1) Hâl kâğıtları ilgisine göre Başkanlıkça Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hâkim ve savcı adayları ile atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personele ait fiş ve gizli raporlar

MADDE 96- (1) Hâkim ve savcı adayları için 2802 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve Hâkim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve ekindeki örneğe göre (3) numaralı gizli fiş tanzim edilir. Fişin sonuç ve kanaat bölümünde zayıf, orta, iyi, pekiyi gibi derecelendirme yapılır.

(2) Adalet daireleri ile Adalet Bakanlığı merkez, taşra, bağlı ve ilgili kuruluşlarında, bilirkişilik bölge kurullarında çalışan ve atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen yazı işleri ve idari işler müdürü gibi sıfat taşıyanlar ile çalışmaları hakkında olumlu veya olumsuz yeterli kanaat oluşan diğer görevliler hakkında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-22 sayılı forma göre gizli rapor doldurulur.

(3) Birer nüsha olarak düzenlenen; (3) numaralı gizli fişler Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere raporla birlikte Başkanlığa, gizli raporlardan atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personel hakkındakiler ilgili adalet komisyonuna, atamaları Bakanlık tarafından yapılan personel hakkındakiler ilgili birime gönderilmek üzere Başkanlığa, atamaları Adlî Tıp Kurumunca yapılmış personel hakkındakiler ise Kurum Başkanlığına tevdi olunur. Tevdi yazısının bir örneği dosyaya konulur.

(4) Gizli raporlarda; personelin kimliği ve görevi ile ilgili bilgilere yer verildikten sonra, sosyal ve ahlaki durumu bakımından çevresinde bıraktığı izlenim, mahallinde gözlenen hâli ve diğer hâlleri ile mesleki bilgi ve çalışması yönünden özellikle uhdelerindeki hesapların düzgün ve güven verici bulunup bulunmadığı, maiyetine nafiz, görevlerine bağlı ve terfie layık olup olmadıkları hususundaki kanaat açıklanarak zayıf, orta, iyi, pekiyi şeklinde derecelendirme yapılır.

(5) 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi kapsamında olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yaptığı değerlendirilen memurlara başarı belgesi verilmesi teklif edilebilir.”

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atamaları Bakanlığa ait bulunan hâkim ve savcı adayları, icra başmüdürü, icra müdürü ve müdür yardımcıları, ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri, idare memuru, sayman, tabip, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürü, müdür yardımcısı, denetimli serbestlik müdürü, müdür yardımcısı, şef, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, pedagog, uzman, noter vekili, icra kâtibi ve memur gibi görevliler ile geçici yetkili noter yardımcılarının suç niteliğindeki fiilleri ve işlemleri ile disiplin cezasını gerektirir yolsuzluklarından dolayı, gerek denetim ve soruşturma, gerekse ihbar ve şikâyet sebebiyle izin alınmadan, haklarında soruşturma yapılır.”

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “komisyonlarına ait” ibareleri “komisyonlarınca teklif edilen” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına “İcra müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 106- (1) İcra başmüdürleri, icra müdürleri ve müdür yardımcıları, icra kâtipleri ve memurları, ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemur ve memurları, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürleri, müdür yardımcıları, denetimli serbestlik müdürleri, müdür yardımcıları, şefleri, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, pedagog ve uzman gibi Bakanlıkça atanan veya atanmaları komisyonlarca teklif edilen memurlar, yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtipleri ile bu sıfattan sayılan ve 657 sayılı Kanunun 1 inci ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren diğer personel bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen şartların varlığı hâlinde 15 inci ve 16 ncı maddelerdeki usul dâhilinde müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılabilirler.”

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4483 sayılı Kanuna tâbi görevliler hakkında soruşturma ve ön inceleme

MADDE 109- (1) 4483 sayılı Kanuna tâbi görevlilerin disiplin nedeniyle haklarında açılacak soruşturmalarda izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

(2) Bu görevliler hakkında adli soruşturma yürütülebilmesi için ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan deliller tespit edildikten sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca soruşturma izni alınması amacıyla konu, ayrıntılı bir yazıya bağlanarak yetkili mercie iletilmek üzere Başkanlığa bildirilir.

(3) Müfettişin ön inceleme yapmak üzere görevlendirilmesi hâlinde, deliller aynı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca toplanır ve ön inceleme aynı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen sürede tamamlanır.

(4) Ön inceleme sırasında toplanan delillere göre memurun adli yönden sorumlu olabileceği kanaatine varılırsa ifadesi alınır. Gerek görüldüğünde ifadenin yazılı olarak verilmesi istenebilir.

(5) İfadesi alınmak istenilen memura hangi konuda ifadesinin istendiği açıkça bildirilir.

(6) Ön inceleme için yapılan masraflar memurun görev yaptığı Cumhuriyet başsavcılığı veya ilgili birimin ödeneğinden karşılanır.

(7) Ön inceleme sonucunda adli yönden bir ön inceleme raporu, disiplin açısından ise ayrıca bir soruşturma raporu tanzim edilir. Ön inceleme raporunun sonuç bölümünde duruma göre ilgili hakkında “soruşturma izni verilmesi” veya “soruşturma izni verilmesine yer olmadığı” düşünceleri ifade edilir. Disiplin soruşturmasına ilişkin raporun sonuç bölümünde ise; 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası nazara alınarak madde ve bent tayini suretiyle “… cezası uygulanması” veya “işlem yapılmasına yer olmadığı” şeklinde kanaat belirtilerek rapor neticelendirilir.

(8) Disiplin soruşturmaları ve ön incelemeler için ayrı ayrı dosya düzenlenir.

(9) Dosya ve raporlar Başkanlık tarafından karar mercilerine gönderilir.”

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Cumhuriyet başsavcılığının ilgili” ibaresi “Cumhuriyet başsavcılığının veya ilgili birimin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Raporun düzenlenmesi sırasında;

a) Bu Yönetmeliğin 98 inci maddesinin yukarıdaki ilkelere aykırı olmayan hükümleri dikkate alınır.

b) Araştırma emri bir görevli hakkında ise eylemin doğrulanabileceği kanaati oluştuğu takdirde, ilgilinin sıfatı gözetilerek “inceleme yapılması” veya “soruşturma yapılması”; aksi hâlde “işlem yapılmasına yer olmadığı” biçiminde, diğer hâllerde ise konunun özelliğine uygun ifade kullanılarak düşünce açıklanır.”

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İncelemelerde “hakkında inceleme yapılanlar”, soruşturmalarda “hakkında soruşturma yapılanlar” başlığı altında; hakkında inceleme veya soruşturma yapılan görevlilerin adı, soyadı, sicili ve görev yeri gösterilir; herhangi bir görevli belirtilmeden verilen inceleme veya soruşturma emirlerinde sorumluların tespit edilememesi hâlinde bu bilgiye yer verilmekle yetinilir,

ç) İncelemelerde “inceleme maddesi”, soruşturmalarda “soruşturma maddesi”, inceleme ve soruşturmaların birlikte yapıldığı hâllerde “inceleme ve soruşturma maddesi” başlığı altında, haklarında inceleme veya soruşturma yapılan kimseler birden ziyade ise bunlara ait isnatlara ayrı ayrı yer verilir; tek kişi hakkında birden fazla isnat olduğunda her biri kendi bünyesi içinde ayrı maddeler hâlinde gösterilir; inceleme ve soruşturma konusu olay, yer, zaman ve ilgililerin konuyla olan irtibatlarını içerecek şekilde açıklanarak ilgili mevzuatındaki tavsife de yer verilmek suretiyle inceleme veya soruşturma maddesi tesis edilir,

d) İncelemelerde “yapılan inceleme”, soruşturmalarda “yapılan soruşturma”,  inceleme ve soruşturmaların birlikte yapıldığı hâllerde “yapılan inceleme ve soruşturma” başlığı altında, alınan emirden başlanılarak inceleme veya soruşturmanın ne şekilde yapıldığı, hangi delillerin toplandığı ana hatlarıyla açıklanır, toplanmasına gerek görülmeyen delillerin toplanmama sebepleri ile soruşturmalarda ilgilinin savunmasına başvurulup başvurulmadığı bilgisi de dâhil olmak üzere yapılan tüm işlemler gösterilir; kişisel suç iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturmalarda ise ayrıca adli yönden soruşturma yapılması için yetkili Cumhuriyet başsavcılığına bildirimde bulunulduğu bilgisine yer verilir,”

“f) “Uygulanması düşünülen işlem” bölümünde;

1) Gerekçe tekrar edilmeksizin incelemelerde “soruşturma yapılmasına yer olmadığı”; soruşturma maddelerinde ise adli yönden suç mahiyetinde görülen hususlardan dolayı ilgili kanun maddesine değinilmeksizin “kovuşturma yapılması”, disiplin bakımından meslekten çıkarma ile yer değiştirme cezaları hariç nevi gösterilmeden “disiplin cezası uygulanması”; bu Yönetmeliğin 103 üncü maddesi uyarınca soruşturma aşamasına geçilmesine rağmen gerek adli ve gerekse disiplin bakımından bir muamele ifasına lüzum görülmeyen hâllerde ise “soruşturma evrakının işlemden kaldırılması” şeklinde düşünce bildirilir,

2) Yapılan tahkikat sonucunda fiillerin 2802 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde düzenlenen zamanaşımına uğradığının veya af kapsamında kaldığının anlaşılması hâlinde raporun sonuç bölümü “zamanaşımı veya af nedeniyle işlem yapılmasına yer olmadığı” şeklinde kaleme alınır,

3) 2802 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine göre disiplin soruşturmasını gerektiren kişisel suç iddialarında; incelemelerde “soruşturma yapılmasına yer olmadığı”, soruşturmalarda ise meslekten çıkarma ile yer değiştirme cezaları hariç nevi gösterilmeden “disiplin cezası uygulanması”, soruşturma aşamasına geçilmesine rağmen disiplin bakımından bir muamele ifasına lüzum görülmeyen hâllerde ise “soruşturma evrakının işlemden kaldırılması” şeklinde kanaat açıklanır,

4) Noterler hakkında düzenlenecek raporların, uygulanması düşünülen işlem ve genel sonuç bölümlerinde; noterin eylemi suç mahiyetinde görüldüğü takdirde Noterlik Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca “kovuşturma yapılması”, sadece disiplin cezasını gerektiren hâlde aynı Kanunun 124 üncü maddesi gereğince “disiplin kovuşturması yapılması” şeklinde düşünce bildirilir, suç teşkil eden fiil aynı zamanda disiplin cezası tayinini de gerektiriyorsa iki hâle birlikte yer verilir, iddianın veya tahkik konusu hususların doğrulanmaması hâlinde ise “soruşturma evrakının işlemden kaldırılması” görüşü yazılır.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 114- (1) Denetime ilişkin dosya ve raporların asılları ile araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarının suretleri Kurul arşivinde saklanır. Araştırma, inceleme ve soruşturma raporlarının asılları dosyaları ile birlikte Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, denetim raporlarına ekli hâl kâğıtları ve (3) numaralı gizli fişler ile gerektiğinde denetim raporlarının bir sureti ise ilgisine göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu, genel müdürlük veya başkanlıklara gönderilir.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birimleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Hâkimler ve Savcılar Kurulu” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Şekil şartları bu Yönetmelik veya Başkanlık tarafından belirlenmiş olanlar dışında yer alan yazışmalarda, 9/6/2020 tarihli ve 2646 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri tatbik edilir.”

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alınan ihbar, şikâyet ve müracaatların intikali

MADDE 119- (1) Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma sırasında, atamaları Bakanlıkça yapılan ve adalet komisyonlarınca teklif edilen görevliler hakkında Yönetmeliğin 104 üncü ve 105 inci maddeleri kapsamında soruşturma yapılmasını gerektirmeyen konularda alınan ihbar ve şikâyetler ile hükümlü ve tutuklularca ileri sürülen, adli veya idari yollardan hâlli mümkün konulardaki müracaatlar gereği yapılmak üzere ilgili mercie intikal ettirilerek icabında durum Başkanlığa bildirilir.”

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3 numaralı fiş” ibaresi “(3) numaralı gizli fiş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“UYAP ile ses ve görüntü bilişim sisteminin kullanılması

MADDE 122- (1) Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bunlara ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde UYAP’ın sağladığı imkânlardan, güvenli elektronik imza da kullanılmak suretiyle yararlanılır. Güvenli elektronik imzayla oluşturulan belgeler ayrıca fiziki olarak gönderilmez.

(2) Elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmış aslının aynı olduğu belirtilerek, Başkanlığın görevlendireceği personel veya ilgili müfettiş ya da müfettişin görevlendireceği personel tarafından çıkarılarak imzalanır.

(3) Başkanlığa ve müfettişlere elektronik ortam dışında gönderilen evrak, tarama ve dağıtım merkezinde elektronik ortama aktarılarak UYAP’a kaydedilir.

(4) Müfettişler denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemlerini gerektiğinde UYAP ile ses ve görüntü bilişim sistemini kullanarak yerine getirebilir.

(5) Müfettişler, teftiş yaptığı birimlerde UYAP’ın kullanılmasını ve bu konuya ilişkin mevzuata uyulup uyulmadığını denetler, gerektiğinde Kurula teklifte bulunur.”

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ilâ Ek-17’si ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan ekler eklenmiştir.

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 95 ve 108 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 56- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 57- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu