HGKTebligatYargıtay Kararları

1.Haciz İhbarnamesinin 3.Şahsa Teb.Kan.35.Mad. Göre Tebliğ Edilemeyeceği

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
E:1996/529
K:1996/1692
T:07.02.1996
Merci kararının müddeti icinde temvizen tetkiki Her iki taraf yekilleri tarafından istenilmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 8.01.1996 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: 1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosyadaki bilgi ve belgelere, kararın dayandığı gerekçeye göre alacaklı vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Şikayetçi vekilinin temyizine gelince; 3. kişi M.D.`nin … adresine gönderilen 1. haciz ihbarnamesi, bila tebliğ iade edilmiştir. Bundan sonra aynı adrese 89/1-89/2 haciz ihbarnameleri Tebligat Kanunu`nun 35. maddesine göre tebliğ edilmiştir. 21.9.1995 tarihinde … adresine hacze gidilmiş, kapı kilitli olduğundan çilingirle açtırılarak 3. kişinin gıyabında mankul malları haczedildiği görülmüştür. Şikayetçinin bu tarihte 89/1 ve 89/2 ihbarnamelerinin tebliğini öğrendiğine ilişkin merciin gorüşünde isabet yoktur. 3. kişi vekili merciye verdiği 26.9.1995 tarihli şikayet dilekcesinde haciz ihbarnamelerinin tebliğinin usulsüz oldugunu ileri surerek tebligatların ve haczin iptalini istemistir. 2.10.1995 tarihınde ise icra müdürlüğüne itiraz etmiştir. 3. kişiye usulen tebligat yapılmadan 35. madde uyarınca yapılan tebligatlar usulsüzdür. Tebligat Kanunu`nun 32. maddesi gereğince 3. kişinin tebliği öğrendiği tarih tebliğ tarihi sayılır. 3. kişi vekili şikayet dilekçesinde öğrendiği tarihi bildirmediğinden öğrenir öğrenmez şikayet ettiğinin kabulü gerekir. Merciin 89/1 haciz ihbarnamesinin iptali isteğinin reddine ilişkin karar bu gerekçe ile doğrudur. 3. kisi oğrendiği tarihten itibaren suresinde icraya itiraz ettiginden 2. haciz ihbarnamesı çıkarılamaz. Acıklanan şu duruma göre 3. kişinin 1. haciz ihbarnamesi tebliğine 26.9.1995 tarihinde öğrendiğinin tesbitine, icra müdürlüğüne yaptığı itirazın süresinde olduğunun kabulüne, 2. haciz ihbarnamesinin 1. haciz ihbarnamesi kesinleşmeden çıkarılması nedeni ile iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir.
SONUÇ: Şikayetçi 3. kişi vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda 2. bentte açıklanan nedenle İİK. 366 ve HUMK. 428 maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 7.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Bu karara göre yapılmaması gerekiyor, buna benzer bir karar daha görmüştüm, üçüncü şahsa 35. maddeye göre tebligat yapılarak itiraz hakkı tanınmadan üçüncü şahıstaki alacağın kesinleştirilmesinin doğru olmadığı manasında.
Ödeme emri tebliği ile ilgili de aşağıdaki karar var.
T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2006/12-481
K. 2006/482
T. 28.6.2006
• ŞİKAYET DAVASI ( Adres Değişikliğini Bildirmeyen Şirketin Ticaret Sicilinde Yazılı Adresine 35. Madde Uyarınca Yapılan Tebligat Usule Uygun Olduğu )
• ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLDİRMEYEN ŞİRKET ( Ticaret Sicilinde Yazılı Adresine 35. Madde Uyarınca Yapılan Tebligat Usule Uygun Olduğu – Şikayet Davası )
• TEBLİGAT ( Adres Değişikliğini Bildirmeyen Şirketin Ticaret Sicilinde Yazılı Adresine 35. Madde Uyarınca Yapılan Tebligat Usule Uygun Olduğu )
7201/m. 10, 35
2004/m. 269
ÖZET : Davacı, ödeme emrinin usulsüz tebliği iddiasıyla ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Somut olayda, davacı şirketin kira sözleşmesinde gösterilen adresine gönderilen ödeme emri bila tebliğ dönmüştür. Ticaret sicil müdürlüğünden verilen cevapta, aynı adresin kayıtlı olduğunun görülmesi üzerine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca tebligat yapılmıştır. Adres değişikliğini bildirmeyen şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresine 35. maddeye göre yapılan tebligat usule uygundur. Bu durum karşısında davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm kurulması hatalıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki “şikayet” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 6. İcra Mahkemesi’nce davanın kısmen kabulüne dair verilen 13.04.2005 gün ve 33-239 sayılı kararın incelenmesi davalı-alacaklı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 28.11.2005 gün ve 2005/20012 E. 23405 K. sayılı ilamı ile, ( …Alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine kira alacağına dayalı genel haciz yoluyla başlatılan İcra takibinde örnek ( 51 ) nolu ödeme emirlerinin kira sözleşmesinde belirtilen ” … Sok. No: 1 Şirinyer/İzmir” adresine gönderildiği, bila tebliğ dönmesi üzerine ticaret sicilinden yapılan tahkikatta borçlu şirketin ticari merkezinin aynı adres olduğunun tespit edilmesi nedeniyle T.K.’nun 35. maddesi uyarınca tebliğ işleminin tamamlandığı anlaşılmaktadır. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 10. maddesinde tebligatın ilgilinin bilinen en son adresine yapılacağı öngörülmektedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu