12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHakem Kararlarının İcrasıİhtiyati HacizTakip Açılış

Milletlerarası Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Kuralları çerçevesinde verilen hakem kararının tenfizi için açılan davada ihtiyati haczin geçerliliğini sürdüreceği-

Milletlerarası Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Kuralları çerçevesinde verilen hakem kararının tenfizi için açılan davada ihtiyati haczin geçerliliğini sürdüreceği-


Alacaklı tarafından Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/106 D.İş sayılı ve 15.10.2014 tarihli ihtiyati haciz kararının uygulanması için aynı gün icra müdürlüğüne başvurulduğu, borçlunun talebi üzerine icra müdürlüğünce 27.10.2014 tarihinde 7 günlük süre içerisinde esas takibe geçilmediğinden ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına karar verildiği, bu sefer alacaklının ihtiyati hacizlerin kaldırılması işleminin durdurulması ve yeniden hacizlerin konulması talebi üzerine icra müdürlüğünce 31.10.2014 tarihinde tenfizin bir dava olmadığı  ve esas takibe geçilmediği  nedeniyle talebin reddetmesi üzerine, alacaklının memurluk kararının iptali talebi ile  icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

İİK.nun 264. maddesi  ihtiyati  haczi  tamamlayan merasimin koşullarını ve ihtiyati haczin düşmemesi için gerekli  işlemlerin nelerden ibaret  olduğunu düzenlemektedir. Bu maddenin 1.fıkrası uyarınca ihtiyati haciz dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel yaptırılmış ise alacaklının, haczin uygulanmasından, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde takip talebinde bulunması ya da dava açması zorunludur.

Somut olayda; Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/106 D.İş  sayılı ve 15.10.2014 tarihli ihtiyati haciz kararının 15.10.2014 tarihinde icra müdürlüğüne sunularak uygulanmasının istendiği ve alacaklı tarafından Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/394 Esas sayılı dosya ile Milletlerarası Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Kuralları çerçevesinde tek hakem tarafından verilen 18681/MHM/EMT numaralı ve 24.04.2014 tarihli hakem kararının tenfizi için 15.10.2014 tarihinde dava açıldığı görülmüştür.

Buna göre Milletlerarası Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Kuralları çerçevesinde verilen hakem kararının tenfizi için açılan dava, İİK. nun 264/1.maddesinde belirtilen dava kavramı içine ihtiyati haciz geçerliliğini sürdürmektedir. 

O halde mahkemece şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddine  karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 16.04.2015 T. E:769, K:10027

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu