12. Hukuk Dairesi2023 YılıBorca İtirazİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

Takibe konu ipoteğin, tüketici kredisi niteliğinde olan konut kredisi alacağının teminatı olarak düzenlenmiş olduğu, ipotek alacağının varlığı, miktarı ve muaccel olup olmadığı Tüketici Kanunu’na tabi olduğundan ve kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermediğinden, bu tür bir ipoteğe dayalı olarak ilamlı takip yapılamayacağı, ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılabileceği ve borçluya İİK.’nin 149/b maddesi uyarınca ödeme emri gönderilebileceği,

Takibe konu ipoteğin, tüketici kredisi niteliğinde olan konut kredisi alacağının teminatı olarak düzenlenmiş olduğu, ipotek alacağının varlığı, miktarı ve muaccel olup olmadığı Tüketici Kanunu’na tabi olduğundan ve kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermediğinden, bu tür bir ipoteğe dayalı olarak ilamlı takip yapılamayacağı, ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılabileceği ve borçluya İİK.’nin 149/b maddesi uyarınca ödeme emri gönderilebileceği, borçlunun başvurusunun borca itiraz niteliğinde olduğu, İİK.’nin 149/b maddesine göre borca itirazın icra dairesine yapılması gerektiği-

I. DAVA

Borçlu icra mahkemesine başvurusunda; ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibinde, ipoteğin tüketici kredisinin teminatı olarak tesis edildiğini, alacağın tespitinin tüketici mahkemesi tarafından yapılması gerektiğini ileri sürerek icra takibinin iptaline, takibin iptali uygun görülmez ise ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı, borçlunun murisi ile sabit faizli konut finansman kredisi ve bireysel kredi sözleşmeleri yapıldığını, kredi borcunun ödenmemesi üzerine borçlunun ölümü sebebiyle mirasçılar aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi başlatıldığını, borçluya ödeme emrinin 10.02.2020 tarihinde bizzat tebliğ edilerek kesinleştiğini, mirası reddetmeyen mirasçıların borçtan sorumlu olduğunu ileri sürerek şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

A. Gerekçe ve Sonuç

Mirasçılara ihtarname gönderilerek ve tebliğ edilerek ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte ön görülen esaslar üzerinden usule uygun bir şekilde icra takibi başlatıldığı, mirası reddetmeyen mirasçıların borçtan sorumlu olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B.İstinaf Sebepleri

Borçlu; takip konusu taşınmazın babasından miras kaldığını, ipoteğin konut finansman kredisi ve bireysel kredi sözleşmesinin teminatı olarak tesis edildiğini, borçlunun temerrüde düşüp düşmediği, borcun muaccel olup olmadığı, muaccel olan borcun ve faizin miktarı yönünden, özel sözleşmelerin koşulları değerlendirilmeden, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yargılama yapılmadan ve bu yönde bir ilam alınmadan takip yapılmasının hukuka aykırı olduğunu, ödeme emrinin ve takibin iptali gerektiğini ileri sürerek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

C.1.Gerekçe ve Sonuç

Takibe konu ipoteğin tüketici kredisi niteliğinde olan konut kredisi alacağının teminatı olarak düzenlenmiş olduğu, ipotek alacağının varlığı, miktarı ve muaccel olup olmadığı Tüketici Kanunu’na tabi olduğundan ve kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içermediğinden bu tür bir ipoteğe dayalı olarak ilamlı takip yapılamayacağı, ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılabileceği ve borçluya İİK’nın 149/b maddesi uyarınca ödeme emri gönderilebileceği, borçlunun başvurusunun borca itiraz niteliğinde olduğu, İİK’nın 149/b maddesine göre borca itirazın icra dairesine yapılması gerektiği gerekçesi ile kamu düzenine aykırılık bulunmayan karara yönelik istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b(1) maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu, istinaf dilekçesi içeriğini tekrarlamak suretiyle kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibinde borca itiraz sebebiyle ödeme emrinin ve takibin iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İİK’nın 16, 149/b maddeleri.

3. Değerlendirme

1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlunun temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanunun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370. maddeleri uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

22.03.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 22.03.2023 T. E: 2022/8823, K: 1912

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu