12. Hukuk Dairesi2018 Yılıİlamların İcrasıKat Mülkiyeti Kanunu

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/a. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. HGK’nun 03.10.2001 tarih ve 2001/18-642 E.-2001/662 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere, bu sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.

12. Hukuk Dairesi         2018/3975 E.  ,  2018/8922 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine başlatılan örnek 4-5 ilamlı icra takibinde; borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, ilama müstenit … Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile alacaklı lehine hüküm altına alınan tazminat ve işçilik alacaklarından, alacaklının, çalıştığı apartman yönetimi ile arasındaki hizmet sözleşmesinin feshi tarihi itibariyle taşınmaza malik olmadığını, dolayısıyla borçtan sorumlu tutulamayacağını ileri sürerek aleyhinde düzenlenen icra emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece, borçlunun karar tarihinde malik olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20/a. maddesi hükmüne göre kat maliklerinden her biri, kapıcı giderlerinden (ücret, sigorta pirimi, kıdem tazminatı vs.) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. HGK’nun 03.10.2001 tarih ve 2001/18-642 E.-2001/662 K. sayılı kararında da benimsendiği üzere, bu sorumluluk borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.
Somut olayda, icra takibine dayanak yapılan … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19/02/2016 tarih ve 2016/25 E. 2016/33 K. sayılı ilamının incelenmesinde; alacaklının … Apartmanında kapıcı olarak çalışırken, hizmet sözleşmesinin 05/11/2014 tarihinde feshi nedeniyle, tazminat ve işçilik alacaklarına hükmedildiği, borçlu (…) … Bankası A.Ş. … Şubesi’nin, … Apartmanında bulunan taşınmaza 22/05/2015 tarihinde malik olduğu görülmektedir.
Bu durumda; şikayetçi borçlu (…) … Bankası A.Ş. … Şubesi’nin, hizmet sözleşmesinin feshedildiği ve dolayısıyla borcun doğduğu 05/11/2014 tarihi itibariyle malik olmadığı, hizmet sözleşmesinin feshi tarihinden, hatta dava tarihinden (23/01/2015’ten) sonra 22/05/2015 tarihinde malik olduğu dikkate alındığında, takibe konu borçtan sorumlu olmadığının kabulü gerekir.
O halde, mahkemece şikayetin kabulü ile şikayetçi banka hakkındaki takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu