Bölge Adliye Mah. KararlarıHaciz&Muhafaza

6772 sayılı yasanın 4.maddesine dayanılarak borçlunun fazla mesai ücretinin Haczi

T.C.
SAMSUN
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
4. HUKUK DAİRESİ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
G E R E K Ç E L İ K A R A R

DOSYA NO : 2017/2799
KARAR NO : 2018/831

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : TOKAT İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/09/2017
NUMARASI : 2017/56 E. – 2017/259 K.
DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 13/04/2018
KARAR YAZIM TARİHİ : 13/04/2018
Dairemizce yapılan dosya üzerinden inceleme sonucunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM:Şikayetçi vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi ile özetle, davalı vekilinin müvekkili hakkında Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/8233 Esas sayılı takip dosyası ile yapılan icra takibinde, almakta olduğu maaşı, diğer hak ve alacakları fazla çalışma ücretlerinin tamamının üzerine konulan haciz kararlarının kaldırılmasını şikayet yolu ile talep etmiştir.
SAVUNMA:Davalı vekili özetle, davaya konu alacağın nafaka alacağı olduğunu ve nafaka alacağının öncelikli alacak olduğu beyan ederek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
DELİLLER: Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/8233 Esas sayılı takip dosyası.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ:Şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
İSTİNAFA BAŞVURAN TARAF VE İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:Davalı vekili tarafından, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ve hafta tatil ücretinin ücret olarak kabul edildiğinden 1/4’ünün haczedilebileceği belirtilerek istinaf yasa yoluna başvurulmuştur.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Borçlu vekili tarafından Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/8233 Esas sayılı dosyasında müvekkilinin almakta olduğu ücreti dışındaki ikramiye, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücretinin tamamı üzerine konulan haczin kaldırılması talep edilmiş, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/8233 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; icra müdürlüğünce borçlunun çalıştığı A…….. Yem-Soya ve Tekstil San. A.Ş. ‘ya yazılan 10/02/2017 tarihli haciz müzekkeresi ile borçlunun maaşının 1/4’ü ile maaş farkları ve fazla çalışma ücretinin tamamının haczine karar verildiğinin belirtildiği, bu yazıya göre incelenen takip dosyasından borçlunun ikramiye ve yıllık izin ücreti alacağına haciz konulmadığı anlaşılmakla bu alacaklar yönünden davacı borçlunun şikayetinin hukuki yarar yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsiz bulunmuştur.

Fazla çalışma ücreti üzerine konulmuş hacizle ilgili yapılan değerlendirmede;
Her ne kadar İlk derece mahkemesince 6772 sayılı yasanın 4.maddesine dayanılarak borçlunun fazla mesai ücretinin haczinin mümkün olmadığı gerekçesiyle fazla mesai ücretine konan haczin kaldırılmasına karar verilmiş ise de, 6772 sayılı yasa devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçi statüsündeki personeli kapsamakta olup, davacı A………. Yem-Soya ve Tekstil San. A.Ş.’de işçi olarak çalıştığından 6772 sayılı yasa kapsamına giren kişilerden değildir. Bu nedenle davacının fazla mesai ücreti üzerine 1/4 oranında haciz konulabilir. Buna göre ilk derece mahkemesince fazla mesai ücreti üzerine konulan haczin tamamen kaldırılmasına karar verilmesi isabetsiz bulunmuştur.
Bu itibarla; yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile HMK’nın 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yerine ikramiye ve yıllık izin ücreti yönünden şikayetin hukuki yarar yokluğundan reddine, fazla mesai ücreti yönünden ise şikayetin kısmen kabulüne ilişkin yeniden esas hakkında düzeltilerek karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davalının istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-2 maddesi gereğince KABULÜ İLE, Tokat İcra Hukuk Mahkemesi’nin 27/09/2017 tarihli 2017/56 Esas 2017/259 Karar sayılı kararının kaldırılmasına, yerine yeniden esas hakkında aşağıdaki HÜKMÜN OLUŞTURULMASINA,
“1-Davacının şikayetininin KISMEN KABUL, KISMEN REDDİ ile;
Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2016/8233 Esas sayılı dosyasında, şikayetçi-borçlunun fazla çalışma ücretinin 1/4’ü üzerine konan haciz baki kalmak koşuluyla 3/4’lük kısmına konulan HACZİN KALDIRILMASINA,
Davacının ikramiye ve yıllık izin ücretine takip dosyasından konmuş bir haczin bulunmadığı anlaşıldığından ikramiye ve yıllık izin üreti ile ilgili haciz kaldırma şikayetin hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden REDDİNE,
2-Alınması gerekli 35,90 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 4,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacı tarafından yapılan 45,90 TL dava açma gideri ile 21,20 TL posta ve tebligat gideri olmak üzere toplam 67,10 TL yargılama giderinin kabul ret oranına göre 33,55 TL’sinin davalıdan alınırak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,
4-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdirdiğinden AAÜT gereğince 725 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
5-Davalı kendisini bir vekil ile temsil ettirdirdiğinden AAÜT gereğince 725 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6-6100 sayılı H.M.K’nın 333.maddesi uyarınca arta kalan avansın karar kesinleştiğinde şikayetçiye iadesine,”
2-Davalı tarafından yatırılan 31,40 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davalıya iadesine,
3-Dosyanın İstinaf Mahkemesine gönderilmesi amacıyla yapılan 85,70 TL istinaf başvuru harcı ile 52,30 TL posta masrafı ve tebligat gideri olmak üzere toplam 138,00 TL istinaf yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-İnceleme duruşmasız yapıldığından vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
5-Kararın mahkemesince bilgi mahiyetinde taraflara tebliğine,
Dair, HMK. 353/1-b-1 maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda İİK. 6763 sayılı kanun ile değişik 364. maddesi gereğince alacağın 40.000 TL’nin altında kalması nedeni ile kesin olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.13/04/2018

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu