4. Hukuk DairesiTebligat

Tebliğ Adresinin Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılması Teb. Kan. 21/2 Mad. Göre Tebliğ

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/14272
KARAR NO: 2018/5268
Y A R G I T A Y   İ L A M I
MAHKEMESİ : İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/12/2014
NUMARASI : 2008/237-2014/329
Davacı Milli Savunma Bakanlığına izafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili Avukat Remziye Başkan tarafından, davalılar H…. Bilgiç ve diğerleri aleyhine 12/06/2008 gününde verilen dilekçe ile kurum zararının tazmini istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 04/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1. fıkrasına göre; tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 sayılı Yasa’nın 3. maddesi ile eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.
Aynı Kanun’un “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21. maddesine, 6099 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile eklenen 2. fıkrasında; “gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır” hükmü yer almaktadır.
   7201 sayılı Yasa’nın 10. maddesi ile ilgili değişikliğe ilişkin Kanun gerekçesinde, kişilere getirilen adres kayıt sistemi zorunluluğu ile birlikte işleyişin kolaylaştığı dile getirilmiş, yapılan yeni düzenlemeyle, öncelikle yine bilinen en son adrese tebligat yapılacağı, tebligatın yapılmasını isteyenin veya tebligatı çıkartan makamın bildirdiği adresin, tebligata elverişli olmadığının anlaşılması ya da bu adrese tebligat yapılamaması halinde, muhatabın 5490 sayılı Kanun’a göre adres kayıt sistemindeki adresinin bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı açıklanmış, değişiklik ile birlikte adres kayıt sistemi dışında başkaca adres araştırması yapılmasının gerekmeyeceği vurgulanmıştır.
Dosya kapsamından; davalılardan A.. Dündar’a kararın ve davacı tarafın temyiz başvuru dilekçesinin tebliğine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı, davalı N…..  Yılmaz mirasçısı M… Yılmaz’ın  ikamet ettiği bildirilen adreste bulunan binanın kentsel dönüşüm sonucu yıkılmış olması nedeniyle kararın anılan davalıya tebliğ edilemediği ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2004 yılında  tasfiye edildiği bildirilen davalı B…..  İthalat Dış Tic. Ltd. Şti.’ne Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre karar tebliğinin yapıldığı anlaşılmaktadır.
Şu durumda, mahkemece, tarafına hiç tebligat yapılmayan davalılardan A… Dündar’a mahkeme kararının ve davacı yanın temyiz başvuru dilekçesinin tebliğinin sağlanması, davalılardan Nejat Yılmaz mirasçısı M…. Yılmaz’ın,  mernis adresi bulunup bulunmadığının araştırılması, tespiti halinde bu adrese, “mernis kaydını içermeyen” normal tebligat çıkarılması, tebligatın  iade  edilmesi  halinde, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair kayıt (mernis kaydı) düşülerek yeniden tebligat çıkarılması ve mahkemenin gerekçeli kararı ile davacı yanın temyiz dilekçesinin, Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca tebliğ edilmesi, yapılacak araştırma neticesinde davalı N… Yılmaz mirasçısı M….  Yılmaz’ın mernis adresi olmadığının belirlenmesi halinde ise; davalı N…. Yılmaz mirasçısı M…… Yılmaz’a kararın ve davacı tarafın temyiz başvuru dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesi gerekir.
Ayrıca, davalı B…. İthalat Dış Tic.Ltd. Şti.’nin Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak karar tebliğ tarihi itibariyle tüm kayıt ve bilgilerinin dosya arasına alınması gerekir. Açıklanan nedenle, dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Dosyanın, yukarıda gösterilen nedenlerle ve yukarıda bildirilen şekilde işlem yapılmak üzere mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 04/07/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu