12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra TakibiTakip Açılış

İcra takibinin dayanağı ipotek akit tablosundan, ipoteğin kesin borç ipoteği niteliğinde olduğu ve 2 yıl süreli olduğu anlaşıldığından, 2 yıllık süre dolmadan ve borçlunun temerrüdü gerçekleşmeden, alacaklının ipotek alacağını takip konusu yapamayacağı

İcra takibinin dayanağı ipotek akit tablosundan, ipoteğin kesin borç ipoteği niteliğinde olduğu ve 2 yıl süreli olduğu anlaşıldığından, 2 yıllık süre dolmadan ve borçlunun temerrüdü gerçekleşmeden, alacaklının ipotek alacağını takip konusu yapamayacağı-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi S. Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasına işin ivediliği ve niteliği nedeniyle 5311 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 366. maddesi hükmü uygun bulunmadığından bu yöndeki isteğin reddine oy birliği ile karar verildikten sonra işin esası incelendi:

Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte, alacaklının icra mahkemesine başvurusunda; takip dayanağı ipoteğin kesin borç ipoteği niteliğinde olduğunu, icra müdürlüğünce icra emri düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek ödeme emrinin iptali ile borçluya icra emri gönderilmesi talebinde bulunduğu, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, alacaklının istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, takip dayanağı ipoteğin kesin borç ipoteği niteliğinde olduğu gerekçesi ile mahkeme kararının kaldırıldığı ve şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmüştür.

İcra takibinin dayanağı 14/02/2019 tarih ve 2004 yevmiye nolu ipotek akit tablosunda; ”… 1 nolu işyerinin tamamı Feti A. Ç. adına kayıtlı iken, bu defa adı geçen A. A.’den aldığı 300.000 TL bedel mukabilinde borca karşılık A. A. lehine 2. Derecede, faizsiz ve 2 yıl süre ile … ipotek tesis ettiği” sözcüklerinin yazılı olduğu görülmüştür. Bu hali ile takip dayanağı ipotek kesin borç (karz) ipoteği niteliğinde olup, akit tarihi olan 14/02/2019 tarihinden başlamak üzere 2 yıllık sürenin sonunda alacağın tahsili için takibe konulabilir. 2 yıllık süre dolmadan ve borçlunun temerrüdü bu şekilde gerçekleşmeden, alacaklı, ipotek alacağını takip konusu yapamaz. Takip şartı niteliğindeki bu hususun mahkemece resen dikkate alınması gerekir.

O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, ipoteğin vadesinin dolmasından önce (19/07/2019 tarihinde) takip başlatılması nedeniyle alacaklının şikayetinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz isteminin kabulü ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin 15/12/2021 tarih ve 2021/787 E. – 2021/3381 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 29/09/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 29.09.2022 T. E: 1870, K: 9589

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu