12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİhalenin Feshi

Satışı yapılan taşınmazın özellikleri dikate alındığında, her yöreden alıcısı çıkabilecek otel, fabrika veya benzeri nitelikte bir mal olmadığı, değerleri itibariyle de ulusal bir gazetede ilanın zorunlu olmadığı, icra müdürünün takdir hakkını denetime elverişli ve somut olayın özelliklerine uygun şekilde kullandığı

12. Hukuk Dairesi         2022/12563 E.  ,  2023/36 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki ihalenin feshi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddi ile % 2 oranında para cezasına karar verilmiştir.
Kararın davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince davacı vekilinin istinaf başvurusunun kamu düzeni nedeni ile kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddi ile % 5 oranında para cezasına karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekilince temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; 06.12.2021 tarihinde … İli, … Mevkii, 647 parselde kayıtlı tapuda tapuda tarla olarak görünen esasında arsa vasıflı taşınmazdaki dosya borçlusu …’nın payı alacağa mahsuben alacaklı …’e ihale olduğunu, taşınmaz üzerine haciz 26.11.2015 tarihinde konulduğunu, alacaklının satış avansını haciz düştükten sonra 28.11.2021 tarihinde yatırdığını, haczin düşmesi nedeniyle yapılan ihalenin feshi gerektiğini, taşınmazın tapuda 8375 m² olup borçlu hissesi satış ilanında 500/8375 yerine 500/8374 göründüğünü, satış ilanının taşınmazın kıymet ve özelliklerini açıkça anlatır düzeyde olmadığını, satış ilanının kıymet takdir raporundaki belirlenen unsurlardan çok eksik unsurlar belirtilerek hazırlandığını, satış ilanının tapudaki tüm ilgililere yapılmadığını, ihalenin bitiş saatinin ihale tutanağında açıkça gösterilmediğini, taşınmaz satış ilanının … Sesi gazetesinde yayınlandığını, ulusal gazetede yayınlanmadığını belirterek … Merkez … Mah. … Mevkii 647 parselde kayıtlı taşınmazın … İcra Müdürlüğünün 2015/35724 esas sayılı dosyası ile yapılan 06.10.2020 tarihli ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının sadece kendisine yapılan tebligatın usulsüzlüğünü iddia edebileceği,103 davetiyesine gerek olmadığı, kıymet takdir raporunda detaylı açıklamaların bulunduğu, ilanın yeterli olduğu iddiaları ile talebin reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile kıymet takdirinin süresinde olduğu, ihaleye elektronik ortamda teklif veren olmadığı, alacaklı … vekilinin ihaleye katılarak teklif verdiği, en yüksek teklifi veren alacaklı vekiline taşınmazın ihale edildiği, 23.03.2020 tarihli bilirkişi raporunda taşınmaza 362.057,90 TL değer biçildiği, taşınmazın 195.000,00 TL’ye ihale edildiği, bu haliyle muhammen bedelin karşılandığı, … ili Merkez İlçesi … mahallesi 647 parsel sayılı taşınmazda borçluya ait 500/8374 hissenin satışına ilişkin 06.12.2021 tarihli İhale tutanağına göre usulüne uygun olarak başlama saati 11:00, bitiş saati de 11:05 olarak tutanakta gösterildiği, ihale alıcısının alacağının taşınmazın muhammen bedelinin %20’sini karşıladığı, davacının ihalenin feshi sebebi olarak başka bir husus ileri sürmediği, satış bedelinin şartnameye uygun olduğu, tebligatların usulüne uygun olarak yapıldığı, ihaleye dair icra müdürlüğünce gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir usulsüzlük, eksiklik, yanlışlık bulunmadığı, re’sen incelenmesi gereken satış bedelinin taşınmaza takdir edilen ve kesinleşen muhammen bedelin %50’si ile satış masraflarını karşıladığı, kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde ihalenin yapıldığı, ilanların süresinde olduğu ve yapılması zorunlu ilanların yapıldığı, ihalenin ilan edilen gün ve yerde yapıldığı, başlangıç ve bitiş saatlerine uyulduğu, bu şekilde re’sen incelenmesi gereken hususlarda da ihalenin feshini gerektiren bir nedenin bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddi ile davacı aleyhine % 2 oranında para cezasına ilişkin karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Davacı vekili istinaf dilekçesinde; ihaleye konu taşınmazın hisseli bir taşınmaz olduğunu ve üzerinde bir çok … bulunduğunu, yapılardan hangisinin davacı müvekkil borçluya ait olduğunun belli olmadığını, binaların iç özelliklerinin ve kıymetlerinin belirtilmediğini, satış ilanının taşınmazın nitelik ve özelliklerini açıklar ve talep oluşturacak nitelikte olmadığı gibi kıymet taktir raporuna uygun hazırlanmadığını, satış ilanının tapudaki ilgililere tebliğ edilmediğini, İİK 103 davet kağıdının borçluya tebliğ olmadığını, taşınmazın satış ilanının … Sesi gazetesinde yayınlanarak kısıtlı bir kitleye hitap ettiğinden ihaleye alacaklıdan başka giren olmadığını, ihale ilanının yurt genelinde yayın yapan ulusal gazetelerden birinde yapılması gerektiğini, taşınmazın düşük bedelle satıldığı iddiaları ile kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davacı borçlu tarafından; satış ilanında taşınmazın kıymet takdir raporuna uygun olmadığı, taşınmaz üzerindeki binaların iç özelliklerinin belirtilmediği gibi satışa hazırlık mahiyetindeki işlemlere ilişkin şikayetlerin, satış ilanı tebliğinden itibaren süresi içinde şikayet edilmediğinden bu yöndeki istinafında isabet bulunmadığı, 20/10/2021 tarihli satış kararında açık artırma ilanının mahalli bir gazetede ilan edilmesine karar verildiği, bu doğrultuda yerel gazetede ilan yapıldığı, satışı yapılan taşınmazın özellikleri dikate alındığında, her yöreden alıcısı çıkabilecek otel, fabrika veya benzeri nitelikte bir mal olmadığı, değerleri itibariyle de ulusal bir gazetede ilanın zorunlu olmadığı, icra müdürünün takdir hakkını denetime elverişli ve somut olayın özelliklerine uygun şekilde kullandığı anlaşılmakla davacının bu yöndeki fesih ve istinaf nedeninin yerinde görülmediği, satış ilanın tüm ilgililere tebliğ edilmediği hususunun ilgilisi tarafından şikayet edilmesi gerektiği, satış ilanında taşınmaz üzerindeki yapıların tamamının belirtilerek, borçlunun hisse oranının gösterildiği bu yöndeki istinaf talebinin de yersiz olduğu, şikayetçi vekilinin dava dilekçesinde ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürdüğü tüm nedenlerin mahkemece tartışıldığı ve mahkemece bu sebeplere göre ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesinin yerinde olduğunun anlaşıldığı,
Öte yandan, HMK’nın 355. maddesine göre istinaf incelenmesinin dilekçede belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılabileceği, ancak kamu düzenine aykırılık hallerinin resen gözetilebileceği, somut olayda, buna göre resen incelenmesi gereken sebepler yönünden yapılan incelemede; satış bedelinin taşınmaza takdir edilen ve kesinleşen muhammen bedelin %50’si ile satış masraflarını karşıladığı, kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde ihalenin yapıldığı, ilanların süresinde olduğu ve yapılması zorunlu ilanların yapıldığı, ihalenin ilan edilen gün ve yerde yapıldığı, başlangıç ve bitiş saatlerine uyulduğu, bu şekilde re’sen incelenmesi gereken hususlarda da ihalenin feshini gerektiren bir nedenin bulunmadığı,
Ancak istinaf incelemesi aşamasında yürürlüğe giren 7443 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 134/5-3 maddesi gereğince fesih gerekçeleri, davanın ihale sürecini uzatmaya matuf olmaması ve Anayasanın 13. maddesinde düzenlenen ölçülülük ilkesi nazara alınarak davacı aleyhine ihale bedelinin % 5’i oranında para cezasına hükmedilmesine karar verilmesi gerektiği gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurularının kamu düzenine ilişkin nedenle kabulü ile davanın esastan reddine ve ihale bedelinin % 5’i oranında para cezasına karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Davacı vekilince, istinaf dilekçesinde ileri sürülen gerekçeler ve resen dikkate alınacak nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması talep edilmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, İİK’nun 134. maddesine dayalı … İcra Müdürlüğü’nün 2015/35724 E sayılı icra takip dosyasında cebri satış sonucunda satışı yapılan 647 parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmazın 06/12/2021 tarihli ihalesinin feshi isteğine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
İcra İflas Kanunu’nun 134 ve devamı maddeleri
3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere ve özellikle istinaf aşamasında ileri sürülmeyen hususların temyiz incelenmesinde değerlendirilemeyeceğinin anlaşılmasına göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
10.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu