Görüş YazılarıMerkezi Takip Sistemi (MTS)

MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 86420598-520/7678 26/09/2019
Konu : MTS Takipleri ve İtiraz Dilekçeleri

……….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 3/7/2019 Tarih, 86420598-360/5367 Sayılı yazılarımız.

6/12/2018 tarihli ve 7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkındaki Kanun 19/12/2018 tarihinde 30630 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1 ila 9 uncu maddeleri ile, geçici 1 inci maddesi, 18 ve 19 uncu maddeleri 1/6/2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Kanunun kapsamı 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini oluşturmaktadır. Kanunun uygulanmasına ilişkin hususlar için anılan kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik hazırlanarak 29/5/2019 tarihinde 30788 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunun “Ödeme emrine itiraz” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilir. İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı, en geç iki iş günü içinde sisteme yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir.” hükmüne,
Bahsi geçen yönetmeliğin “Ödeme emrine itiraz” başlıklı 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İcra dairesi, itiraza ilişkin evrakı aynı gün UYAP’a yükler, aslını alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderir. Borçluya, itiraz ettiğine ilişkin ücretsiz bir alındı belgesi verilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümler çerçevesinde 1/6/2019 tarihinde yürürlüğe giren kanun ve yönetmelik gereğince birden fazla icra dairesi bulunan mahallerde, MTS takiplerine yapılan itirazlara ilişkin dilekçelerin ve tebliğ mazbataları asıllarının muhafazası için icra dairesi görevlendirilmesi komisyonlar tarafından yapılmaktadır.
Bu konu ile ilgili olarak ekte sunulan ilgi sayılı yazılarımız ile MTS takiplerine yapılan itirazlarla ilgili işlemlerin itiraz dilekçesini alan icra müdürlüklerince yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar Başkanlığımızca tüm icra dairelerine duyurulmuştur. Ancak bazı icra müdürlüklerince yazımızda belirtilen hususlara aykırı olarak MTS’ye ilişkin ödeme emirlerine yapılan itiraz dilekçelerinin muhabere ortamında evrak numarası alınarak sisteme yüklenmeksizin yetkili icra dairesine gönderilmeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Sanal olarak işlem yapan MTS ortamında, icra takiplerine gelen itirazların sisteme yüklenmemesi durumunda takibin itiraz olmaksızın kesinleşmiş gibi işlem göreceği, süresinde itiraz edilmesine rağmen işlemlere devam edileceği, bu durumunda hak kayıplarına ve şikayetlere neden olabileceği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla, MTS ortamında açılan icra takiplerine ilişkin itiraz dilekçelerini alan icra dairelerince kanunda belirtildiği üzere dilekçenin sisteme yüklenmesinin öncelikle yerine getirilmesi, sisteme yükleme yapılmadan dilekçe aslının alacaklının takip talebinde bildirdiği icra dairesine gönderilmemesi, aksaklıkların ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için hassasiyet gösterilmesi amacıyla yazımız ve eklerinin icra dairelerinde çalışan personele tebliğ edilmesi hususunda;
Bilgi edinilmesi ile gereği için keyfiyetin yargı çevrenizdeki icra müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu