Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

Yurt dışı sigorta mercii tarafından ödenen aylığın haczedilmesi mümkündür.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2015/32995
KARAR NO : 2016/9223
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Uşak İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 12/05/2015
NUMARASI : 2014/149-2015/296

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu, Avusturya Emeklilik Sigorta Kurumu’ndan gönderilen emekli maaşının yatırıldığı banka hesabı üzerindeki haczin kaldırılmasını, banka hesabının ayrıca emekli maaş hesabı olarak tanımlanmamış olması halinde ise, bu hesaba yatan emekli maaşı üzerine konan haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
İİK.nun 83. maddesi uyarınca; borçlunun maaş ve ücretinden, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktar haczedilemez, borçluya bırakılır. Buna göre; maaşlar, ödenekler, her çeşit ücretler, emekli aylıkları, sigortalar veya emekli sandıkları tarafından tahsis edilen iratların bir kısmı haczedilemez.
Anılan maddedeki maaş ve ücret kavramı, sınırlayıcı bir açıklama bulunmadığından geniş yorumlanmalı, ne şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, borçlunun bedeni veya fikri çalışmasının karşılığı olan her türlü ücret ödemesi, bu kavram içinde değerlendirilmelidir. Kanun koyucu, ücretin kaynağı veya ödeyen yönünden bir ayrım yapmamış, borçlunun geçimini sağladığı bir ücret olup olmadığı hususunu değerlendirmiştir. Ücretin, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli olan miktarı, icra müdürü tarafından, borçlunun ve ailesinin sosyal, sağlık ve tahsil durumlarına göre takdir edilir”(HGK’nun 10.06.2009 tarih ve 2009/12-166 E.-2009/254 K. sayılı ilamı).
Bu bağlamda, yurt dışı sigorta mercii tarafından ödenen aylığın haczedilmesi mümkün ise de, İİK.nun 83. maddesindeki düzenleme kapsamı çerçevesinde, yani borçlunun elde ettiği gelirin, sosyal, sağlık ve tahsil durumlarına göre, borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için gerekli miktarın belirlenerek yurt dışı emekli aylığının kısmen ya da tamamen haciz kapsamı dışında tutulup tutulmayacağı yönünde araştırma yapılarak şikayetin incelenmesi gerekir.
Somut olayda, borçluya Avusturya Emeklilik Sigorta Kurumu’ndan 120,75 EURO yaşlılık aylığı bağlandığı, haciz konulan Ziraat Bankası Ulubey Şubesi’nin 29318431-5002 numaralı banka hesap hareketlerinin incelemesinde ise 120,75 EURO’nun çeşitli dönemlerde banka hesabına yatırıldığı görülmüştür.
O halde mahkemece, adı geçen banka hesap hareketleri üzerinde inceleme yapılıp, hesaba yatan paraların Avusturya Emeklilik Sigorta Kurumu’nca bağlanan 120,75 EURO yaşlılık aylığı olup olmadığı belirlenerek, yaşlılık aylığı olduğunun anlaşılması halinde İİK’nun 83. maddesine göre araştırma yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu