19. Hukuk Dairesi2019 YılıTebligat

Tebligat adresinin yıkılmış olması durumunda Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen ve şeklen uyulması zorunlu kurallardan olan “evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması” şartının yerine getirilmesinin olanaklı olmadığı

Tebligat adresinin yıkılmış olması durumunda Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen ve şeklen uyulması zorunlu kurallardan olan “evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması” şartının yerine getirilmesinin olanaklı olmadığı- Bu durumda, mahkemece, yıkılan yerin yeniden yapılıp aynı numarayı alıp almadığının belediyeden sorulması, yıkılan yer aynı numarayı almışsa buraya T.K.’nun 35. maddesine göre tebligat yapılması, eğer yıkılan yer yeniden yapılıp aynı numarayı almamışsa, davalının adresinin öncelikle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırılarak tespit edilmesi, yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılacağından davalıya gerekçeli karar ve asıl ve birleşen davalar davacısı vekilinin temyiz dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilerek yasal sürenin geçmesine müteakip dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesine-

Asıl davacı … ve birleşen davacılar 1-… 2-… vekilleri Av. … ile asıl ve birleşen davalılar 1-… 2-… vekili Av. … aralarındaki asıl ve birleşen menfi tespit davaları hakkında İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden verilen 2008/330 esas, 2016/457 karar sayılı ve 10.05.2016 tarihli hüküm asıl ve birleşen davacılar vekilince her ne kadar duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, duruşma isteminin asıl ve birleşen her bir dava yönünden ayrı ayrı değerlendirilerek miktar yönünden reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

Davalı …’e, eşinin merniste kayıtlı adresine doğrudan Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre yapılan tebligat usulsüzdür. Davalı …’e gerekçeli karar ve asıl ve birleşen davalar davacısı vekilinin temyiz dilekçesi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine uygun olarak tebliğ edilmemiştir. Zira 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 11.01.2011 tarih ve 6099 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile değişik Tebligat Kanunu’nun 35. maddesinin 2. fıkrasında; “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır” düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre, tebligat yapılabilmesi, muhatabın adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin bulunmaması şartına bağlanmıştır. Adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresinin tespit edilmesi halinde 6099 sayılı Kanun ile değişik 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi gereğince tebligat yapılacaktır. Tebligat Kanunu’nda 6099 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası, gerçek kişiler yönünden 35. maddeye göre tebligat yapılabilmesi için, borçlunun adres kayıt sisteminde bir adresinin bulunmaması ve ayrıca daha önce kendisine veya adresine Kanun’un gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olması zorunludur. Somut olayda davalı …’ün adres kayıt sisteminde adresinin bulunmadığı bildirildiğinden, mahkemece, gerekçeli karar ve asıl ve birleşen davacılar vekilinin temyiz dilekçesinin Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak davalı …’e daha önce tebligatın yapıldığı adrese T.K.’nun 35. maddesine göre tebliğe çıkarılmış, ancak karayolları tarafından yol yapımı nedeniyle adres yıkılmış olduğundan adrese 7201 sayılı T.K.’nun 35. maddesi uygulanamayarak evrak merciine iade edilmiştir. Bu meşruhat karşısında, 7201 sayılı Kanun’un 35. maddesinde düzenlenen ve şeklen uyulması zorunlu kurallardan olan “evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılması” şartının yerine getirilmesi olanaklı değildir. Bu durumda, mahkemece, yıkılan yerin yeniden yapılıp aynı numarayı alıp almadığının belediyeden sorulması, yıkılan yer aynı numarayı almışsa buraya T.K.’nun 35. maddesine göre tebligat yapılması, eğer yıkılan yer yeniden yapılıp aynı numarayı almamışsa, davalının adresinin öncelikle resmî veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırılarak tespit edilmesi, yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılacağından davalı …’e gerekçeli karar ve asıl ve birleşen davalar davacısı vekilinin temyiz dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edilerek yasal sürenin geçmesine müteakip dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesi için yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

19. HD. 11.12.2019 T. E: 1146, K: 5511

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu