Görüş Yazıları

Kurum Avukatları Elektronik Tebligat  Adresi Tanımlanması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Sayı : E-54239929-708.01-938/6494 09.05.2024
Konu : Kurum Avukatları Elektronik Tebligat  Adresi Tanımlanması
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 15.04.2024 tarihli ve E-73640249-045.02[01]-27-2024- 277/10325 sayılı görüş yazısı.
Genel Müdürlüğümüze kamu kurumu avukatlarınca zaman zaman vekil ekleme, tebligat gönderimi vb. sorunlar iletilmektedir. Kamu avukatı olup Avukatlık Elektronik Tebligat adresi bulunan 2.889 adet, fiziki adresi bulunan 6.383 adet ve hiçbir adres bilgisi bulunmayan 7.007 adet kamu avukat kaydı yer almaktadır. Adres bilgisi bulunmayan avukatlar için UYAP kullanıcılarınca vekil ekleme, tebligat hazırlama işlemleri yapılamamaktadır. Uygulama birliği yönüyle Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden kamu avukatlarına, çalışmakta oldukları kurum UETS e-Tebligat adresinin eklenmesi hususunda görüş talep edilmiştir.
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nce ilgi’de kayıtlı yazı ile ” idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk müşaviri ve avukatların liste ile komisyonlara bildiriminde (özel avukatlık yapıp, kamuda geçici süreli sözleşmeye bağlı çalışanlar hariç) avukatlık elektronik tebligat adresi olarak kurum UETS e-Tebligat adresinin komisyon başkanlıklarınca toplu olarak tanımlatılması hususuna da yer verilmesinin isabetli olacağı ” mütalaa edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı tarafından 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri genelgesi Haberleşme Giderleri başlığında “Kamu kurum ve kuruluşları, tebligatlarını ilgili mevzuatında istisna tutulan durumlar hariç elektronik tebligat sistemlerini kullanarak yapacaklardır. Mevzuat hükümleri uyarınca elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olmayan kişilerin bu sistemlere dahil olabilmesi kamu idarelerince teşvik edilecek ve azami gayret gösterilecektir. Elektronik bilgi yönetim sistemleri üzerinden yapılan resmi yazışmalar ayrıca posta ile gönderilmeyecektir” hükmü ile  kağıt kullanımının en aza indirilmesi ve yazışmaların elektronik ortamda yapılması gerektiği belirtilmiştir.
 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında; “İdareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin idare vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.” hükmü yer almaktadır.
Kamu kurumlarınca bünyelerinde çalışmakta olan avukatlara kurum UETS e-Tebligat adresinin “Avukatlık Elektronik Tebligat Adresi” olarak, Adalet Komisyonlarına müracaat ile avukat admin rol yetkisine sahip personelce tanımlanabilmekte ve aynı şekilde hizmet ilişiği sona erenlerden yapılan tanımlama kaldırılabilmektedir. Bu şekilde avukat seçilerek yapılan e-tebligatlarda adres sahibi ilgili kamu kurumu olmakta, avukatın izin vs. durumlarında e-tebligat bilgileri hukuk birimi yetkililerince görüntülenebilmekte olası hak kaybı ve mağduriyetler de engellenmiş olmaktadır.
Bu itibarla; idareleri vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk müşaviri ve avukatların  komisyonlara bildiriminde (özel avukatlık yapıp, kamuda geçici süreli sözleşmeye bağlı çalışanlar hariç) Avukatlık Elektronik Tebligat adresi olarak kurum UETS e-Tebligat adresinin Komisyon Başkanlıklarınca tanımlatılması hususunda,
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu